Bijzonderheden uit Statenvergadering 22 februari 2013

Door de PvLD werden mondelinge vragen gesteld over de rol op afstand van de Provincie bij de door de Provincie Limburg gefinancierde instellingen en organisaties. Afscheid werd genomen van de Statenleden Coppus en Bouten. Beëdigd werden hun opvolgers, dhr. Janssen en mw. Wernink.

Mondelinge vraag Partij voor Leefbaarheid en Democratie (PvLD) inzake positie Provincie bij provinciaal gesubsidieerde organisaties

Dhr. Bosman (PvLD) stelde middels een mondelinge vraag aan de orde of het gewenst is de keuze uit het verleden te heroverwegen, namelijk om de Provincie op meer afstand te zetten bij provinciaal gefinancierde en gesubsidieerde instellingen.
Verantwoordelijk gedeputeerde Koppe gaf in zijn beantwoording aan dat binnenkort aan Provinciale Staten een herziene kadernota financieringsinstrumenten wordt aangeboden. In deze nota wordt ingegaan op het subsidiestelsel en de rol van de Provincie daarin. Het door dhr. Bosman gewenste debat over de gewenste positie van de Provincie kan plaatsvinden bij de behandeling van de kadernota. 

Programma Openbaar Vervoer

Provinciale Staten stelden het Programmaplan railinfrastructuur, spoor- en busvervoer vast. In dit plan zijn de ambities en doelstellingen beschreven op het gebied van de railagenda en op het gebied van de (aanbesteding van de) nieuwe OV (Openbaar Vervoer) concessie 2016-2026.
Het Programma Openbaar Vervoer is mede tot stand gekomen na veelvuldig overleg en debat in de commissie Ruimte Infrastructuur en Financiën (RIF) Provinciale Staten en mede op basis van het Initiatiefvoorstel uit 2012 van dhr. Titulaer (CDA) ‘De Limburglijnen’.

Diverse fracties vroegen naar de consequenties voor het OV in Limburg en Veoliawerknemers naar aanleiding van de recente berichtgeving over het mogelijk terugtrekken van moederbedrijf Veolia uit de OV-sector.

Moties Openbaar Vervoer

De door dhr. Rewinkel (SP) ingediende 3 moties, gericht op: het onderzoeken van mogelijkheden om het OV alternatief aan te besteden; een Personeels BV voor werknemers Veolia én het oprichten van een provinciaal vervoersbedrijf werden op grond van een toezegging van gedeputeerde Van der Broeck aangehouden.
Ook de motie van dhr. van Wageningen (D66) om onderzoek te doen naar vervoersbehoefte van buitenlandse studenten van/naar Maastricht werd op grond van een toezegging van dezelfde gedeputeerde aangehouden.

Beleidskader sport

Provinciale Staten stelden unaniem het beleidskader sport 2013-2016 vast. Bij het opstellen van dit beleidskader werden de sectoren overheid, sport, bedrijfsleven, onderwijs en zorg nauw betrokken.
Centrale ambitie van het beleidskader is dat sport substantieel bijdraagt aan de versterking van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg en positieve effecten genereert op het terrein van leefbaarheid, gezondheid, economie en ruimte. Het sportbeleid richt zich op de onderdelen: breedtesport/sportstimulering, talentontwikkeling/topsport en (top)sport evenementen.
Daarnaast ondersteunt de Provincie met gemeenten het Jeugdsportfonds Limburg en de infrastructuur voor gehandicaptensport in Limburg.

Moties sport

De motie van dhr. Krabbendam c.s. om te komen tot een promotie- en actieplan voor de Euregio Maas-Rijn als dé fiets- en wielerregio van Europa werd unaniem aangenomen.
De motie van dhr. Heemels (PVV) om spoedig te komen tot een sportmenukaart voor jeugdigen en de motie van dhr. Prevoo (SP) om de haalbaarheid van een hippische centrum nader te onderzoeken werden verworpen.

Ambitienota landbouw

Provinciale Staten stelden de ambitienota `Limburgse Land- en tuinbouw Loont’ vast.
 Deze nota is mede met inbreng van ondernemers en stakeholders tot stand gekomen.
Met de vaststelling van deze nota onderschrijven Provinciale Staten de ambitie dat de land- en tuinbouw in Limburg zich verder ontwikkelt als innovatieve sector met economische gezonde bedrijven en vooruitstrevende ondernemers die duurzaam produceren en midden in de (lokale) samenleving staan. Deze ambitie dient er in Limburg uiteindelijk toe te leiden dat in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving is.

Moties landbouw

De motie van dhr. Verhoijsen (CDA) c.s. inzake natuurbeschermingswet vergunning in de praktijk werd aangenomen. Met deze motie wordt GS opgeroepen actie te ondernemen gericht op de problematiek rond de in werking getreden Natuurbeschermingswet.

Afscheid Statenleden Bouten en Coppus

De heer Bouten zegde zijn Statenlidmaatschap na ruim een jaar op omdat zijn zakelijke carrière en ondernemerschap niet te combineren is met het Statenlidmaatschap.

Na een Statenlidmaatschap van bijna 6 jaar nam Thijs Coppus afscheid van het Limburgs Parlement. Hij zegde zijn Statenlidmaatschap op vanwege persoonlijke omstandigheden.
Sinds september 2009 vervulde hij binnen de fractie van de SP de functie van fractievoorzitter.
In zijn afscheidswoorden prees gouverneur Bovens Thijs Coppus voor zijn bevlogenheid, zijn sociaal maatschappelijk engagement, zijn inzet voor Limburg. Ook collega-Statenlid Margriet van Tulder sprak dank en waardering uit voor de wijze waarop Thijs Coppus in de voorgaande jaren zijn rol binnen het Limburgs Parlement vervulde.

Beëdiging Statenleden Janssen en Wernink

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement werden dhr. Janssen en mw. Wernink door gouverneur Theo Bovens beëdigd tot Statenlid.
Dhr. drs. R. Janssen is de opvolger van dhr. Coppus binnen de SP-fractie. Rob Janssen is 43 jaar en woonachtig in Ottersum. In de periode 2003-2011 was hij ook al Statenlid voor de SP.
Mw. mr. R.C.M. Wernink is de opvolgster van dhr. Bouten binnen de VVD-fractie. Renée Wernink is 55 jaar en woonachtig in Ospel.

Moties vreemd aan de orde van de dag:

Moties Onderhandelaarsakkoord IPO

De motie van dhr. Pennings (PvdA) c.s. inzake het onderhandelingsakkoord IPO (Interprovinciaal Overleg) werd aangenomen. Met deze motie worden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten opgeroepen om in overleg met elkaar en het IPO-bestuur te komen tot nauwere onderlinge samenwerking over aspecten waarover het IPO namens de provincies onderhandelt met het Rijk.
Een motie van dhr. Heemels (PVV) over het zelfde onderwerp werd verworpen. In deze motie neemt de PVV het standpunt in dat het niet aan het IPO-bestuur is om te besluiten over verstrekkende akkoorden met het Rijk maar aan Provinciale Staten van de afzonderlijke provincies. 

Motie Belgisch wegenvignet

De motie van dhr. Kuntzelaers (PvdA) c.s. inzake het Belgisch wegenvignet werd aangenomen. Met deze motie wordt GS verzocht om gezamenlijk met Noord-Brabant en Zeeland actie te ondernemen richting de Belgische overheden met als doel heroverweging van de invoering van een wegenvignet c.q. andere barrières voor grensoverschrijdende mobiliteit.

Motie Functies Kamer van Koophandel (KvK) en ondersteuning Limburgse Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De motie van dhr. de Beer (VVD) c.s. werd aangenomen, waarmee GS onder meer wordt opgeroepen te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het vertrek van de KvK Limburg en Syntens voor de startersbegeleiding, export- en innovatiestimulering in Limburg.

Motie Overbruggingssubsidie International Breakdance Event (IBE)

De motie van dhr. Prevoo (SP) c.s. om voor het behoud en continuïteit van het IBE te komen tot cofinanciering met Heerlen en een subsidie werd verworpen.

Motie Urgentieteam werk

De motie van dhr. Prevoo (SP) om een urgentieteam tegen werkeloosheid in Limburg te initiëren werd aangehouden.

Motie Limburgse zonatlas

De motie van mw. van Tulder (GroenLinks) c.s. om te komen tot een Limburgse Zonatlas, een informatie-instrument over rendabiliteit zonnepalen in Limburg, werd aangenomen.

Motie Natuurwaarden langs het spoor

De motie van mw. Roefs (PvdA) c.s. gericht op een inventarisatie en het op grond daarvan mogelijk verbeteren van natuurwaarden langs het spoor werd aangenomen.

Motie Vrijwillig schatkistbankieren onder gunstige voorwaarden

De motie van dhr. Van Wageningen (D66) c.s. om vanuit een positieve benadering met het Rijk te onderhandelen over (vrijwillig) schatkistbankieren werd verworpen.

Motie Rijksbezuinigingen op infrastructuur

De motie van dhr. Van Helvert (CDA) c.s. inzake rijksbezuinigingen op Limburgse infrastructuur werd unaniem aangenomen. Met deze motie wordt de Tweede Kamer onder meer opgeroepen een aantal bezuinigingen te heroverwegen en te komen tot prioritering van verkeersknelpunten.

En verder ...

  • bekrachtigden Provinciale Staten het besluit tot (her)benoeming van mw. drs. J.J. Braam in de functie van Statengriffier;
  • gingen Provinciale Staten akkoord met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2011 gericht op een op onderdelen meer verzelfstandigde bedrijfsvoering van de Zuidelijke Rekenkamer;
  • stelden Provinciale Staten vast het Provinciaal inpassingsplan reconstructie (brom)fietspad N271.

De beelden van deze Statenvergadering kunt u terugkijken via www.limburg.nl/ProvincialeStaten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken