Bijzonderheden uit Provinciale Staten van 6 en 7 juli 2017 over herindeling Landgraaf-Heerlen en Voorjaarsnota 2017

Provinciale Staten bepaalden dat het inleidende verzoek van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf om te komen tot een raadgevend referendum over de herindeling niet voldoet aan de gestelde criteria in de Referendumverordening.
Ingestemd werd met de herindeling Landgraaf-Heerlen waarbij Provinciale Staten in het herindelingsadvies aan de minister liet opnemen ook Brunssum te betrekken bij deze herindeling.
De Voorjaarsnota 2017 werd gewijzigd vastgesteld.

Verzoek referendum herindeling Landgraaf-Heerlen

Het debat vond plaats op 6-7-2017.
Op het Statenvoorstel met bijbehorend ontwerpbesluit over het inleidend verzoek van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf om te komen tot een raadgevend referendum over een herindeling werd een amendement (wijziging) ingediend van de zijde van de fracties GroenLinks, PvdA, CDA, SP, D66 en VVD. Dit amendement (nr. 4) werd aangenomen waarmee het Limburgs Parlement bepaalde dat het verzoek van het Burgercomité niet voldoet aan de criteria die daaraan gesteld worden in de Referendumverordening. Als argumenten werden onder meer genoemd dat er geen sprake is van een voornemen tot beleid en dat er geen sprake is van een voornemen tot besluit met grote maatschappelijke, economische, milieu hygiënische of ruimtelijke gevolgen voor de provincie Limburg of haar inwoners dan wel voor een specifieke regio van de provincie Limburg respectievelijk haar inwoners.
Een amendement van de zijde van de PVV (nr. 5) met als doel het verzoek om een raadgevend referendum in te trekken en in plaats daarvan te komen tot een enquête onder de Parkstadinwoners werd vanwege het geamendeerde ontwerpbesluit ingetrokken.
Uiteindelijk gingen Provinciale Staten akkoord met het geamendeerde Statenvoorstel.
De motie Housmans ‘Raadgevend referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen’ werd verworpen. Doel van deze motie was het organiseren van een enquête binnen de Parkstadgemeenten om het draagvlak van een herindeling Landgraaf-Heerlen als ook andere varianten te onderzoeken en tot dan de besluitvorming over herindeling op te schorten.
De stemming over de amendementen, motie en het Statenvoorstel vond plaats op 7 juli 2017.

Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen

Dat het onderwerp herindeling speelt onder de bevolking bleek in de afgelopen weken al uit het grote aantal belangstellenden bij de door Provinciale Staten georganiseerde hoorzittingen in Heerlen en Landgraaf, de extra commissievergadering en de Statenvergadering én het aantal van 25 insprekers tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie- en Statenvergadering. Het Limburgs Parlement debatteerde op 6 juli over het herindelingsadvies, de stemming vond plaats op 7 juli.
CDA (Frische) gaf in zijn betoog aan vele aspecten (draagvlak, procedure, financiën, bestuurlijke problemen en duurzaamheid) en verkregen inzichten te hebben betrokken bij een finale afweging. Met name het duurzaamheidsaspect uit de wet Arhi (‘de nieuwe gemeente hoort duurzaam in staat te zijn de gemeentelijke taken (zelfstandig) uit te voeren’) leidt bij het CDA tot het standpunt dat op termijn een bestuurlijke opschaling met de gemeente Brunssum een must is.
PvdA (Kuntzelaers) benoemde de vele onderzoeken die in de afgelopen jaren verricht zijn over bestuurssamenwerking en slagvaardigheid binnen de Parkstadgemeenten en de resultaten daarvan. Naar mening van de PvdA is het nu tijd voor Gedeputeerde Staten om knopen door te hakken, niet langer te praten maar te creëren.
Spreker diende het amendement Kuntzelaers c.s. in, ondersteund door de fracties CDA, VVD en D66 met als doel aan het herindelingsadvies de tekst toe te voegen dat Provinciale Staten op basis van de gehouden hoorzittingen hebben geconstateerd dat er een herindeling zou moeten plaatsvinden van een grotere bestuurlijke schaal namelijk Brunssum-Heerlen-Landgraaf. Dit amendement werd aangenomen.
50PLUS (Van der Linden) steunde het herindelingsadvies niet en noemde daarbij als argumenten dat er geen sprake is van duurzaamheid, dat het proces niet goed is doorlopen en dat er niet is nagedacht over de vraag waarop getoetst moet worden bij een fusie. Spreker complimenteerde de jeugdige insprekers bij de hoorzittingen en de vergaderingen.
D66 (Vaessen) gaf in zijn betoog aan dat niet de structuur leidend moet zijn maar de slagkracht, waarbij D66 van mening is dat daadkrachtige en slagvaardige partners nodig zijn om de opgaven die er liggen op te kunnen pakken. Vanwege dit aspect en het belang van de inwoners is D66 mede-indiener van het amendement Kuntzelaers c.s.
SP (Schaminée) benoemde en onderschreef in zijn betoog een uitspraak van een van de insprekers: ‘niets doen is geen optie’. Volgens de SP is er wel sprake van een fusie van onderop en verwees naar de oorspronkelijke motie van Landgraaf. SP gaf aan van mening te zijn dat er voldoende overleg is geweest. SP noemde een fusie Landgraaf-Heerlen niet geheel duurzaam maar voor dit moment wel het hoogst haalbare. Het amendement Kuntzelaers c.s. werd niet gesteund.
GroenLinks (Rossel) ging in zijn betoog vooral in op het doorlopen van het proces en het duurzaamheidsaspect. Hij stelde daarbij de vraag wat consequenties van een fusie zijn voor de buurgemeenten, c.q. wat de ‘houdbaarheidsdatum’ van Brunssum en Kerkrade is. GroenLinks sprak twijfel uit over de vraag of de bewandelde weg wel de juiste was en of er wellicht niet teruggegaan moet worden naar de regio. Spreker noemde het amendement Kuntzelaers c.s. oneigenlijk en heel ingrijpend en gaf zijn motie ‘bestuurlijke kaart regio Parkstad Limburg’ in overweging. Met deze motie wordt de minister van BZK verzocht om voorafgaand aan een mogelijk wetgevingstraject over de herindeling Landgraaf-Heerlen eerst nog de bestuurlijke kaart van de regio Parkstad in zijn geheel te bezien. Omdat het amendement nr. 6 werd aangenomen werd deze motie later ingetrokken.
PVV (Housmans) noemde het een illusie dat een fusie de (financiële) oplossing is voor de grote sociaal maatschappelijke uitdagingen. Spreker vroeg om per direct de arhi-procedure te stoppen en opnieuw te beginnen.
PvdD (Plusquin) sprak uit voorstander te zijn van een lokale peiling en een open overleg. Gevraagd werd of er open overleg is gevoerd met de gemeente Brunssum en of de burgers van Brunssum geraadpleegd zijn. Voor de PvdD is het van essentieel belang dat er sprake is van fusie van onderop en gezien dit aspect kan de PvdD niet instemmen met het herindelingsadvies.
VVD (Van den Akker) benoemde 4 criteria bij de toetsing van het voorliggende advies: bestuurskracht, de zorgpunten van de commissie Mans, de sociale opgave en duurzaamheid. Spreker gaf aan van mening te zijn dat opschaling van gemeenten in de Parkstadregio noodzakelijk is en dat de VVD over de fusie Landgraaf-Heerlen een positieve grondhouding heeft. Bij de beoordeling van het advies kijkt de VVD vooral naar wat haalbaar is. Dit is ook de reden dat VVD het amendement Kuntzelaers mede indiende.
Volkspartij Limburg (Van Rey) gaf aan van mening te zijn dat robuuste gemeenten nodig zijn voor een optimale dienstverlening aan burgers. De gevolgde procedure noemde spreker een grove schending van de arhi-procedure. Spreker riep op om het voorstel van tafel te vegen en het breder aan te pakken.
Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans ging in zijn reactie in op een aantal kernpunten die in het debat naar voren werden gebracht: het proces, het open overleg en het tempo, waarbij hij de handelwijze van GS nader onderbouwde. Hij vroeg Provinciale Staten dit mee te laten wegen in de verdere afweging door PS.

Provinciale Staten stemden uiteindelijk op 7 juli in met het geamendeerde Statenvoorstel.

Voorjaarsnota 2017

De op vrijdag voortgezetteStatenvergadering stond in het kader van de behandeling van de Voorjaarsnota 2017. De voorjaarsnota werd gewijzigd vastgesteld, diverse moties werden aangenomen.

De door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden Voorjaarnota dient door Provinciale Staten al dan niet gewijzigd vastgesteld te worden. De vastgestelde Voorjaarsnota wordt vertaald naar de in het najaar door het Limburgs Parlement te behandelen begroting.
PVV (Housmans) toonde zich verrast over de grote inbreng van de fractie in de voorliggende Voorjaarsnota. Aandacht werd gevraagd voor een gezamenlijke aanpak richting Den Haag door Brabant en Limburg in het kader van de verbreding van de A2.
De motie Housmans ‘Tante Deuske’ met als doel het burgerinitiatief Tante Deuske op te nemen in de sociale agenda werd aangehouden. Dit initiatief voorziet erin dat kinderen uit gezinnen met armoede worden ondersteund met een pakket kleding waaronder ondergoed, zwem- en winterkleding. Ook de motie Housmans ‘wijzigende definities’ werd aangehouden, waarmee werd gevraagd om ter bevordering van de controlerende taak van PS bij wijzigingen in systematiek of definities van indicatoren gedurende een bepaalde periode conform de oude en de nieuwe waarden te rapporteren.
CDA (Werrij-Wetzels) ging onder meer in op de ontwikkelingen van de Sociale Agenda en vroeg in dit kader onder meer aandacht voor ontzorgingsarrangementen, (2-talig-)onderwijs, de toepassing van de Erasmusbeurs voor Limburgse MBO(grens)studenten, landbouwverkeer en woningbouw. Gevraagd werd naar de ontwikkelingen rond de Einsteinmicroscoop en de Encigroeve alsmede naar de effecten van de ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterbescherming/-veiligheid.
De motie Hermans c.s. ‘Kennisdeling Burgerinitiatieven’ werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee GS opgeroepen wordt te komen tot een voorstel voor goede kennisdeling in Limburg voor wat betreft burgerinitiatieven.
De motie Nillesen-Van Lammeren ‘Veilige Wieler Omgeving Haelen’ werd eveneens aangenomen. Doel van deze motie is het gereserveerde budget voor de veilige wieleromgeving Haelen beschikbaar te stellen voor andere regionale trainingscentra.
GroenLinks (Brugman-Rustenburg) merkte op weinig concrete plannen en veel beschouwingen te vinden in de voorliggende voorjaarnota. Spreker benoemde een aantal aandachtspunten in het kader van het aanvalsplan arbeidsmarkt. Het college werd gevraagd een actievere rol op te pakken bij de vergroening/ontstening bij gemeenten en het Gouvernement.
De motie Brugman c.s. ‘Bijenvriendelijk Limburg ‘a bee or not a bee’, werd met algemene stemmen aangenomen waarmee GS opgeroepen worden om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de leefomgeving van bestuivende insecten te bevorderen.
De motie Brugman  c.s. ‘bijeenkomst Limburgse schaal aanbevelingen energietransitie’ waarmee wordt opgeroepen een bijeenkomst te organiseren met een vertegenwoordiging van een groep hoogleraren over vertaling van energietransitie/groene energie op Limburgse schaal werd niet in stemming gebracht maar aangehouden in afwachting van behandeling van deze motie binnen de betreffende Statencommissie (Milieu en Duurzaamheid)
De (gewijzigde) motie Brugman c.s. ‘Stimuleren biologische landbouw’ werd aangehouden.
SP (Schaminée) noemde de voorliggende nota een goede nota. Gevraagd werd onder meer naar de stand van zaken van Nature Wonder World en de ambitie van het college om de Tour de France in 2019 naar Limburg te halen.
De motie Evers c.s. ‘Veilig zwemmen in Limburg’ werd met algemene stemmen aangenomen met als doel te onderzoeken of er een campagne veilig zwemmen in Limburg opgezet kan worden en na te denken over een aanpak om meer kinderen hun zwemdiploma te laten behalen.
50PLUS (Van der Linden) vroeg naar aanleiding van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandacht voor de meest-kwetsbaren en stelde daarbij de vraag wat er moet gebeuren om te voorkomen dat ex-wsw-ers buiten de boot vallen. Verder werd aandacht gevraagd voor onder meer de gevolgen van robotisering/automatisering, de mogelijkheden van een laboratoriumfaciliteit op MAA en de ontwikkeling van de N266. Spreker vroeg in te grijpen in de ontwikkeling dat er veel Limburgse leerlingen uit het MBO-onderwijs wegtrekken naar Eindhoven.
VVD (Van den Akker) merkte op basis van de Voorjaarsnota op dat Limburg veerkracht laat zien. Met de volgende amendementen/moties wenste spreker de uitvoering van het beleid verder te versterken:
Amendement Van den Akker (7) ‘Mobiliteit’, werd aangenomen waarmee niet alleen de kwaliteit van het mobiliteitssysteem centraal wordt gesteld maar ook een evenwichtige aanpak daarvan met ruimte voor experimenten.
Amendement Van den Akker (8) ‘Arbeidsmarkt’ werd aangenomen waarmee er nog intensiever ingezet wordt op de 45-65-jarige werkzoekenden, het benutten van beschikbare banen over de grens en het beperken van instroom van bijstandsgerechtigden.
Motie Koppe c.s. ‘Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven’ werd aangenomen waarmee PS en GS opgeroepen worden om actief te lobbyen richting de Tweede Kamer met als doel te komen tot versnelde aanleg van deze spitsstroken.
PvdD (Plusquin) noemde het zeer teleurstellend dat de Provincie acteert tegen de bouw van een windmolenpark in het Belgische grensgebied ten gunste van het vliegveld MAA.
De motie Plusquin c.s. ‘Inhalen achterstand windenergie’ werd aangehouden in afwachting van de behandeling van dit onderwerp in de Statencommissie (Milieu en Duurzaamheid). De motie heeft als doel te komen tot een concreet voorstel om de taakstelling windenergie 2020 te realiseren.
De motie Plusquin c.s. om te komen tot een maatschappelijke kosten baten analyse van de luchthaven MAA werd verworpen.
D66 (Vaessen) toonde zich positief over de Voorjaarsnota. Aanvullend aan de nota werden de volgende moties ingediend:
De motie Van Wageningen c.s. ‘Onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas’ werd met algemene stemmen aangenomen waarmee GS onder meer verzocht worden te onderzoeken op welke manier en met welke energiebronnen Limburg kan komen tot een toekomstbestendige architectuur voor energienetwerken voor de korte en lange termijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn en een onderzoeksvoorstel hiertoe te laten landen in de begroting 2018.
Ook de motie Van Wageningen c.s. ‘Structureel energieconsulentschap Regionale Uitvoeringsdiensten’ werd aangenomen. Doel van deze motie is met gemeentelijke partners te verkennen of er draagvlak is voor structurele uitvoering van energieconsulentschap door de regionale uitvoeringsdiensten.
Volkspartij Limburg (Van Rey) miste in de voorjaarsnota het aspect grensproblematiek. Waar in de Voorjaarsnota wordt geschreven over ‘ruimte geven aan buitenkansen’ benoemde spreker de verbreding van de N266, Weert-Eindhoven waarbij hij benadrukte dat bereikbaarheid de randvoorwaarde is voor economische groei. Gevraagd werd naar een duidelijke visie op het gebied van cybercrime. Tenslotte pleitte spreker voor financiële steun voor de renovatie van het orgel van de Roermondse kathedraal en diende hiertoe de motie Van Rey c.s. ‘Orgel kathedraal Limburg’ in. Het college nam deze motie over op basis waarvan de motie werd ingetrokken.
Gezien de consequenties voor het Limburgs landschap toonde spreker zich fors tegenstander van de plannen van het Waterschap en Rijkswaterstaat met betrekking tot rivierverruiming en riep het college op om hier in het belang van de bewoners resoluut tegen op te treden.
PvdA (Kuntzelaers) vroeg te kunnen rekenen op het college in een aantal dossiers en noemde stankoverlast De Heus Maasbracht, openbaar vervoer en energie en duurzaamheid. Hij vroeg om analyse en onderzoek naar de effecten van robotisering en digitalisering op de Limburgse samenleving en arbeidsmarkt en diende hiertoe de motie Kuntzelaers c.s. in ‘robotisering en digitalisering’. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.
LOKAAL-LIMBURG (Franssen) constateerde dat de Voorjaarsnota geen kommer en kwel uitstraalt, maar toch een aantal voor LOKAAL-LIMBURG belangrijke aspecten mist. Genoemd werden onder meer bevordering van werkgelegenheid en opleidingen buiten de Nedcar- campusomgevingen en een actievere opstelling m.b.t. de snelfietspaden en de zwakkeren binnen de Limburgse samenleving.

De verantwoordelijk gedeputeerden gingen in op de door de fracties ingebrachte aandachtspunten en verzoeken waarbij een aantal toezeggingen werd gedaan.

Uiteindelijk stemde het Limburgs Parlement met algemene stemmen in met de geamendeerde Voorjaarsnota 2017.

Verder:

→ stelden Provinciale Staten vast de geactualiseerde Verordening Rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden Provincie Limburg 2017.

De Statenvergadering is (per spreker, per agendapunt) terug te zien; klik hier voor de uitzending van 6-7-2017 en hier voor 7-7-2017.

 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken