Besluit over Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Provinciale Staten stemden op 13-5-2016 in met het inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Kort gezegd bevat dit project de verbetering van de hoogwaterveiligheid, rivierverruiming, uitbreiding van de haven van Wanssum en de aanleg van een rondweg om Wanssum.

Het ontwerp van dit inpassingsplan heeft ter inzage gelegen waarop er 156 zienswijzen werden ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft uiteindelijk geleid tot een wijziging van het inpassingplan.
Op 6 november 2015 stelden Provinciale Staten voor de realisatie van dit project reeds een investeringskrediet beschikbaar van € 194.480.000,--. 
Vandaag stemden PS in met het beschikbaar stellen van een provinciale garantstelling van € 25 miljoen om de financiële uitvoerbaarheid van het project Ooijen-Wanssum te borgen, en met het beschikbaar stellen van  € 8,85 miljoen voor de aankoop van 6 ha grond aan de kade Wanssum.


Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp werd er ingesproken door de heer Pingen namens ‘de werkgroep Red den Schellaert’. Uitvoering van de plannen betekent sloop van dit voormalige raadhuis van de voormalige gemeente Wanssum.

Het behoud van dit voormalige raadhuis bleek een belangrijk punt in het debat. Kosten van behoud ter plekke worden geschat op € 3 miljoen, kosten van verplaatsing worden geschat op € 900.000,--. De middelen hiervoor ontbreken.
Met de toezegging van de verantwoordelijk gedeputeerde Van der Broeck om in overleg te treden met de gemeente Venray om tot mogelijke oplossingen te komen werd de motie Brugman ‘Den Schellaert’ aangehouden. Deze motie vraagt om een quick scan naar de haalbaarheid en gevolgen van verplaatsing van het pand.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken