Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om projecten, die de leefkwaliteit in de plaatselijke stedelijke omgeving verbeteren, te ondersteunen.Het ISV levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en (fysieke) leefbaarheid van steden en wijken. Met het ISV streeft het Rijk naar duurzame, vitale en leefbare steden en wijken en naar ruimte voor verschillende wensen van bewoners. Het ISV moet ertoe bijdragen dat het aantal aandachtswijken afneemt.

Definitie Stedelijke Vernieuwing volgens de wet:

‘op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, versterking van culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied.’

De rol van de Provincie volgens de wet:

‘Provinciale Staten dragen uitsluitend zorg voor de bevordering en ondersteuning van de stedelijke vernieuwing, in het bijzonder ten aanzien van gemeenten waaraan Gedeputeerde Staten investeringsbudget verlenen.’

In de afgelopen jaren zijn er een aantal ISV-tijdvakken doorlopen. Voorafgaande aan deze tijdvakken liep de regeling Stads- en Dorpsvernieuwing (SDV).

ISV3

De 3e tranche van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (kortweg ISV3) heeft betrekking op de periode 2010 t/m 2014.Er zijn 66 projectsubsidies verstrekt. Op dit moment zijn nog niet alle projecten gerealiseerd.

Ten behoeve van het uitvoeren van deze stimulerende en ondersteunende taak heeft de Provincie een beleidskader met subsidieverordening opgesteld. 

Voor het investeringstijdvak ISV3 2010-2014 heeft het Rijk de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:

  1. bevordering van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad, voor zover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens;
  2. bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving;
  3. bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.

De uitwerking van deze doelstellingen door de provincies is onderdeel van de tussen het Rijk en de provincies gemaakte afspraken.

ISV-2

De 2e tranche van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (kortweg ISV2) heeft betrekking op periode 2005-2009.

Er zijn 29 projectsubsidies verstrekt. Op dit moment zijn nog niet alle projecten gerealiseerd.

De Provincie is budgethouder voor de niet-rechtstreekse gemeenten. Voor de periode 2005 t/m 2009 was in totaal een budget van ca. 33 miljoen beschikbaar.

In het beleidskader stedelijke vernieuwing heeft de Provincie de doelstellingen verwoord die zij met stedelijke vernieuwing nastreeft. In navolging van het rijksbeleid onderscheidt het beleidskader een viertal prestatievelden: wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Speciale aandacht daarbij gaat uit naar het beter in balans brengen van de woningmarkt tussen stad en ommeland, het streven van een toename van het aantal zorg- en nultredenwoningen, het realiseren van kwalitatieve openbare ruimte met een gebruiksfunctie, functioneel openbaar groen in de stad, bodem- en geluidssanering, het verbeteren van de bereikbaarheid van woon-, werk en winkellocaties en het realiseren van accommodaties voor wijkcentra, onderwijs en sport.

Het beleidskader is tevens toetsingskader voor de meerjarenprogramma’s stedelijke vernieuwing van de middelgrote gemeenten: de zogeheten programmagemeenten. Het gaat hierbij om de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Roermond, Venray en Weert. Deze gemeenten hebben een programma opgesteld dat invulling geeft aan de stedelijke vernieuwingsopgave in hun gemeente. Voor de programmagemeenten is ca. € 19,5 miljoen beschikbaar gesteld.

De kleinere gemeenten zijn aangewezen als projectgemeenten en kunnen incidenteel, op projectbasis, voor een bijdrage in aanmerking komen. Als uitwerking van het provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing heeft de provincie ook beleidsregels voor de projectgemeenten vastgesteld. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor het selecteren van kansrijke projecten. Er zijn 13 kansrijke projecten geselecteerd. Voor de projectgemeenten is ca. € 13,5 miljoen beschikbaar gesteld.

ISV1

De 1e tranche van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (kortweg ISV1) heeft betrekking op periode 2000-2004.

Alle projecten die vanuit ISV1 ondersteuning ontvangen hebben zijn afgerond. In totaal zijn er 12 projecten gerealiseerd.

SDV

Stads- en Dorpsvernieuwing (SDV) heeft betrekking op periode 1985-1994 en 1994-2005. Alle projecten zijn inmiddels afgerond. In totaal zijn er 105 projecten gerealiseerd.

Voor vragen over ISV kunt u contact opnemen via wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken