Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 4 juli 2014

In deze laatste Statenvergadering voor het zomerreces ging het Limburgs Parlement akkoord met een financiële garantstelling in het kader van de overname van de Mediagroep Limburg door Concentra. Verder werd besloten om de huidige 2 Limburgse waterschappen te laten fuseren en met ingang van 1 januari 2017 één Waterschap Limburg in te stellen.

Voor aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van oud-Statenlid mw. T. Gybels. Zij was lid van Provinciale Staten van 1995 tot 1999 voor de PvdA.


Garantstelling ten behoeve van de Mediagroep Limburg (MGL) en provinciaal mediabeleid

In een 3 uur durend debat ging het Limburgs Parlement in op de door Concentra gevraagde garantstelling in het kader van de overname van MGL door Concentra. De fracties gingen met name in op nut en noodzaak van de garantstelling en verder op aspecten als waarborging van de onafhankelijkheid van de Limburgse media, overheidsinvloed op mediabedrijven, precedentwerking met betrekking tot het verstrekken van financieringen of het aangaan van participaties, en publiek belang.

Uiteindelijk ging het Limburgs Parlement akkoord met een financiële garantstelling van € 10 miljoen. Het betreft een tijdelijke garantstelling van 5 jaar. In het debat werd de koppeling gelegd met de nog nader uit te werken uitgangspunten voor het provinciale mediabeleid, waaronder de vorming van een mediafonds.

Fusie van de 2 Limburgse waterschappen

In april 2013 is werd het evaluatierapport van/door de stuurgroep waterschapsbestel vastgesteld. In deze stuurgroep hadden zitting de provincie en de beide Limburgse waterschappen. Uit dit rapport bleek dat een fusie van de 2 Limburgse waterschappen aan de orde is om kwetsbaarheden van het huidige waterschapsbestel af te bouwen én om in invulling te geven aan nieuwe ambities zoals robuustheid, slagvaardigheid en professionaliteit. Naar aanleiding van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten in mei 2013 de formele procedure tot herziening van het waterschapsbestel gestart hetgeen uiteindelijk in de vergadering leidde tot het besluit van Provinciale Staten om met ingang van 31 december 2016 het Waterschap Roer en Overmaas  en het Waterschap Peel en Maasvallei op te heffen en met ingang van 1 januari 2017 het Waterschap Limburg in te stellen.

De motie Mackus c.s. met als doel om op termijn te bewerkstelligen dat er in Limburg sprake is van één integraal waterketenbedrijf en de mogelijke kostenvoordelen hiervan ten goede te laten komen van lage tarieven werd aangenomen.

Bestuurlijke integriteit: gedragscodes en protocol

De huidige gedragscode bestuurlijke integriteit voor leden van Provinciale Staten dateert van 2006. Sindsdien is de maatschappelijke aandacht voor integriteit in het openbaar toegenomen en is de (publieke) opinie ten aanzien van wat wel en niet toelaatbaar is, veranderd. Het Presidium (dagelijks bestuur van Provinciale Staten) heeft in maart 2014 een werkgroep politiek-bestuurlijke integriteit ingesteld en de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om de gedragscode uit 2006 te verduidelijken en te actualiseren. Daarnaast kreeg de werkgroep, bestaande uit Statenleden, opdracht om een protocol (mogelijke) integriteitsschendingen voor leden van Provinciale Staten op te stellen. De behoefte aan het opstellen van een dergelijk protocol bleek onder meer ook uit het in het najaar van 2013 verschenen integriteitsrapport ‘Worstelen met integriteit’ van Versteden en Persoon. Zowel de gedragscode voor leden Provinciale Staten als het protocol werd door Provinciale Staten vastgesteld. In het verlengde van dit besluit werd ook een gedragscode bestuurlijke integriteit voor leden van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake herijk duurzaam energiebeleid en vermelding kosten en werkzaamheden provinciale projecten

Over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan kunnen Statenleden zogenaamde Moties vreemd aan de orde van de dag indienen.

Motie Van Wageningen/Brugman inzake herijk duurzaam energiebeleid

Deze door het Limburgs Parlement aanvaarde motie heeft als doel om het energiebeleid voor 1 januari 2015 te evalueren aan de hand van de in de huidige Statenperiode opgedane ervaringen en op basis van de bevindingen voorstellen te doen om het beleid te herijken.

Motie Heemels c.s. inzake vermelding kosten en werkzaamheden provinciale projecten

Met deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij alle werken die de Provincie Limburg (mee)uitvoert en/of (mee)subsidieert dit door middel van borden zichtbaar te maken. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Verder o.a.:

  • gingen Provinciale Staten akkoord met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabant en Limburg/Zuidelijke Rekenkamer;
  • werd het dossier overname Maastricht Aachen Airport in het kader van de controlerende taak van Provinciale Staten en de regeling Grote Projecten aangewezen als Groot Project;
  • stemden Provinciale Staten in met de hoofdlijnen tenderregeling transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

Voor het terugkijken van deze vergadering ga naar de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken