Wonen en Leefomgeving

Limburg is de woon- en leefomgeving voor ruim 1,1 miljoen mensen.Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er steeds nieuwe opgaven voor deze woon- en leefomgeving. Hier vindt u onder andere informatie, beleid en regelingen over de thema’s wonen en leefomgeving.

 • Regionale structuurvisies wonen

  woonvisies Om de kwalitatieve en kwantitatieve woningmarktopgave in Limburg goed op te pakken is het belangrijk dat er sprake is van onderlinge afstemming tussen gemeenten. Hierin vervult de Provincie Limburg een belangrijke taak.

 • Agenda Limburgse Woningmarkt

  Agenda Limburgse Woningmarkt 2016-2019 ‘Ieder zijn thuis’, de Agenda Limburgse Woningmarkt 2016-2019, is het actuele kader en werkplan voor de provinciale activiteiten op het beleidsterrein Wonen.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid en wonen Duurzaamheid speelt op het gebied van wonen en leefomgeving een belangrijke rol. De bouw- en woonsector zorgt voor een grote ecologische voetafdruk. Daarom is aandacht voor duurzaamheid in deze sector van belang. Met een Stimuleringslening Duurzaam Thuis maakt de Provincie Limburg het voor inwoners van de provincie Limburg mogelijk om op een voordelige manier bij te dragen aan een duurzamere woon- en leefomgeving.

 • Huursector

  Startersleningen-klein De woningmarkt bestaat uit een koop- en een huursector. Binnen de huursector is er een onderscheid tussen sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector.

 • Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

  Leefomgeving Met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om projecten, die de leefkwaliteit in de plaatselijke stedelijke omgeving verbeteren, te ondersteunen.Het ISV levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en (fysieke) leefbaarheid van steden en wijken. Met het ISV streeft het Rijk naar duurzame, vitale en leefbare steden en wijken en naar ruimte voor verschillende wensen van bewoners. Het ISV moet ertoe bijdragen dat het aantal aandachtswijken afneemt.

 • Levensloopbestendig wonen

  Ouder echtpaar_275 De thema’s welzijn en zorg zijn vaak verbonden met wonen. Het aantal ouderen neemt onder invloed van de vergrijzing sterk toe. Aangezien ouderen relatief vaak een zorgvraag hebben, neemt het aantal zorgbehoevenden ook toe. De ontwikkeling om zorgbehoevenden steeds langer thuis te laten blijven wonen, zorgt ervoor dat de vraag naar zorggeschikte en levensloopbestendige woningen toeneemt.

 • Startersregeling

  Startersleningen-klein Koopstarters kunnen ter overbrugging van het verschil van aankoopkosten van een woning en het bedrag (hypotheek) dat de starter op basis van zijn/haar huidige inkomen maximaal kan lenen een starterslening aanvragen.

 • Huisvesting woonurgenten

  huisvesting-woonurgenten De Provincie Limburg wil dat elke inwoner kan rekenen op passende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting. Woonurgenten zijn mensen die om verschillende redenen dringend een woonruimte nodig hebben. Bij het zorgen voor huisvesting van woonurgenten gaat het vaak om tijdelijke huisvesting. Arbeidsmigranten verblijven vaak alleen voor de duur van de werkzaamheden in Limburg, andere woonurgenten zullen vanuit hun tijdelijke huisvesting op zoek gaan naar een andere woning.
  De website www.thuistijdelijk.nl is een door de Provincie ondersteund initiatief om vraag en aanbod van tijdelijke huisvesting dichter bij elkaar te brengen.

 • Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

  transitiefonds-klein Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is door de Provincie Limburg ontwikkeld om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven.De Limburgse woningmarkt is momenteel niet, of onvoldoende, in beweging en er is een onbalans tussen vraag en aanbod.
  Het transitiefonds vormt een kader waarbinnen een aantal instrumenten zijn vastgelegd om projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het verbeteren van de woningmarkt financieel te ondersteunen. Het Transitiefonds heeft zijn doel bereikt wanneer er weer sprake is van dynamiek op de woningmarkt en vraag en aanbod meer in balans zijn.

 • Onderzoek en Monitoring

  onderzoek-en-monitoring-klein Onderzoek en monitoring vormen een belangrijk input voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De informatie op dit deel van de website gaat over onderzoek en monitoring dat is uitgevoerd vanuit wonen en leefomgeving. De resultaten van verschillende onderzoeken zijn echter ook relevant voor andere beleidsthema’s en beleidsvelden
  De doelstelling van het provinciaal en regionaal woonbeleid is te zorgen dat de woningvoorraad en de woonomgeving aansluit bij de vraag, de wensen en de behoeften van de samenleving. Dit zijn aspecten die niet zonder meer bekend zijn en bovendien zijn ze aan ontwikkeling en verandering onderhevig. Met onderzoek en monitoring worden bepaalde gegevens in beeld gebracht. Dit maakt onderzoek en monitoring voor het thema wonen erg belangrijk.

 • Nieuwsmailing Wonen & Leefomgeving

  nieuwsmailing

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken