Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 19 en 20 juni 2014

Op 19 juni werd afscheid genomen van Statenlid Krabbendam; zijn opvolger H. Winteraeken, werd geïnstalleerd. Gedebatteerd werd er over de jaarstukken 2013 en het selectie- en evaluatiekader bij structuurversterkende projecten. Op 20 juni stond de Voorjaarsnota centraal, inclusief het Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg en de 2e tranche van structuurversterkende projecten.

Afscheid Statenlid Krabbendam / installatie Statenlid Winteraeken

Afscheid werd genomen van Statenlid mr. G. Krabbendam. Hij maakte per brief van 12 juni jl. bekend vanwege verschillende persoonlijke overwegingen zijn Statenlidmaatschap met ingang van 19 juni 2014 neer te leggen.
Hij werd toegesproken door de voorzitter van Provinciale Staten, dhr. Bovens en de GroenLinks fractievoorzitter mw. Brugman, waarbij hij werd geprezen en bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme gedurende zijn Statenlidmaatschap sinds maart 2011. Gememoreerd werd onder meer zijn unaniem door het

Limburgs Parlement gesteunde Initiatiefvoorstel uit 2013 gericht op begeleide omvang voor ouders en kinderen bij (v)echtscheidingen. Tenslotte sprak de heer Krabbendam nog een kort dankwoord uit aan hen die zijn Statenlidmaatschap mogelijk maakten.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement werd drs. H.J. (Harrie) Winteraeken door de voorzitter dhr. Bovens, geïnstalleerd tot Statenlid.
Dhr. Winteraeken was in 1999-2000 al Statenlid voor GroenLinks.

Jaarstukken 2013

De behandeling van de jaarstukken 2013, inclusief het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2014 en de Deeljaarrekening 2013 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer verliep redelijk vlot en leidde niet tot inhoudelijke debatten.
Statenlid Bosch (PvdA) stelde naar aanleiding van Jaarstukken, Voorjaarsnota en de stukken rondom de structuurversterkende projecten o.a. de kritische vraag of leden van Provinciale Staten hun budgetrecht en kaderstellende taak  gelet op het moment waarop begrotingswijzigingen worden doorgevoerd, nog wel voldoende geëquipeerd, kunnen uitvoeren en riep op om hierover met elkaar, PS en GS, in gesprek te gaan.

Selectie- en evaluatiekader structuurversterking

Het Limburgs Parlement sprak zich positief uit over het voorliggende Selectie- en evaluatiekader voor structuurversterkende projecten dat gebaseerd is op de aspecten ‘Economisch profiel & menselijk kapitaal’, ‘Kwaliteit van wonen & leven’ en ‘Werklocaties & verbindingen’.
Het amendement Heemels (PVV) met als doel om ook het aspect ‘Leefbaarheid’ toe te voegen leidde tot de toezegging van gedeputeerde Koopmans om bij de projecten ook de indicatoren toename woonbeleving en toename leefbaarheid te monitoren. Het amendement werd ingetrokken.

Voorjaarsnota

Met de Voorjaarsnota doet het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een voorzet over de richting van uitgaven en inkomsten van de Provincie voor komende jaren.
Gebruikelijk leidt de behandeling van de Voorjaarsnota tot uitgebreide debatten tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over wensen en doelen.
Bijzonder was dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota twee voorstellen afzonderlijk betrokken werden: het Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg en de 2e tranche van structuurversterkende projecten.
Het Initiatiefvoorstel van Statenlid Titulaer met als doel het MKB in Limburg te ondersteunen door middel van nieuwe financieringsinstrumenten kreeg brede unanieme steun.

Structuurversterkende projecten Limburg, tweede tranche

In februari 2014 gingen Provinciale Staten al akkoord met de eerste tranche structuurversterkende projecten. Voor de uitvoering van deze projecten wordt voor een deel een beroep gedaan op de inzet van de zogenaamde immunisatiereserve: de Essentgelden van € 1,1 miljard. Een gedeelte van de investeringen zijn revolverend en worden derhalve op enig moment terugontvangen.
In totaal gaat het in deze tweede tranche om een investering door de Provincie Limburg van ca. € 115 miljoen.

De 7 projecten in de tweede tranche zijn:
1. LINK: Limburg investeert in haar kenniseconomie;
2. Aachen Maastricht Institute for Biobases Materials (AMIBM);
3. educatieve Agenda Limburg;
4. MKB-fonds op basis van het Initiatiefvoorstel Statenlid Titulaer;
5. de gezonde basisschool van de toekomst;
6. transitie Limburgse Woningmarkt
7. elektrificatie Maaslijn/station Greenport

Debat Voorjaarsnota

Het is de laatste Voorjaarsnota van de huidige Statenperiode 2011-2015.

Fractievoorzitter Heemels (PVV) vroeg in zijn bijdrage vooral om andere prioriteiten op het gebied van veiligheid, ouderen en werkgelegenheid.  Een aantal projecten noemde de PVV risicovol. Steun was er voor de elektrificatie van de Maaslijn.

Fractievoorzitter Van Helvert (CDA) steunde de voorliggende Voorjaarsnota inclusief het initiatiefvoorstel en de voorgestelde structuurversterkende projecten.  Aandacht werd gevraagd voor de forse toename van ladingdiefstallen en diefstal van diesel uit vrachtwagens in combinatie met gemis van beveiliging op overnachtingsmogelijkheden. Verder vroeg CDA prioriteit  m.b.t. snel internet voor heel Limburg.

Fractievoorzitter Prevoo (SP) riep op om te komen tot een breed gedragen en krachtig beleid waarmee ook effecten als milieu en duurzaamheid meetbaar worden. SP vroeg om meer oog voor de kracht van de regio en inzet op aspecten als werkgelegenheid, betaalbare woningen, duurzame investeringen, solidariteit en dienstbaarheid aan gemeenten i.v.m. de decentralisatie en een optimale infrastructuur.
 
Fractievoorzitter Van den Akker (VVD) legde in zijn bijdrage het accent op infrastructuur en versterking van het vestigingsklimaat. Rondom een aantal van de structuurversterkende projecten vroeg hij om een duidelijke governancestructuur en exitstrategie. Hij vroeg aandacht voor veiligheid rondom vrachtwagenparkeerplaatsen, nader onderzoek met als doel een verkeers- en milieuvriendelijker regeling van verkeerslichten (Groene Golf) en het betrekken van de politie bij de uitrol van een eerdere motie Meerts inzake Groene Golf voor voorrangsvoertuigen. De motie Meerts inzake ‘Versnelling van de verkeersveiligheid van (provinciale) wegen en in het verlengde hiervan een herbestemming van de veiligheidsgelden werd aanvaard.

Fractievoorzitter Brugman (GroenLinks) miste initiatieven rondom nieuw beleid en vond de Voorjaarsnota vooral gericht op economie en te weinig op groen en duurzaamheid. GroenLinks vroeg aandacht voor de ontwikkelingen rondom schaliegas en riep het college op om namens de provincie een zienswijze bij het Ministerie in te dienen. Daarnaast werd het college van Gedeputeerde Staten uitgedaagd om te komen tot herijking van het energiebeleid en de woningmarkt. Gevraagd werd op welke wijze met de omliggende buurlanden gesproken wordt over grensoverschrijdende zaken zoals lucht- en water(vervuiling). In het kader van de railagenda werd ook inzet gevraagd voor de trajecten Venlo-Düsseldorf en Maastricht-Luik.

Fractievoorzitter Medendorp (PvdA) vroeg verdere prioriteit op inzet in de zorg van werk naar werk en om een voortvarende aanpak m.b.t. de transitie in het sociale domein (de 3 D’s).
De motie Medendorp  inzake ‘Werken in buurlanden’ met de opdracht aan GS om de aanbevelingen uit het rapport ‘Van stilstand naar verandering’ om te zetten in acties en maatregelen werd met algemene stemmen aanvaard.
Het College werd opgeroepen om in Limburg te lobbyen met als doel de invoer van een Kindpakket bij gemeenten gericht op het aanbieden van faciliteiten voor kinderen die opgroeien in armoede. De motie Bosch inzake ‘Energietransitie samen met de buren’ met als doel bij het transitieprogramma van de Limburgse woningmarkt op te nemen dat de provincie een gezamenlijke aanpak ontwikkelt vooral gericht op ontzorgen en gezamenlijke inkoop werd aanvaard.
Tenslotte vroeg de PvdA met betrekking tot de structuurversterkende projecten aandacht voor de rol van Provinciale Staten en het mandaat aan Gedeputeerde Staten.

Fractievoorzitter van Wageningen (D66) vroeg in het kader van structuurversterking om een actievere inzet van het Grondbedrijf. Gezien de problematiek in het Greenport/Klavertje gebied opperde D66 de aldaar opererende instanties te saneren.
Verder vroeg D66 om meer prioriteit voor en herijking van het beleid op het gebied van klimaat en verduurzaming.
De motie Zijp c.s. ‘Open spending’ gericht op het in het kader van financiële transparantie en burgerlijke betrokkenheid beschikbaar stellen van financiële jaarstukken in een bepaald format in het nieuwe provinciale Open Data Portal werd met algemene stemmen aanvaard.

Fractievoorzitter Wijnands (50PLUS) was blij met de voorliggende Voorjaarsnota maar vroeg zich ook af wat de doorsnee (Lim)burger van deze nota vindt.
Het amendement Wijnands ‘inzet restant geoormerkte 50PLUS gelden’ werd aanvaard, waarmee  de Voorjaarsnota gewijzigd werd. De wijziging houdt in dat in het kader van de human capital agenda’s, techniekpact en de educatieve agenda Limburg een accent wordt gelegd op het verbeteren van de positie van de werkzoekende 50plusser, het geoormerkte restantbudget van 1 miljoen euro deel uitmaakt van deze agenda’s en daarnaast dat de resultaten van het leggen van het accent inzichtelijk worden gemaakt.
 
Fractievoorzitter Bosman (PvLD) toetste de Voorjaarsnota vooral aan de hand van de vraag wat toekomstbestendige investeringen voor Limburg zijn. In dit kader wees hij op de demografische ontwikkeling in Limburg van de komende 10 jaar en sprak de verwachting uit dat het uiteindelijk niet de Limburgers zijn die straks profiteren van de investeringen.

Het College van Gedeputeerde Staten ging in op de vragen en suggesties uit het Limburgs Parlement en deed daarbij diverse toezeggingen.

Uiteindelijk besloten Provinciale Staten na stemming o.a.:

  • in te stemmen met het Meerjarenperspectief Grondbedrijf;
  • de Jaarstukken 2013 inclusief alle bijbehorende onderdelen vast te stellen en akkoord te gaan met de bestemming van het voordelige resultaat 2013 van ruim € 28 miljoen;
  • unaniem akkoord te gaan met het Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg;
  • akkoord te gaan met de overige structuurversterkende projecten 2e tranche inclusief bijbehorende begrotingswijziging en kredietbesluit;
  • het selectie- en evaluatiekader structuurversterking geamendeerd vast te stellen;
  • de Voorjaarsnota 2014 geamendeerd vast te stellen.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken