Bijzonderheden uit extra Statenvergadering over beleidsregel topbeloningen Limburg

Impressie uit de extra Statenvergadering over de behandeling van de beleidsregel topbeloningen Limburg

Agendering van beleidsregel leidt tot heroverweging en aanscherping later dit jaar.

Beleidsregel topbeloningen

Het doel van de beleidsregel topbeloningen is het matigen van topbeloningen bij door de Provincie gesubsidieerde instellingen en het effectief optreden bij het overschrijden van een bepaalde norm (premiernorm) door middel van het verlagen, terugvorderen of stoppen van subsidies. De beleidsregel is van toepassing op instellingen die van de Provincie subsidie ontvangen.

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) is bevoegd deze beleidsregel vast te stellen. Een concept van deze beleidsregel is door GS besproken met een Statencommissie uit Provinciale Staten, waarna de beleidsregel is vastgesteld door GS.
PVV is van mening dat GS een substantiële verandering in de beleidsregel heeft opgenomen waarover Provinciale Staten niet geïnformeerd is. Dit is voor PVV aanleiding geweest met spoed het interpellatiedebat aan te vragen.

Interpellatie

De vragen van Statenlid Heemels waren vooral gericht op het waarom van de aanpassing van de beleidsregel, te weten een toevoeging van een artikel aan het vooraf besproken concept met de Statencommissie inhoudende dat de beleidsregel van toepassing is op instellingen die voor meer dan 50% van hun inkomsten via subsidies afhankelijk zijn van bijdragen van de Provincie.
Ook werd gevraagd waarom de Staten niet op de juiste wijze zijn geïnformeerd.

Diverse partijen gaven aan graag inhoudelijk het debat te willen voeren over de regeling én de gekozen procedure, maar niet per se via de thans gekozen vorm van het interpellatiedebat maar via de reguliere weg in de Statencommissie.

Verantwoordelijk gedeputeerde Koppe startte zijn beantwoording met excuses aan de Staten omdat over dit onderwerp niet actief gecommuniceerd is, waardoor de Staten niet van alle feiten op de hoogte zijn. De belangrijkste overweging om de regeling aan te passen is gelegen bij door GS gewenste aansluiting bij een binnenkort vast te stellen landelijke wet en vanuit overwegingen van proportionaliteit. Gebruik makend van de eigen bevoegdheid heeft GS er goed aan willen doen, een signaal willen afgeven, door deze beleidsregel vast te stellen.

Naar aanleiding van een door SP ingediende motie zegde gedeputeerde Koppe toe het onderwerp te bespreken in de Statencommissie Economie en Bestuur in november a.s. en daarbij te betrekken een evaluatie van de eigen beleidsregel alsmede landelijke ontwikkelingen op dit gebied. De SP trok daarop de ingediende motie in.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken