Bijzonderheden Statenvergadering 29 april 2015

Deze extra ingelaste Statenvergadering stond in het teken van het debat over het coalitieakkoord, de benoemingen van de 7 leden van Gedeputeerde Staten en de installatie van 7 Statenleden.
Bij aanvang van de vergadering werden er door de PVV en VVD mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van de recent gebleken onrechtmatigheden bij de aanbesteding van het Openbaar Vervoer Limburg.

Tijdelijk ontslag Statenlid mw. M. Werrij-Wetzels (CDA) en opvolging door mw. J. Dols-Knegtering

Als gevolg van het tijdelijke ontslag i.v.m. zwangerschap en bevalling van Statenlid Werrij-Wetzels werd als vervangster geïnstalleerd mevrouw J. (Josephine) Dols-Knegtering. De beëdiging door de voorzitter van Provinciale Staten, dhr. Bovens, volgde na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement. Mw. Dols (50) is woonachtig in Maastricht.

Mondelinge vragen PVV en VVD naar aanleiding van onrechtmatigheden bij de aanbesteding Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031

Naar aanleiding van de recent gemelde onregelmatigheden bij de aanbesteding Openbaar Vervoer Limburg werden er door de PVV (dhr. Heemels) en de VVD (dhr. Van den Akker) vragen gesteld vooral gericht op de consequenties hiervan voor de aanbesteding en voor de reizigers in Limburg.
In zijn antwoord gaf verantwoordelijk gedeputeerde Van der Broeck aan dat het College van Gedeputeerde Staten (GS) met verbazing en verbijstering kennis heeft genomen van de onrechtmatigheden. Toegezegd werd dat de varianten die thans volgens GS nu open liggen (gunning aan partij Arriva, de nr. 2 in de aanbesteding, of volledig nieuwe aanbesteding) verder uit te werken en daarbij ook nader onderzoek te doen naar de opgelopen schade (in tijd en financiën) en de mogelijke juridische gevolgen van een en ander. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Coalitieakkoord

Gedebatteerd werd er over het Coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer – in actie voor een welvarend en sociaal Limburg’. De coalitie wordt gevormd door de partijen CDA, SP, VVD, D66 en PvdA die daarmee samen 32 van de 47 zetels bezetten in het Limburgs Parlement.

De aftrap voor het debat werd gegeven door dhr. Koopmans, CDA in zijn functie van i(n)formateur namens de coalitiepartijen. Hij gaf aan dat met de uitgangspunten in het coalitieakkoord én een samenhangend programma met dwarsverbanden een reactie wordt gegeven op een complexe samenleving. De 4 uitgangspunten van het coalitieakkoord zijn:

  • economische structuurversterking niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd;
  • denken en handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief;
  • ruim baan geven aan initiatieven van Limburgers, organisaties, ondernemers en partners die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken;
  • staan voor een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.

Alle fracties gingen vervolgens in op het coalitieakkoord waarbij diverse vragen werden gesteld aan dhr. Koopmans.
PVV (dhr. Heemels) noemde het akkoord het meest linkse coalitieakkoord in Limburg ooit. Zij zal haar rechtse geluid blijvend laten horen met als doel bij te sturen en te controleren.
CDA (dhr. Mackus) rekent op een stabiel bestuur voor de komende jaren.
Gezien de brede overeengekomen coalitie noemde GroenLinks (mw. Brugman) het een akkoord waarop eigenlijk niemand tegen kan zijn, weinig inhoudelijk en prikkelend. Via een motie verzocht GroenLinks om versnelling van de realisatie van de Avantislijn, de regionale treinverbinding van Parkstad naar Aken over Avantis. Deze motie werd later op basis van uitleg van dhr. Koopmans aangehouden.
SP (dhr. Schaminée) stelde dat de SP voor een grote uitdaging staat. Niet alle punten in het akkoord komen overeen met het SP-verkiezingsprogramma. Echter, de SP is van mening dat dit akkoord Limburg duurzamer en socialer kan maken, kortom een akkoord waarin de SP zich kan herkennen. Voor het eerst in de Limburgse historie steunt de SP-fractie een coalitieakkoord. De SP verwacht een activistisch bestuur met veel actie en inzet.
50PLUS (dhr. Van der Linde) constateerde dat het coalitieakkoord veel overeenkomsten kent met het verkiezingsprogramma 50PLUS. De weging op onderdelen zal wellicht verschillend zijn. 50PLUS zal in de oppositie een constructieve houding innemen.
VVD (dhr. Van den Akker) toonde zich verheugd met een akkoord dat Limburg liberaler maakt.
PvdD (dhr. Wassenberg) is teleurgesteld dat door de voorgenomen wijzigingen m.b.t. de fractievergoedingen en het niet toestaan van burgercommissieleden de grote partijen groter maakt en de kleine fracties kleiner. Hij verzocht de coalitie om zich actiever in te zetten om de schaalvergroting in de veeteelt tegen te gaan.
D66 (dhr. Vaessen) herkent zich in het akkoord en acht het een goede basis voor GS en PS om de komende 4 jaar mee aan de slag te gaan.
Volkspartij Limburg (dhr. Van Reij) noemde het akkoord wollig, weinig samenhangend, vol met kretologie maar zonder visie en missie. Hij vroeg zich af of dit akkoord er inderdaad toe kan leiden in Limburg meer te bereiken. Hij herinnert de coalitie eraan dat in een democratie weliswaar de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid zorgvuldig dient om te gaan met de minderheid.
PvdA (dhr. Kuntzelaers) verwacht een college met een coöperatieve houding met voldoende ruimte om de discussie te voeren.

Dhr. Koopmans gaf aan naar aanleiding van de inbreng van de fracties van mening te zijn en te blijven dat er een akkoord ligt waarmee Limburg aan de slag kan. Vervolgens ging hij in op diverse vragen vanuit de partijen. Daarbij zegde hij onder meer toe aan Provinciale Staten te rapporteren over de reacties uit de Limburgse samenleving op de oproep in de Limburgse kranten eind maart 2015 om onderwerpen aan te dragen voor de coalitiebesprekingen.

Benoeming leden College van Gedeputeerde Staten en benoeming 6 Statenleden

De coalitievormende fracties presenteerden vervolgens de volgende 7 kandidaat-gedeputeerden: voor het CDA de heren Koopmans en Van der Broeck, voor de SP dhr. Prevoo en mw. Van Rijnsbergen, voor de VVD dhr. Beurskens, voor D66 dhr. Teunissen (benoeming ‘van buiten’ de Staten) en voor de PvdA dhr. Geurts.
 
Als woordvoerder van de Commissie onderzoek geloofsbrieven bracht dhr. Van Wageningen verslag uit van de bevindingen van het onderzoek van de geloofsbrieven. Daarbij werden meegenomen de bevindingen uit de risicoanalyse integriteit die door de CdK is uitgevoerd.
De conclusie van de commissie was dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de 7 gepresenteerde kandidaten als gedeputeerde van de Provincie Limburg.
De schriftelijke stemronde had als resultaat dat alle 7 kandidaten benoemd zijn:
Dhr. Koopmans (36 stemmen voor, 7 stemmen ongeldig).
Dhr. Beurskens (35 voor, 7 ongeldig, 1 stem voor dhr, Koppe).
Dhr. Prevoo (36 voor, 7 ongeldig).
Dhr. Teunissen (33 voor, 10 ongeldig).
Dhr. Geurts (33 stemmen voor, 10 ongeldig).
Dhr. Van der Broeck (35 voor, 8 ongeldig).
Mw. van Rijnsbergen (36 voor, 6 ongeldig, 1 stem voor mw. Kant).

Alle gekozen gedeputeerden aanvaardden hun benoeming en werden geïnstalleerd door de voorzitter, dhr. Bovens.

Provincie Limburg Gedeputeerden 2015 1

Nieuw college GS Limburg: vlnr. Koopmans, Geurts, Teunissen, Van Rijnsbergen, Bovens (voorzitter), Van der Broeck, Beurskens en Prevoo 

Vervolgens werd er door dhr. Bovens een uitgebreid dankwoord uitgesproken aan de afscheidnemende gedeputeerden Koppe, van Dijk en Kersten.

Ook het onderzoek van de geloofsbrieven van de 6 kandidaat-Statenleden leidde niet tot enig beletsel voor de toelating van de kandidaten tot Provinciale Staten van Limburg. In de vacatures bij Provinciale Staten ontstaan door de benoemingen van Statenleden tot lid van Gedeputeerde Staten werd voorzien door de installatie door voorzitter dhr. Bovens van: mw. H. (Hennie) Nillesen-Van Lammeren CDA uit Bergen (53), dhr. J.M.L. (Johan) Geraats CDA uit Baexem (47), dhr. H.J.M. (Huub) Quadflieg SP uit Kerkrade (55), mw. Y.M. (Yolanda) Claessens-Schepers SP uit Heerlen (56)  dhr. L.G.P. (Lau) van Bilsen VVD uit Roermond (58), en dhr. P.H. (Peter) van Dijk PvdA uit Heerlen (59).

Provincie Limburg Nieuwe Statenleden 2015 1

De nieuw geinstalleerde Statenleden, vlnr. Quaedflieg, Claessens-Schepers, Geraats, Van Dijk, Nillesen-van Lammeren, Van Bilsen en Dols-Knegtering

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken