Bijzonderheden uit extra vergadering Provinciale Staten van 6 juni 2014

Dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans werd benoemd en beëdigd tot lid van Gedeputeerde Staten. Afscheid werd genomen van dhr. Lebens.
Tevens werd afscheid genomen van Statenlid Roefs en als nieuw Statenlid verwelkomd dhr. Heijmans.

Benoeming van dhr. Koopmans / afscheid van dhr. Lebens

Op basis van de aanbevelingen van het CDA benoemden Provinciale Staten dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans tot lid van Gedeputeerde Staten. Dhr. Koopmans is daarmee de opvolger van dhr. Lebens die op 6 mei jl. als gevolg van zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, zijn functie als gedeputeerde neerlegde.
Dhr. Koopmans is 51 jaar en woonachtig in Venlo.

Voorafgaand aan de stemprocedure bracht de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit Provinciale Staten, onder voorzitterschap van dhr. Van den Akker, verslag uit over de bevindingen van de commissie met betrekking tot de aanbevolen kandidaat. De commissie attendeerde Provinciale Staten op de conclusies en aanbevelingen uit het integriteitsonderzoek door de Commissaris van de Koning.
Uit deze integriteitsanalyse bleek dat er geen zaken zijn vastgesteld die wijzen op verminderde integriteit, een (te) laag integriteitsbewustzijn of een verhoogd integriteitsrisico ten aanzien van de aanbevolen kandidaat.
Een van de bevingen was wel dat de bestuursfunctie van de heer Koopmans als president bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) mogelijk kan leiden tot conflicterende belangen in de functie van Gedeputeerde. Hierover en over de mogelijke consequenties voerden Provinciale Staten een debat. CdK Bovens ging daarbij in op zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in dezen en op die van het College van Gedeputeerde Staten. Een aantal fracties deden de oproep aan de aanbevolen kandidaat om afstand te doen van eerdergenoemde nevenfunctie. Toezeggingen van GS en/of de aanbevolen kandidaat dat hij niet zal deelnemen aan besluitvorming en beraadslagingen over onderwerpen met een mogelijk conflicterend belang kunnen volgens hen immers niet gecontroleerd worden door Provinciale Staten.
Het voorstel van de PVV om de besluitvorming uit te stellen werd verworpen.
Wel werd de toezegging door de CdK Bovens gedaan om -zoals hij dit al in een brief van 5 juni heeft gesteld -, voordat dhr. Koopmans aan de slag gaat, de gehele portefeuille schutterijen uit zijn pakket te halen en te verdelen over de andere gedeputeerden.

De uitslag van de 37 uitgebrachte te stemmen was: 23 stemmen op naam Koopmans, 2 stemmen blanco, 11 stemmen op naam van Van Helvert en 1 op naam van Lebens.

De heer Koopmans aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door de voorzitter van Provinciale Staten dhr. Bovens.

Aansluitend namen Provinciale Staten afscheid van dhr. Lebens, waarbij CdK Bovens in zijn dankwoord  aan dhr. Lebens de Provinciale Erepenning overhandigde. Ook dhr. Van Helvert sprak namens de Statenfractie van het CDA een woord van dank uit richting dhr. Lebens, waarna dhr. Lebens het woord kreeg.

Afscheid Statenlid Roefs / benoeming Statenlid Heijmans

Afscheid werd genomen van Statenlid mw. Roefs. Zij maakte medio mei 2014 bekend dat zij haar Statenlidmaatschap met ingang van 6 juni 2014 zou neerleggen als gevolg van haar benoeming op 10 mei jl. tot wethouder van de gemeente Bergen.
Zij werd toegesproken door de voorzitter van Provinciale Staten, dhr. Bovens en de PvdA-fractievoorzitter Medendorp waarbij ze werd geprezen en bedankt voor haar betrokkenheid, inzet, de wijze waarop zij het voorzitterschap van de Statencommissie EBD vorm wist te geven en vooral de wijze waarop zij weet te verbinden. Mw. Roefs maakte tenslotte van de gelegenheid gebruik iets te zeggen. 
Mw. Roefs maakte deel uit van Provinciale Staten sinds de verkiezingen van maart 2011.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement werd dhr. A.J.L. (Alouis) Heijmans door de voorzitter dhr. Bovens, beëdigd tot Statenlid.
Dhr. Heijmans was in de Statenperioden 2003-2007 en 2007-2011al Statenlid voor de PvdA en recent, van 13 september 2013 tot 25 april 2014, was hij de tijdelijk vervanger van dhr.  Kuntzelaers die in verband met ziekte tijdelijk ontslag moest nemen.

be�diging A.J.L

beëdiging en felicitaties door voorzitter Bovens aan Statenlid Heijmans

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken