Huisvesting verblijfsgerechtigden

Op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet zijn gemeenten verplicht zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden ( ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd) overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling, die elk half jaar door het Rijk wordt bepaald. Deze taakstelling is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente.

Vanaf het moment van verblijfsvergunningverlening zijn ex-asielzoekers ingezetenen van Nederland, die dan recht hebben op reguliere huisvesting. Deze mensen moeten zo snel mogelijk naar een woonruimte in de gemeente worden uitgeplaatst in verband met het starten van het integratieproces. Verblijfsgerechtigden vallen onder de categorie urgente woningzoekenden.
De Provincie ziet erop toe dat elke gemeente haar taakstelling binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn realiseert. Door regelmatig in regioverband met de gemeenten te overleggen is de Provincie vroegtijdig op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang binnen de gemeenten. Zo kan ook tijdig samen worden gekeken naar oplossingen bij stagnatie.

Per 1 oktober 2012 zijn zowel de Wet revitalisering interbestuurlijke toezicht als de nieuwe toewijzingsprocedure voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden in werking getreden. Deze hebben uiteraard gevolgen voor de wijze van uitvoering van de toezichthoudende taak door de Provincie. Indien een gemeente de benodigde woonruimte niet regelt en het vastgestelde aantal te huisvesten verblijfsgerechtigden niet tijdig realiseert, dan moet de Provincie in de plaats treden van de gemeente. De algemene richtlijnen zijn in het Algemene beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing vermeld. In  ‘Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijke toezicht m.b.t. de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de provincie Limburg’ wordt duidelijk aangegeven onder welke omstandigheden de Provincie Limburg van haar bevoegdheden ten aanzien van dit beleidsveld gebruik gaat maken.

Verder stimuleert de Provincie de participatie van verblijfsgerechtigden in de (lokale) samenleving.

Contactpersoon:
Vesna Nikoletic-Bosankic, tel. 043 - 389 89 21, v.bosankic@prvlimburg.nl

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken