Huisvesting woonurgenten

De Provincie Limburg wil dat elke inwoner kan rekenen op passende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting. Woonurgenten zijn mensen die om verschillende redenen dringend een woonruimte nodig hebben. Bij het zorgen voor huisvesting van woonurgenten gaat het vaak om tijdelijke huisvesting. Arbeidsmigranten verblijven vaak alleen voor de duur van de werkzaamheden in Limburg, andere woonurgenten zullen vanuit hun tijdelijke huisvesting op zoek gaan naar een andere woning.
De website www.thuistijdelijk.nl is een door de Provincie ondersteund initiatief om vraag en aanbod van tijdelijke huisvesting dichter bij elkaar te brengen.

  • Huisvesting arbeidsmigranten

    17 juli 2017

    In een beleidsnotitie is verkend op welke wijze de samenleving ruimte kan bieden aan arbeidsmigranten en expats en wat dan de vraagstukken zijn waarop (in samenhang) passende antwoorden gevonden moeten worden. De basis voor het beleid is beschreven in het POL 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening Limburg. De beleidsnotitie borduurt daarop voort.

  • Huisvesting verblijfsgerechtigden

    02 maart 2016

    Op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet zijn gemeenten verplicht zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden ( ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd) overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling, die elk half jaar door het Rijk wordt bepaald. Deze taakstelling is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken