Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 31 oktober 2014

Provinciale Staten gingen onder meer akkoord met het Plan van aanpak Programma Greenport Venlo en het plan om te komen tot een Smart Services Campus in Heerlen. Het Campusplan Heerlen werd door Provinciale Staten aangewezen tot Groot Project.

Smart Services Campus Heerlen

Provinciale Staten gingen akkoord met het voorstel campusplan Heerlen en de onderliggende business case. APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg zijn de samenwerkende partners in dit project waarmee een forse impuls wordt gegeven aan de regionale werkgelegenheid en de Limburgse economische structuur. De Smart Services Campus Heerlen wordt een topinstituut op het gebied van smart services & business intelligence dat nieuwe opleidingen gaat verzorgen en waar fundamenteel en toegepast onderzoek en onderwijs plaatsvindt.

Nieuwe aanwijzing Groot Project

In het kader van hun controlerende taak besloten Provinciale Staten het campusplan Heerlen aan te wijzen als Groot Project. Hierdoor wordt dit project behalve op de reguliere momenten bij de begroting en de verantwoording ook nog op extra momenten door Provinciale Staten gecontroleerd.
Provinciale Staten wezen tot nu toe de volgende projecten aan als Groot Project:

  1. Buitenring Parkstad Limburg (besluit PS 17 december 2009)
  2. Chemelot/Health Campus (besluit PS 17 december 2009)
  3. N-280 (besluit PS november 2011 bij Programmabegroting 2012)
  4. Overname Maastricht Aachen Airport, MAA (besluit PS 4 juli 2014)
  5. Openbaar Vervoer, OV (besluit 17 december 2009; scope project gewijzigd per besluit PS 4 juli 2014)
  6. Smart Services Campus Heerlen (besluit PS 31 oktober 2014).

Plan van aanpak Programma Greenport Venlo

Provinciale Staten stemden in met dit plan dat moet leiden tot een versterking van de Greenport Venlo en daarmee Noord-Limburg. Het programma is vooral gericht op het langjarig investeren in met name organisatie van de uitvoering, kennisontwikkeling en infrastructuur.

Verder gingen Provinciale Staten akkoord met:

  • het voorstel Limburgs Rendement, waarin de kaders staan beschreven van de investeringsstrategie, inclusief de inzet van de Essentgelden voor de Limburgse samenleving;
  • het kennis-as project ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility). Het instituut ITEM heeft tot doel om door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en advies grensweerstanden te verminderen en daarbij aan te sluiten op kansen en behoeften vanuit de Limburgse/euregionale samenleving;
  • het controleprotocol inclusief speerpunten voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 die door de nieuwe accountant zal worden verricht.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie Prevoo inzake investeringen centrumontwikkeling Kerkrade/Creative City

De SP maakte gebruik van de gelegenheid om over een onderwerp dat niet op de agenda staat een motie in te dienen. Deze motie leidde tot een debat over de vraag of Provinciale Staten de toegezegde bijdrage aan het project centrumontwikkeling Kerkrade, in afwachting van een juridische strafzaak waarbij een projectontwikkelaar van dat project is betrokken, zou moeten opschorten. Uiteindelijk leidde het debat ertoe dat de motie door de SP werd aangehouden in afwachting van de beantwoording door Gedeputeerde Staten van de eerder deze week gestelde vragen door de SP over hetzelfde onderwerp.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken