Bijzonderheden uit Statenvergadering 28 maart 2013

Het initiatiefvoorstel van Statenlid Krabbendam (GroenLinks) gericht op begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg kreeg unanieme steun. Het Limburgs Parlement ging akkoord met een kapitaalinbreng in de Chemelot Campus en met een nieuw beleidskader voor de Limburgse Maatschappelijke Organisaties.
Een ordevoorstel van het CDA over de wijze van behandeling van het vragenuur i.v.m. de door de PVV ingediende mondelinge vragen over uitspraken van Gouverneur Bovens tijdens de TEFAF leidde aan het einde van de vergadering tot discussie en uiteindelijk tot het voortijdig vertrek van de PVV- en SP-fractie uit de Statenzaal.

Initiatiefvoorstel gericht op begeleide omgang van kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg

Initiatiefnemer Statenlid Krabbendam (GroenLinks) oogstte dank en waardering met zijn voorstel om te komen tot begeleide omgang van kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg. Met het unanieme akkoord van Provinciale Staten komt er een samenhangend en provinciaal dekkend aanbod van omgangsbegeleiding bij (vecht)scheidingen in de provincie. Basis van de omgangsbegeleiding is/wordt een uitspraak van de rechtbank. In totaal voorziet het besluit in de komende 2 jaar in maximaal 310 omgangsbegeleidingen, op verschillende niveaus, voor kinderen en ouders na een verbroken relatie. Onderdeel van het besluit van het Limburgs Parlement is daarnaast een te voeren onderzoek naar de doelmatigheid van deze begeleide omgang. Uiteindelijk is het de bedoeling van de initiatiefnemer om na de periode van 2 jaar, via de inzet van het College van Gedeputeerde Staten, het neergezette beleid over te dragen aan gemeentes in het kader van de overdracht van Jeugdzorg aan de gemeenten.
Het is voor het eerst sinds de invoering van het dualisme bij de provincie (2003) dat Provinciale Staten unaniem akkoord gaan met een initiatiefvoorstel afkomstig van een individueel Statenlid uit de oppositie.

“Base Case” financiering Chemelot Campus

Provinciale Staten stemden unaniem in met een additionele kapitaalinbreng in de Chemelot Campus van maximaal € 43,5 mln. Deze kapitaalinbreng is het gevolg van de problemen binnen de bancaire sector. Eerder riepen Provinciale Staten het College op om daar waar structuurversterkende projecten stagneren als gevolg van de financiële en bancaire crisis met voorstellen te komen. Deze financiering past binnen die wensen van PS.
Daarnaast stelden Provinciale Staten ruim 2 mln. subsidie beschikbaar aan het Chemelot Foundation Fund, ten behoeve van huursubsidie voor starters en het Midden- en Kleinbedrijf.
Het concrete doel van deze en eerdere investeringen in de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus is om de groei van de campussen te versnellen met 2100 extra kenniswerkers binnen 10 jaar.
Een motie van GroenLinks (mw. van Tulder) om rondom de ontwikkelingen van de Campus ambitieuze duurzame doelstellingen te formuleren werd verworpen.

Beleidskader Maatschappelijke Organisaties (MO’s) 2014-2016

Het Limburgs Parlement ging akkoord met het beleidskader MO’s 2014-2016. Dit nieuwe kader is in samenspraak met maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Naast het maatschappelijk veld is ook de Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid uit PS in het voorbereidende traject met de MO’s nauw betrokken geweest. Inzet van deze interactieve voorbereiding was te komen tot een gedragen kader dat de continuïteit van MO’s waarborgt en hen tevens de ruimte biedt om na te denken over hun verdere toekomst.
Het doel van het vastgestelde beleid is te komen tot een samenhangend en efficiënt werkend netwerk van MO’s, dat zich in de uitvoering van activiteiten laat leiden door maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de provinciale doelstellingen.
Op dit moment functioneren  er in Limburg 29 MO’s. Thans niet erkende MO’s kunnen in aanmerking komen voor erkenning op basis van het nieuwe beleidskader.
Een motie van SP (dhr. Prevoo) om bij de uitvoering van het beleidskader budget toe te kennen aan organisaties die zich hoofdzakelijk richten op armoedebestrijding, werd verworpen.

Onderzoeksrapport Subsidieverstrekking Stichting VAK

Provinciale Staten onderschreven de in het onderzoeksrapport ‘Subsidieverstrekking Stichting VAK inzake veiligheidsproject woninginbraken’ geformuleerde conclusie dat de subsidieverstrekking van
€ 900.000,-- door Gedeputeerde Staten (GS) aan de Stichting VAK als doelmatig en rechtmatig kan worden aangemerkt. Op basis van de bevindingen en daarop gebaseerde conclusie stelden Provinciale Staten een aantal aanbevelingen vast, zowel aan Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten met het oog op het verstrekken van incidentele, structurele en projectsubsidies. Deze aanbevelingen worden door GS meegenomen bij het door GS op te stellen plan van aanpak subsidieregelingen in de provincie Limburg.
De Controlecommissie uit Provinciale Staten besloot in april 2012, naar aanleiding van een verzoek van Statenlid Prevoo (SP), een nader onderzoek te laten uitvoeren door de Statenonderzoekers aangaande deze subsidieverstrekking. Het betreft het eerste onderzoek dat door de Statengriffie is verricht.

Mondelinge vragen PVV

Statenlid Heemels (PVV) kwam aan het einde van de vergadering niet tot het stellen van zijn aangekondigde vragen inzake uitspraken van de Gouverneur tijdens de TEFAF Businessmeeting over subsidies ter stimulering van de bouwsector in Limburg.
Er ontstond discussie nadat Statenlid van Helvert (CDA) om afwijkend van het Reglement van Orde om wijziging verzocht van de behandeling van het vragenuur. Over dit verzoek van het CDA werd gestemd en toen bleek dat de meerderheid akkoord ging met een andere behandelwijze verlieten de fracties van PVV en SP de vergadering.
Dhr. Bovens ging vervolgens in op de vragen, die voorafgaande aan de vergadering al waren ingediend.

Verder gingen Provinciale Staten akkoord met het voorstel Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De beelden van deze Statenvergadering kunt u terugkijken via: http://www.limburg.nl/ProvincialeStaten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken