Bijzonderheden Begrotingsbehandeling 2017 LImburgs Parlement 4 november 2016

Het Limburgs Parlement ging na een uitgebreid debat akkoord met een geamendeerde Programmabegroting voor 2017 waarmee een bedrag gemoeid is van € 518 miljoen.

Begrotingsbehandeling 2017

PVV (Housmans) sprak zorgen uit over de maatschappij en maatschappelijk trends en noemde in dit kader de radicalisering van allochtone jongeren in Limburg en riep op om dit anders, met harde hand, aan te pakken. De PVV vroeg zich af of voor de uitvoering van de sociale agenda een fulltime gedeputeerde nodig is. Naar aanleiding van dit thema werd gevraagd de betreffende Statencommissie beter te betrekken bij de uitvoeringsprogramma’s.
Het college van Gedeputeerde Staten (GS)werd gevraagd om meer actie op het gebied van jeugdzorg en de WMO, ondanks dat deze taken bij de gemeenten liggen.
Het amendement Housmans ‘Verlaging provinciale opcenten’, met als doel een verlaging van de provinciale opcenten met 10% werd verworpen.
PVV riep op om kritisch te kijken naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van de Euregioraad.

CDA (Mackus) koppelde het betoog over de begroting aan een inspirerend verhaal over VDL en onderschreef in dit kader de visie van VDL dat economische structuurversterking niet kan zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd. CDA vroeg vooral om inzet gericht op een gezond arbeidsmarktbeleid, aandacht voor de maakindustrie en het samen optrekken met Brainport Eindhoven. Gewezen werd op het belang van investeringen op het gebied van (culturele) infrastructuur. Aandacht werd verder gevraagd voor onder meer een integrale agenda voor het platteland, stedelijke ontwikkeling, de bestuurlijke aanpak Zuid-Limburg en de bijzondere positie van Limburg in het hart van Europa.
De motie Mackus c.s. ‘Meer inzet van statushouders’ werd aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om met een plan te komen om zo snel mogelijk niet-werkenden, waaronder statushouders, aan betaald werk te krijgen.

GroenLinks (Brugman)  miste in de begroting inspiratie en passie. GroenLinks zal het dynamische kader van de sociale agenda kritisch blijven volgen.
Zorgen werden uitgesproken over mogelijke verkapte bezuinigingen bij culturele en kennisinstellingen, musea, en maatschappelijke organisaties. Aandacht werd gevraagd voor het doelgroepenvervoer in de nieuwe OV-concessie en het onderwerp klimaatadaptie en de daarin door de Provincie te vervullen rol. Naar aanleiding van de luchtkwaliteit in Limburg werd gevraagd naar informatie over recente ontwikkelingen, de bevindingen van recente metingen en daaraan te verbinden conclusies. Gevraagd werd naar meer inzet op de verbetering van de samenwerking in de euregio’s.
De motie Brugman c.s. ‘Binnenklimaat Gouvernement’ 797 werd aangenomen waarmee besloten werd onderzoek te doen naar duurzame oplossingen voor een betere luchtkwaliteit in het Gouvernement. 

SP (Schaminée) sprak zich positief uit over de voorliggende begroting.
In het kader van de overgang naar de nieuwe OV-concessiehouder vroeg de SP om aandacht voor het personeelsbeleid en het doelgroepenvervoer.
Met de motie Schaminée c.s. ‘Praktijkschool Openbaar Vervoer’ werd opgeroepen om samen met de partners en de nieuwe concessienemer voor het openbaar vervoer in Limburg, Arriva, een praktijkschool OV op te richten, naar voorbeeld van de praktijkschool VDL. Deze motie werd aangenomen.
In het kader van bedrijfsvoering vroeg SP naar de ambities op het gebied van het terugdringen van de externe inhuur. Opnieuw riep de SP op om de viering van 150 jaar Limburg in 2017 vooral een feest van Limburgers te laten zijn.
De motie Schaminée c.s. ‘Haalbaarheidsonderzoeken’ werd met algemene stemmen aangenomen waarmee verzocht werd om in de toekomst bij het financieren door de Provincie van haalbaarheidsonderzoeken de resultaten daarvan openbaar beschikbaar te stellen aan Provinciale Staten.

50PLUS (Van der Linden) noemde de begroting uitdagend en zocht vooral naar de bedreigingen die de coalitie mogelijk over het hoofd ziet. In dit kader werden genoemd de vrijetijdseconomie en de samenwerking met de zuidelijke provincies. Als bedreiging noemde 50PLUS ook de korting op het Huis voor de Zorg en het wonen en werken voor ouderen.
Aanvullend vroeg 50PLUS aandacht voor de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie, alternatieve mogelijkheden voor vervoer en aangepast beleid naar aanleiding van de herstellende woningmarkt en de winkelleegstand en lastenverlichting voor de Limburger.
Omdat het college een aantal toezeggingen deed met betrekking tot mogelijke samenwerking van het Sociaal Historisch Centrum Limburg en het Regionaal Historisch Centrum Limburg werd een motie hiertoe ingetrokken. Dit gebeurde ook met een motie met als doel budget ter beschikking te stellen als compensatie voor gemeenten in het kader van de transitie van de jeugdzorg.

VVD (Van den Akker) benoemde dat het op het gebeid van economie in Limburg weer crescendo gaat. In dit kader werd gevraagd naar een strategie voor grensoverschrijdende arbeid en de winkelleegstand. Voor dit laatste onderwerp werd het amendement Van den Akker c.s. ingediend inzake ‘Aanpak winkelleegstand Limburg’ Dit amendement werd aangenomen waarmee besloten werd dat Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld dienen te worden het kader en de uitgangspunten voor de aanpak van de winkelleegstand vast te stellen.
Het amendement Van den Akker c.s. inzake ‘Nieuw beleid maatschappelijk deel immunisatiereserve’ werd met algemene stemmen aangenomen waarmee Provinciale Staten bepaalden dat de beschikking van € 12,5 miljoen aan intensiveringsmiddelen voor sociaal-economische en stedelijke structuurversterking pas plaatsvindt nadat PS  kaders hebben kunnen stellen voor dit nieuwe beleid.
Omdat VVD zich zorgen maakt over mogelijke aantasting van het cultuurhistorische belang werd de motie Kirkels c.s. ‘Perspectief voor monumenten door tijdige restauratie’ ingediend. Deze werd aangenomen, waarmee Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om PS spoedig te berichten over de mate van aantasting van Limburgse cultuurhistorische monumenten en voorstellen te doen om dit te voorkomen.
Op het gebied van milieu/bodem vroeg de fractie om een opvolger van de bodembeheerregeling en het mogelijk te maken om gevolgen van de zinkindustrie in Limburg aan te kunnen pakken.
Met betrekking tot verkeer werd gevraagd naar de mogelijkheden van het doortrekken van de Maaslijn naar Midden-Limburg. In dit kader bood de VVD de resultaten van een onderzoek hierover aan, aan Provinciale Staten.

PvdD (Plusquin) benoemde de economische groei van Limburg ook als gezondheidsprobleem van de Limburger. In dit kader werd aandacht gevraagd voor het gebruik van pesticiden, de luchtkwaliteit en de dreiging van Tihange. PVV vroeg om een actievere houding waar het gaat om dierziekten afkomstig van veehouderij.  Gevraagd werd hoeveel zorggeld in Limburg ‘op de plank’ blijft liggen en wat eraan gedaan wordt om dit geld toch bij de burger terecht te laten komen.
Met de motie Plusquin c.s. ‘Dierenambulance’ werd opgeroepen om mede als gevolg van consequenties van de Wet natuurbescherming te streven naar een professionele organisatie voor dierennoodhulp en daarom in kaart te brengen of en zo ja welke tekorten er zijn. Daarnaast roept de motie op mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot 1 meldpunt in Limburg voor dierennoodhulp. Gedeputeerde Staten nam deze motie over. De motie werd in stemming gebracht en aangenomen.
 
Ook D66 (Vaessen) constateerde dat het economisch de goede kant op gaat in Limburg en noemde daarbij vooral de campusontwikkelingen.
Om meer zichtbaar te maken wat de campussen zoal kunnen en doen werd de motie Vaessen c.s. ‘Hackathon Brightlands Smart Services’ ingediend, waarmee opgeroepen werd met de verschillende partners van de Brightlands Smart Services Camus een hackathon te organiseren om bijvoorbeeld slimme oplossingen te bedenkingen voor Open Data en voor euregionaal openbaar vervoer. Deze motie werd aangenomen. 
D66 riep op om de burgers meer rechtstreeks te betrekken bij projecten op het gebied van sociale innovatie en participatie. Daarnaast wenst D66 te investeren in duurzame energienetwerken van de toekomst.

Volkspartij Limburg (van Rey) gaf in het betoog aan hoe de Volkspartij Limburg (VL) als oppositiepartij de rol van gedeputeerde Koopmans en andere gedeputeerden ervaart. De begroting ziet VL als verlengstuk van het coalitieakkoord. VL sprak zich fel uit tegen de in de begroting voorgestelde verhoging van reis- en verblijfkosten voor GS en diende een amendement in om deze verhoging te schrappen uit de begroting. Dit amendement werd verworpen.
De overige fracties werden opgeroepen om kritischer te zijn over de tarieven van Enexis en de financiële gevolgen hiervan voor de Limburger. Gevraagd werd naar eventuele media-bestedingen en naar meer vaart in het dossier mijnwaterschadeclaim, aandacht voor een klachtenmeldpunt MBO en de tekorten aan onvoldoende gekwalificeerd personeel in de Limburgse topsectoren. Teleurgesteld was de fractie in het ontbreken van ambitie in het dossier Maasplassen. Tenslotte bood de heer Van Rey aan het einde van zijn betoog aan gedeputeerde Koopmans symbolisch een paar Delftsblauwe klompjes aan, met de opmerking dat een democratie pas sterk is op het moment dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid.

PvdA (Kuntzelaers) merkte verheugd op dat ‘er wordt geleverd door het college’ waarbij hij verwees naar de resultaten op financieel gebied, de gunstige resultaten en de bijdragen die GS wisten op te halen in Brussel. PvdA riep op om de gelden waar Limburg over beschikt uit te geven en Limburg mooier te maken maar pas nadat Provinciale Staten daarvoor de kaders hebben bepaald. Opmerkingen werden geuit over de stand van zaken m.b.t. de spoorwegovergang bij Vierpaardjes in Venlo, de bestuurlijke ontwikkelingen in het Zuiden en met name die in Schimmert waar burgers een stem zouden moeten krijgen m.b.t. het traject fusie Nuth-Schinnen. Aandacht werd gevraagd voor de beloofde stageplaatsen in Limburg.
Met de woorden ‘Red de zorg! Stop de afbraak!’ werd de motie Kuntzelaers ‘Huis voor de Zorg’ ingediend. Met deze motie wordt het college van GS gevraagd van de voorgenomen bezuiniging van € 700.000,-- alleen de reeds door het Huis voor de Zorg geeffectueerde eerste tranche te realiseren en het beleidskader voor het Huis voor de Zorg aan te passen met het oog op de nieuw beschikbare middelen. Deze motie werd verworpen.

LOKAAL-LIMBURG (Franssen) gaf aan in de begroting meer ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ en investeringen te missen op de onderwerpen ouderenzorg, jeugdzorg, stage- en leerwerkplekken, gebruik internet, gezonde leefstijl, buurtaalonderwijs en laaggeletterdheid. De fractie riep op ook het MKB te ondersteunen en te leren van de IBA-aanpak (Internationale Bau Ausstellung) en wat daarmee al bereikt is in de regio Parkstad.
Met de motie ‘Burgercommissieleden’ riep Lokaal-Limburg op om te besluiten dat fracties zich kunnen laten vertegenwoordigen door een Burgercommissielid in de Statencommissies. Deze motie werd verworpen.

Definitieve vaststelling Programmabegroting 2017

De partijen CDA, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, Volkspartij Limburg en LOKAAL-LIMBURG stemden voor; PVV stemde tegen, waarmee de geamendeerde Programmabegroting 2017 werd vastgesteld. Tevens werden vastgesteld het Meerjaren Infrastructuur Programma 2017-2020, het investeringsvolume conform het kredietbesluit 2017, de begroting 2017 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg en de 2e Afwijkingenrapportage 2016 inclusief de daaruit volgende begrotingswijzigingen.
Tenslotte werden de deelbegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer vastgesteld.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken