Besluit Provinciale Staten over N280 West

Wegvak Weert-Leudal en wegvak Roermond

De verbetering van de N280 is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. De N280 verbindt Weert met Roermond en is de belangrijkste Oost-Westverbinding in Midden-Limburg. Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om de definitieve projectscope vast te stellen. Al sinds 2012 staat dit onderwerp frequent op de agenda van Provinciale Staten en Statencommissies. Ook zijn er voor Statenleden werkconferenties georganiseerd over de te maken keuzes en bevindingen van betrokkenen.

Het project N280 West bestaat uit twee deelprojecten: 

N280 West, wegvak Weert-Leudal

Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp werd door dhr. Vandewal, inwoner van Baexem, gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Na een intensief debat stelde het Limburgs Parlement een gewijzigde projectscope vast.
Er bleek binnen Provinciale Staten een breed draagvlak te bestaan om iets te doen aan de oversteekplaats Bosstraat/Heideweg. Dit resulteerde in het amendement Schaminée (SP) c.s. met als doel de samenwerking op te zoeken met Leudal, de gemeente Leudal een financiële bijdrage te vragen en het eventuele extra budget te gebruiken voor de realisatie van  de oversteekplaats. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee vervalt het eerdere voorstel om de mogelijke uitvoering van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bosstraat/Heideweg in Leudal te koppelen aan de financiële ruimte die moet blijken uit de aanbesteding.
De motie Titulaer c.s. inzake de Kelperbrug werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om samen met Rijkswaterstaat financiële dekking te zoeken om de robuust uit te voeren vervanging van de Kelperbrug te garanderen met als uitgangspunt dat iedere partij betaalt voor zijn eigen taak. Het amendement Titulaer (CDA) met als doel om bij de opwaardering van de N280 te streven naar een 1x2-baansweg werd ingetrokken na de toezegging van gedeputeerde Geurts dat thans in het voorstel 2x1 staat, maar dat bekeken wordt of hier maatwerk toegepast kan worden.

Het amendement Kirkels (VVD) met als doel om naast alternatief 3c ook alternatief 5e uit te werken in de tweede stap van het m.e.r.-onderzoek als onderdeel van de volledige projectscope werd verworpen. 

N280 West, wegvak Roermond

Het Limburgs Parlement stelde de voorgestelde scopewijziging vast omtrent de aansluiting N280-Schipperswal en de uitgangspunten ten aanzien van de kostenverdeling voor deze voorgestelde wijziging.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken