Benoeming externe Adviseur Integriteit

Dhr. drs. M. (Maarten) L.J. de Jong is op 10 maart 2015 door het Presidium van Provinciale Staten Limburg benoemd tot Adviseur Integriteit. De benoeming gaat nog de huidige Statenperiode in, per 23 maart 2015, geldt voor een periode van 2 jaar en komt voort uit het door Provinciale Staten in juli 2014 vastgestelde protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten.

Adviseur Integriteit

Op grond van het in juli 2014 vastgestelde protocol (mogelijke) Integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten kunnen collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers melding doen van een (mogelijke) integriteitsschending door een lid van PS of een lid van GS bij een door het Presidium hiervoor aangestelde Adviseur Integriteit.
Deze adviseur is het (vertrouwelijke) meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van PS of leden van GS. Hij bespreekt deze meldingen met de Commissaris van de Koning en de griffier in de Integriteitsdriehoek. De Adviseur Integriteit adviseert de Commissie Integriteit om de CdK al dan niet opdracht te geven een feitenonderzoek te laten verrichten. Tevens zal hij de Commissie Integriteit van gevraagd en ongevraagd advies voorzien over het bevorderen van de bestuurlijke integriteit.
De Adviseur Integriteit wordt nog in de huidige Statenperiode benoemd, namelijk per 23 maart 2015, voor een periode van 2 jaar. Het betreft een parttime functie. Op basis van een evaluatie en eventuele bijstelling van het profiel behoort een verlenging van de benoemingstermijn met 4 jaar tot de mogelijkheden.

Achtergrond

Provinciale Staten hebben op 4 juli 2014 een Commissie Integriteit ingesteld. Deze heeft tot taak integriteitsonderzoeken mede te begeleiden, de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten te ontwikkelen en de integriteit van leden van Provinciale Staten te bevorderen. De commissie bestaat uit de Statenleden Bus, Frische, Krebber en mw. Medendorp (voorzitter). De eerste taak van de commissie was het werven van de externe adviseur.

Drs. M. (Maarten) L.J. de Jong

De heer De Jong is 67 jaar. Als criminoloog heeft hij jarenlange ervaring opgedaan in binnen- en buitenland op het gebied van ethiek en integriteit. Hij werkte 4 jaar sinds de bestuurscrisis bij woningstichting Rochdale als integriteitsadviseur van de Raad van Bestuur en –trainer. Daarvoor was hij 5 jaar Director Institutional Integrity bij de Wereldbank in Washington waar hij in opdracht van de President forensisch onderzoek deed naar fraude en corruptie met ontwikkelingshulpgelden. Hij was toen tevens adviseur ter voorkoming van integriteitschendingen en bevordering van de bedrijfsethische cultuur. Voor die tijd werkte hij als directeur in diverse organisaties waaronder het Ministerie van Justitie op gebied van rechtshandhaving.

Volgens de Commissie Integriteit beschikt hij over een goed gevoel voor verhoudingen en (morele) consequenties van complexe integriteitsvraagstukken. In 2012 heeft de heer De Jong samen met dhr. prof.dr. R. Jeurissen en dhr. B. Odijk een integraal integriteitsmodel voor organisaties ontwikkeld. Naast zijn rol als Adviseur Integriteit zal hij, in overleg met de Commissie Integriteit, adviseren over de implementatie van (delen van) dit model.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken