Bijzonderheden uit het Limburg Parlement van 11 november 2016

Het Limburgs Parlement stelde onder meer de Cultuurplanstatus 2017-2020 vast, met als doel behoud en versterking van de Limburgse culturele basisinfrastructuur.

Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014

Na een intensief proces van voorbereiding met gemeenten, waterschappen en regionale stakeholders werden in december 2014 het POL 2014 (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en de Omgevingsverordening Limburg 2014 door het Limburgs Parlement vastgesteld.
Vervolgens zijn de gemeenten in regionaal verband aan de slag gegaan met de uitwerking, hetgeen resulteerde in bestuursafspraken voor de regionale uitwerking POL 2014. Om deze bestuursafspraken te borgen is de wijziging van de Omgevingsverordening gewenst.
Het amendement Brugman c.s. werd aangenomen, gericht op de borging van de status van de zogenaamde ‘zilvergroene’ natuurzone. Ook het amendement Verhoijsen werd aangenomen, gericht op toepassing van gelijkheid bij verlening van ontgrondingsvergunningen; het Limburgs Parlement stelde de Wijzigingsverordening geamendeerd vast.

Cultuurplanstatus 2017-2020

Het Limburgs Parlement besloot over de erkenningen van Limburgse cultuurinstellingen tot ‘cultuurplaninstelling’ of ‘subinfrastructuur’. Het behoud en de versterking van de Limburgse culturele basisinfrastructuur wordt grotendeels gevormd door deze zogenaamde cultuurplaninstellingen. De erkenning gaat gepaard met de toewijzing van bepaalde subsidiebedragen.
De motie en het amendement Rossel c.s. met als doel om voor een aantal instellingen vallend onder de subinfrastructuur wel of extra budget toe te wijzen werden verworpen.
De motie Van de Ven c.s. inzake Onderzoek (mis)match cultuuraanbod en profiel studentensteden werd aangenomen. Het betreft een oproep aan GS om met de Limburgse studentensteden en de onderwijsinstellingen onderzoek te doen naar het  cultuuraanbod.

In het kader van de voorbereiding op deze besluitvorming organiseerde de Statencommissie Cultuur en Samenleving uit Provinciale Staten op initiatief van Statenlid Rossel (GroenLinks) op 21 oktober jl., een ontmoeting met het Limburgse culturele veld waar met name gesproken werd over het doorlopen proces en het voorliggende voorstel voor Cultuurplanstatus 2017-2020.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Kuntzelaers c.s. inzake Sluiting FSC (Financieel Service Centrum) van het Ministerie van Defensie Eygelshoven werd met algemene stemmen aangenomen waarmee het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om zich in te spannen en in overleg te treden met het Ministerie met als doel behoud van het FSC voor Eygelshoven.
  • De motie Tegels c.s. inzake Limburg, parel van de paardensport werd aangenomen waarmee het college van GS wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met stichtingen van opvanghuizen voor paarden/pony’s om eventuele bestaande behoeften te signalen. Ook werd met deze motie opgeroepen met een plan te komen om kennis over paarden en dierenwelzijn in het algemeen in de doelgroepen bevorderen. Tenslotte werd het college gevraagd om mee te werken aan de doorgroei van JIM (Jumping Indoor Maastricht) naar de wereldbekerstatus.
  • De motie Geraats c.s. inzake Provinciale wegen werd aangenomen. Deze motie is gericht op inzet van het college op een integraal plan t.a.v. de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van provinciale wegen voordat besluiten worden genomen over uitvoering van projecten voor weginrichting tot die tijd.

Tenslotte werd ingestemd met:

  • de Luchthavenregeling helihaven Maastricht Universitair Medisch Centrum Maastricht;
  • het besluit tot indiening van een verzoek bij de Kroon tot onteigening in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dit besluit ligt in het verlengde van de verantwoordelijkheid van de Provincie met betrekking tot grondverwervingen en noodzakelijke onteigeningen in het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum;
  • een wijziging op het eerder door het Limburgs Parlement vastgestelde Provinciaal Inpassingplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Deze wijzigingen betreffen voornamelijk onvolkomenheden in het inpassingsplan.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken