Activiteiten en documenten

 • Aanbevelingen onderzoeken

 • Amendementen

 • Besluitenlijsten

  Onderstaand de besluitenlijsten van de vergaderingen van Provinciale Staten.
  Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming. De goedgekeurde notulen van Statenvergaderingen zijn terug te vinden bij de desbetreffende vergadering (Politieke kalender -> kies datum van de betreffende Statenvergadering)

 • Ingekomen stukken

  Alle stukken bestemd voor PS (gremia) worden gepubliceerd onder Ingekomen stukken en zijn digitaal te raadplegen.
  Na het openen van het document ziet u meer informatie over de wijze van afdoen van het document.
  Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen tot uiterlijk een week voorafgaande aan een commissievergadering een gemotiveerd verzoek indienen bij de commissievoorzitter om het ingekomen stuk te bespreken tijdens de commissievergadering.
  Statenvoorstellen, sonderende stukken en initiatiefvoorstellen worden standaard geagendeerd voor de commissievergadering, deze hoeven niet als bespreekstuk aangevraagd te worden.

 • Jaarkalender en Vergaderschema Limburgs Parlement en Statencommissies

  De Vergaderkalender geeft een totaal overzicht van alle geplande activiteiten van het Limburgs Parlement in een oogopslag;
  Het Vergaderschema geeft een overzicht van alle geplande vergaderingen van het Limburgs Parlement en Statencommissies inclusief tijden en verzenddata link naar agenda.

 • Moties

  Het indienen van moties is een belangrijk recht waarmee Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten kan verzoeken iets niet of juist wel te doen. Met een motie kan ook een oordeel gegeven worden over een onderwerp of bijvoorbeeld het gevoerde beleid. Het indienen van moties kan bij de bespreking van elk onderwerp tijdens een Statenvergadering. Elk Statenlid kan een motie indienen. Onderstaand de door Statenleden ingediende moties en de status daarvan.

 • Politieke kalender

  Door te klikken op de datum van de vergadering/activiteit krijgt u toegang tot agenda's, bespreekstukken, presentaties etc.

 • Schriftelijke vragen van Statenleden

  Een Statenlid kan aan Gedeputeerde Staten zogenaamde Schriftelijke vragen stellen betreffende het door Gedeputeerde Staten en/of de Commissaris van de Koning gevoerde bestuur. Het gaat dan over een verduidelijking van feiten door het College/CdK of om het waardeoordeel van het College/CdK.
  Hieronder volgt in chronologische volgorde een opsomming van Schriftelijke vragen van Statenleden.

  Zodra Gedeputeerde Staten de vragen heeft beantwoord/verdaagd is beantwoording/verdaging deze terug te vinden onder Ingekomen stukken

 • Toezeggingen

 • Uitnodigingen

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken