Bijzonderheden Statenvergadering 30 juni 2017

Naast de tijdelijke benoeming van Statenlid Dols-Knegtering stond de vergadering geheel in het teken van de behandeling van de jaarstukken 2016.

Tijdelijk ontslag Statenlid mevrouw S. Giesen-Cox (CDA) en vervanging door mevrouw J. Dols-Knegtering

Als gevolg van het tijdelijke ontslag i.v.m. zwangerschap van Statenlid mevrouw S. Giesen-Cox werd als vervangster geïnstalleerd mevrouw J. (Josephine) Dols-Knegtering. De beëdiging door de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens, volgde na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement. Mevrouw Dols (51) is woonachtig in Maastricht. Op 7-9-2017 herleeft het Statenlidmaatschap van mevrouw Giesen-Cox van rechtswege.

Be?diging mw. Dols

Beëdiging mevrouw Dols door Gouverneur Bovens

Jaarstukken 2016

GroenLinks (Rossel) noemde de behandeling van de jaarstukken de traditionele verantwoordingsdag waarop het college van Gedeputeerde Staten verantwoording aflegt aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid.
GroenLinks complimenteerde het college met de rechtmatigheid en de waarheidsgetrouwheid van de cijfers maar wees er op dat het moeilijk blijft om doeltreffendheid en doelmatigheid van uitgevoerd beleid te controleren. Verwezen werd naar eerdere debatten hierover en het aangenomen amendement 1 Rossel c.s. inzake analyse Griffie en quick scan ZRK inzake jaarstukken 2015 waarbij aan GS en PS aandacht werd gevraagd voor het vervolg geven aan analyses en aanbevelingen van de onderzoeksfunctie van de Griffie.
De motie Rossel die vandaag werd ingediend ‘optimalisatie doelmatigheid bij kaders en controle hierop’ werd verworpen.
PVV (Fijnje) toonde zich niet positief over de jaarstukken en gaf aan van mening te zijn dat de jaarstukken een erg rooskleurig beeld lijken te schetsen en niet realiteit of vertekende realiteit laten zien. In dit kader noemde PVV onder meer de werkeloosheidscijfers en cijfers over de sociale agenda.
CDA (Titulaer) constateerde dat het eigen vermogen van de Provincie Limburg is gegroeid en feliciteerde het college met dit feit evenals met de kwaliteit van de jaarstukken.
SP (Evers) complimenteerde het college met de leesbaarheid en de kwaliteit van de jaarstukken. Over onder meer externe inhuur, MKB, openbaar vervoer en vervoer gevaarlijke stoffen stelde SP vragen aan verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans.
50PLUS (Van der Linden) complimenteerde PS en GS met het doorlopen van het hanteerbare proces met betrekking tot de jaarstukken. Hij noemde de stukken kernachtig en deed daarbij de oproep om het aantal en de dikte ervan te beperken. Spreker vroeg daarnaast aandacht voor de wijze van opvolging van de aanbevelingen van de statenonderzoeksfunctie en stelde onder meer vragen over snel internet en pensioenen.
VVD (Heuvelings) sprak zich positief uit over de jaarstukken. Spreker vroeg aandacht voor het blijven aanjagen van de provinciale economie en het bevorderen van de welvaart voor de Limburger. Omdat naar de mening van de VVD rijkstaken bij Limburgse infrastructurele maatregelen niet of te laat worden uitgevoerd deed spreker een suggestie voor een andere financieringsmethodiek.
D66 (Van Wageningen) complimenteerde het college met de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de jaarstukken en vroeg aandacht voor de wijze waarop de burgers kunnen zien wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid. Naar aanleiding van de positieve sociaal-economische ontwikkelingen bij VDL Nedcar deed spreker de suggestie VDL Nedcar als model te laten dienen. Vragen werden gesteld over onder meer de arbeidsmarkt en energietransitie. Ook deed spreker een suggestie om in de systematiek naast kleuren tevens een symbool te verwerken (duimpje). Overigens leidde deze suggestie tot nogal wat discussie en de vraag of het toevoegen van een symbool bijdraagt aan realiteitszin.
Volkspartij Limburg (Van Rey) had vraagtekens bij de deugdelijkheid van de cijfers van de jaarrekening. Naar de mening van de spreker lijken het mooie resultaten waar de Limburger echter niets van merkt. Het college werd bevraagd over onder meer de onderwerpen MKB, winkelleegstand, Enexistarieven, bevindingen Statenonderzoeksfunctie en informatiebeveiliging. Tenslotte riep spreker het Limburgs Parlement op om kritisch te blijven.
PvdA (Kuntzelaers) sloot aan bij de complimenten maar schetste het contrast van de provinciale jaarstukken met die van de Limburgse gemeenten. Aandacht werd gevraagd voor woningbouw en de contrasten in de Limburgse samenleving tussen burgers die wel/niet meekunnen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans ging in zijn beantwoording in op de opmerkingen over de systematiek van de jaarstukken, het algemene beeld van de Provincie en de gestelde inhoudelijke beleidsvragen en deed daarbij een aantal toezeggingen.

Uiteindelijk stelden Provinciale Staten de jaarstukken over 2016 vast en bepaalden Provinciale Staten hoe het voordelige resultaat over 2016 werd bestemd.

Verder:

  • stelden Provinciale Staten vast de 1e Afwijkingenrapportage 2017 en de daaruit volgende 3e begrotingswijziging 2017 en het bijbehorende kredietbesluit.

De Statenvergadering is (per spreker, per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken