Onderzoek en Monitoring

Onderzoek en monitoring vormen een belangrijk input voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De informatie op dit deel van de website gaat over onderzoek en monitoring dat is uitgevoerd vanuit wonen en leefomgeving. De resultaten van verschillende onderzoeken zijn echter ook relevant voor andere beleidsthema’s en beleidsvelden
De doelstelling van het provinciaal en regionaal woonbeleid is te zorgen dat de woningvoorraad en de woonomgeving aansluit bij de vraag, de wensen en de behoeften van de samenleving. Dit zijn aspecten die niet zonder meer bekend zijn en bovendien zijn ze aan ontwikkeling en verandering onderhevig. Met onderzoek en monitoring worden bepaalde gegevens in beeld gebracht. Dit maakt onderzoek en monitoring voor het thema wonen erg belangrijk.

 • Opgave voor de huursector in Limburg 2015-2025

  20 januari 2016

  Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Limburg en dat tekort dreigt de komende tien jaar alleen maar groter te worden als er geen actie wordt ondernomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Opgave voor de huursector in Limburg 2015-2025’ dat het Delftse onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de Provincie Limburg heeft opgeleverd.

 • Leefstijlonderzoek Limburg

  15 juni 2016

  Bestaande provinciale onderzoeken (zoals Woonmonitor en Progneff) geven vooral informatie over de kwantitatieve ontwikkelingen op de woningmarkt, de cijfers en absolute aantallen woningen. Om ook inzicht te krijgen in de kwalitatieve gegevens, zoals behoeften en wensen vanuit de inwoners heeft de Provincie Limburg het Leefstijlonderzoek laten uitvoeren. Meer inzicht in de kwalitatieve vraag op de woningmarkt helpt om de match tussen vraag en aanbod zowel kwantitatief en kwalitatief te kunnen vergroten.

 • Woonmonitor

  31 juli 2017

  De Woonmonitor is een instrument om voor woonbeleid relevante (kwantitatieve) informatie inzichtelijk te maken. De informatie die met de woonmonitor gebundeld wordt heeft betrekking op: demografie (ontwikkeling en prognoses van bevolking en huishoudens); de woningvoorraad (ontwikkeling van woningvoorraad met informatie over o.a. woningtypen, leegstand, koop- / huursector en wonen met zorg); en plancapaciteiten (dit geeft inzicht in de geplande woningvoorraad).

 • Demografische prognoses - Progneff

  03 juni 2015

  Cijfermatige gegevens over de bevolking zijn in talrijke situaties zeer relevant voor het maken van afwegingen of het opstellen en uitvoeren van beleid. In opdracht van de Provincie Limburg voert onderzoeksbureau Etil jaarlijks de prognose Progneff uit.

 • Plancapaciteitenmonitor

  03 juni 2015

  Met behulp van de plancapaciteitenmonitor (PCM) wordt inzichtelijk gemaakt welke planvoorraad er is in Limburg. Hierbij zijn uitsplitsingen gemaakt in eigendom, woningtype, planstatus, planologische status, prijsklasse, zorggeschiktheid en realisatieaard (toevoeging/onttrekking).

 • Grensoverschrijdende woningmarkt België-Duitsland-Nederland

  26 mei 2015

  De grensoverschrijdende woningmarkt in de drielandenregio België-Duitsland-Nederland groeit steeds verder aan elkaar. De groei van het aantal studenten in Aachen, krimp van de bevolking in diverse gebieden en de noodzaak om woningzoekenden voldoende en geschikte woonruimte te kunnen bieden vergen inspanningen van alle spelers op de woningmarkt. In die zin is het van belang dat grensgemeenten in België, Duitsland en Nederland hun krachten bundelen en de regionale woningmarkt inzichtelijk hebben.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken