Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement 10 februari 2017

Het Limburgs Parlement kende een lange zitting waarin onder meer de heer F. Heldens werd geïnstalleerd als Statenlid. 11 personen maakten gebruik gemaakt van het spreekrecht externen, waarvan 10 over de aangekondigde start Arhiprocedure (herindelingsprocedure) met een aantal Parkstadgemeenten. Mondelinge vragen werden gesteld over de kerncentrale Tihange. De natuurvisie Limburg werd gewijzigd vastgesteld.

Beëdiging Statenlid F.Th.M. (Frans) Heldens (CDA)

De heer Heldens werd beëdigd als Statenlid voor de CDA-fractie als opvolger van de heer Mackus, die op 16 december 2016 (met ingang van 1 januari 2017) benoemd werd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Zoals gebruikelijk vond er voorafgaand aan de beëdiging door de Commissie van geloofsbrieven een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid. De commissie adviseerde positief.
De heer Heldens is 67 jaar en woonachtig in Beesel. In de periode 2004-2007 was hij eveneens Statenlid voor de CDA-fractie.

Mondelinge vragen GroenLinks over de kerncentrale in Tihange (België)

Mede naar aanleiding van recente persberichtgeving over onzekerheid van de sluiting in 2025 van de kerncentrale stelde Statenlid Rossel van de fractie GroenLinks een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning in zijn rol als Rijksorgaan. De vragen van GroenLinks waren o.a. gericht op de daadwerkelijke termijn van sluiting van de kerncentrale, de koppeling met het Klimaatakkoord, reactivering van de Prins Clauscentrale RWE in Maasbracht en over informatieverstrekking richting de burgers.
Gedeputeerde Prevoo verduidelijkte dat op basis van het landelijke energiebeleid er geen verantwoording ligt bij de Provincie m.b.t. het Klimaatakkoord. Indien RWE besluit tot reactivering Clauscentrale dan zal de Provincie Limburg investeren in deze nieuwe weg. Voor informatievoorziening richting burgers is de veiligheidsregio verantwoordelijk.
Als CdK hechtte eraan te benadrukken dat hij overal uitdraagt dat de Provincie Limburg de uitdrukkelijke wens heeft deze kerncentrale te laten sluiten.

Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning

Op 1 oktober 2017 loopt de benoemingstermijn van de CdK af. Hij heeft aan de minister te kennen gegeven herbenoemd te willen worden. Provinciale Staten namen daarom het besluit om een Vertrouwenscommissie (VC) in te stellen, belast met de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister BZK inzake de herbenoeming van de Limburgse CdK en stelden daartoe een verordening vast. De Vertrouwenscommissie zal gaan bestaan uit de volgende Statenleden: Frische (technisch voorzitter), mw. Werrij-Wetzels, Hermans, Schaminée, Van den Akker, Vaessen, Kuntzelaers, mw. Brugman-Rustenburg, Van der Linden mw. Plusquin, Van Rey en Franssen. Gedeputeerde Beurskens is adviseur van de commissie. Namens de Griffie (secretaris/adviseur) maken mw. Braam (griffier) en mw. Mijnes (plv. griffier) deel uit van de commissie. De VC voert een of meerdere gesprekken met de CdK en stelt een vertrouwelijk verslag en een advies voor PS op. PS besluiten op basis daarvan over de aanbeveling tot herbenoeming en sturen dit besluit naar de minister. De minister wijkt in zijn voordracht slechts op zwaarwegende gronden af van de aanbeveling van Provinciale Staten.

Start Arhiprocedure / aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Dit onderwerp werd geagendeerd door het Presidium met als doel dat Provinciale Staten zich in procesmatige zin konden uitspreken over de start van de Arhiprocedure.
De Grondwet regelt met artikel 123 dat provincies en gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven, ingesteld en dat hun grenzen kunnen worden gewijzigd. Dit vormt de basis voor de zogenaamde wet Arhi (wet Algemene regels herindeling). De aankondiging van het college van GS om een open overleg aan te gaan is bedoeld conform artikel 8, eerste lid, van de wet Arhi. Deze eerste stap is erop gericht om samen met de gemeenten (colleges + raden) te verkennen of in het belang van de inwoners van deze gemeenten gekomen kan worden tot een duurzame en bestuurskrachtige oplossing in regionaal perspectief, met zoveel mogelijk draagvlak.
Er waren 10 personen die voor de behandeling van dit onderwerp gebruik maakten van het spreekrecht voor externen. De publieke tribune in de Statenzaal was overvol. De overige  geïnteresseerden werden ontvangen in een andere ruimte binnen het Gouvernement waar zij via een scherm het debat live konden volgen. Er werd door inwoners van gemeenten ingesproken over de aangekondigde start Arhi-procedure (Brunssum: de heren Dautzenberg, L’Espoir, Mevis en mw. Van der Geld; uit Landgraaf: de heren Van Kempen en Smeets), door bestuurders (dhr. Embregts/raadslid gemeente Landgraaf, dhr. Huth, namens CDA-fractie Landgraaf en dhr. Van Oppen/landelijke partijen VVD, PvdA CDA, SP gemeenteraad Brunssum) en door de Stichting Leergeld Parkstad (dhr. Simons).

De SP (fractievoorzitter Schaminée) sprak zich niet uit als voor-/of tegenstander van een fusie. Omdat het initiatief is gekomen vanuit de gemeenten Landgraaf/Heerlen is de SP van mening dat deze gemeenten, met goede afwegingen en onder bepaalde voorwaarden het overleg over fusie kunnen starten.
VVD-fractievoorzitter Van den Akker noemde herindeling geen doel op zich. De fractie vraagt zich af of er voldoende aanleiding is geweest om de Arhiprocedure te starten. VVD verwees in dit verband naar het in 2013 landelijk vastgestelde kader herindeling. VVD vroeg naar de positie die GS innemen richting de gemeenten die aangegeven hebben niet te willen fuseren en verder vroeg de VVD om Provinciale Staten de komende periode blijvend te informeren over de ontwikkelingen.
GroenLinks (fractievoorzitter mw. Brugman) gaf aan niet tegen fusie te zijn, maar dat dit een zorgvuldig traject dient te zijn met een juiste afweging van argumenten. GroenLinks stelde verder diverse vragen richting het college, met name gericht op concreetheid van bewoordingen als open overleg, van onderaf en draagvlak. Ze riep gemeenten en besturen op om bij hun afwegingen de inbreng van inwoners te betrekken.
LOKAAL-LIMBURG (fractievoorzitter Franssen) deed de oproep om de Arhiprocedure stop te zetten. Hij stelde veel vragen over de procedure. De heer Franssen noemde het opstarten van de procedure in strijd met het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel.
D66 (fractievoorzitter Vaessen) verwees in zijn bijdrage naar de verslagen van de gesprekken die er inmiddels zijn gevoerd waarin zich nu al duidelijke meningen aftekenen. D66 wenst een goede balans te houden door ook in het proces de input van burgers mee te nemen. 
PvdA (fractievoorzitter Kuntzelaers) merkte op er geen gewoonte van te willen maken om in te grijpen met een van bovenaf opgelegde herindeling. PvdA heeft duidelijke voorkeur voor herindeling van onderop. Van de andere kant dient het provinciaal bestuur verantwoording te nemen daar waar het nodig is. PvdA steunt de opstart van de Arhiprocedure. Hij riep het college  op om te komen met een voorstel dat leidt tot een krachtige en robuuste gemeente.
CDA (Statenlid Frische) riep op tot zorgvuldigheid. Ook hij was verrast door het besluit van GS om de Arhiprocedure op te starten. Voor het CDA is het niet opportuun Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal in het vervolgonderzoek te betrekken en hij verzocht dan ook met ingang van heden deze gemeenten niet verder in de procedure mee te nemen. Verder deed hij de oproep aan het Limburgs Parlement om in het kader van oordeelsvorming met de betrokken gemeenten in gesprek te gaan in de vorm van een hoorzitting. Voor de CDA-fractie is primair GS aan zet.
PVV (fractievoorzitter Housmans) gaf duidelijk het PVV-standpunt aan m.b.t. fusies: alleen indien dit van onderaf gedragen wordt. Mede om een dwingende herindeling te voorkomen diende de PVV 6 moties in met als doel stopzetting Arhiprocedure Parkstad betreffende de gemeente Landgraaf, respectievelijk Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal.
Daarnaast diende hij een motie in over raadpleging inwoners over herindeling.
50PLUS (fractievoorzitter Van der Linden) gaf aan mede-indiener te zijn van de motie Housmans inzake stopzetting Arhiprocedure Parkstad.
Volkspartij Limburg (fractievoorzitter Van Rey) gaf aan geen tegenstander te zijn van fusie, hoe robuuster de gemeenten, hoe beter. Echter, de wijze waarop in deze casus door GS is gehandeld werd afgekeurd. Daarmee is volgens hem een doodlopende weg ingeslagen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans gaf in een uitgebreid betoog aan dat hij, net zoals alle GS-collegae, een partner wenst te zijn voor alle regio’s in Limburg. De Parkstadregio kent, zoals blijkt uit diverse rapporten, ingewikkelde verhoudingen, samenwerkingsverbanden en bovengemiddelde problematieken waarop gemeenten geen antwoorden hebben. De gedeputeerde sprak uit zich voor deze problemen moreel en politiek verantwoordelijk te voelen. ‘Het is de taak van het politiek bestuur om niet te doen wat mensen willen maar wat goed is voor de mensen’. Vooruitlopend op een formeel GS-besluit is de voorlopige conclusie van de heer Koopmans dat het open overleg met de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal wordt beëindigd. Richting de gemeente Brunssum ligt er nog een uitnodiging voor open overleg.

Mede gezien deze reactie vanuit GS werden de moties m.b.t. de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal aangehouden alsmede het de motie over raadpleging herindeling. De moties m.b.t. Heerlen en Landgraaf werden verworpen.
Op dinsdag 14 februari 2017 neemt het college van GS een definitief besluit.

Natuurvisie Limburg 2016

Bij aanvang van de vergadering werd door de heer B. Derikx gebruik gemaakt van het spreekrecht voor externen. De heer Derikx sprak in namens Natuurlijk Limburg, een collectief met als doel het agrarische natuur- en landschapsbeheer te organiseren voor de Provincie Limburg.

De natuurvisie bevat een actualisatie van het bestaande natuurbeleid en gaat in op de nieuwe taken voor de Provincie die voortkomen uit de Wet natuurbescherming die per 1-1-2017 in werking is getreden. De hoofdopgaven uit de natuurvisie zijn de verankering van de natuur in de samenleving en de instandhouding/verbetering van de biodiversiteit. Tevens is als opgave gesteld tot 2027 nog 2.400 hectare natuur te realiseren.
Het ontwerp van de natuurvisie heeft ter inzage gelegen, dit resulteerde in 14 ingediende zienswijzen. In het voorliggende voorstel zijn deze zienswijzen verwerkt. In de natuurvisie is onder meer invulling gegeven aan het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht, waarover Provinciale Staten op 13 mei 2016 een besluit nam.
Aangenomen werden 2 amendementen, beide van Statenlid Plusquin c.s. Eén amendement leidt tot een wijziging in de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in het bestuur faunabeheereenheid (3 in plaats van 2). De tweede wijziging betreft het jachtrecht (geen beperking mogelijkheden). Het amendement Van Dommelen-Tegels c.s. werd eveneens aangenomen waarmee ook de patrijs wordt aangewezen als beschermde akkervogel.
De motie Claessens inzake vermaatschappelijking van de natuur werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee ingezet wordt op een goede monitoring van de uitvoering en de ambities van de natuurvisie.
De motie Claessens c.s. inzake verbetering belangrijkste Limburgse soorten werd eveneens met algemene stemmen aangenomen. Deze motie roept het college van GS op te komen met een uitvoeringsplan om de diversiteit van maatschappelijke doelen met elkaar te verbinden om de biodiversiteit toe te laten nemen.
Ook de motie Nijskens c.s. inzake gezamenlijk afstemmen faunabeheer tussen beherende organisaties en particuliere grondeigenaren werd aangenomen. Hiermee wordt beoogd dat in subsidiebeschikkingen voor natuurbeheer een aanvullende tekst wordt opgenomen m.b.t. integrale en lokale afstemming
Tenslotte werd de motie Tegels inzake toezicht en beheer natuurbeleid met algemene stemmen aanvaard. Met deze motie wordt GS verzocht samen met de verantwoordelijke partijen te komen met een plan om het toezicht en de handhaving in de Limburgse natuurgebieden structureel te verbeteren.

De natuurvisie Limburg werd geamendeerd vastgesteld.

Rapport Procesevaluatie van het project Tram Vlaanderen Maastricht (TVM)

Door het Presidium werd het evaluatierapport TVM geagendeerd ter bespreking in een Statenvergadering. Besluitvorming was niet aan de orde. Bespreking van deze evaluatie was voor wat betreft de VVD vooral bedoeld om te leren van dit project, meer inzicht te krijgen in hoe het proces is verlopen en geïnformeerd te worden over de huidige projectstatus. De opdracht voor het externe evaluatieonderzoek van het project TVM werd gegeven mede naar naar aanleiding van de op 6-2-2015 door PS aangenomen motie Van den Akker c.s. inzake voortgang Tram Vlaanderen-Maastricht. In de reactie van de verschillende fracties werden aspecten benoemd als een ontbrekende scope, sturing en risicoanalyses, onduidelijke rolverdeling, projectorganisatie-/administratie en procesgang, niet goed uitgevoerde informatieplicht richting PS en misgelopen subsidies landelijk en Europees.

In zijn beantwoording lichtte verantwoordelijk gedeputeerde Mackus toe hoe inmiddels, mede op basis van de aanbevelingen, een aantal zaken is opgepakt. Zo is er een projectgroep ingesteld en zijn indicatoren vastgesteld, er is expertise in huis gehaald en er zijn heldere afspraken gemaakt over scope en regie. Naar verwachting zullen Provinciale Staten medio maart a.s. verder geïnformeerd worden.

Provinciale Staten stelden verder vast:

  • de geactualiseerde Regeling Grote Projecten 2017;
  • het Statuut Statenonderzoeksfunctie Provincie Limburg 2017;
  • de basisrapportage van het Grote Project N280 West wegvak Roermond;
  • het uitvoeringskader ‘Sturing in Samenwerking 2.0’ inzake uitgangspunten van het investeringsbeleid voor de Provincie Limburg;
  • geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken naar aanleiding van het voornemen van GS om een geldlening te verstrekken van € 7 miljoen aan European Hotel Management B.V. voor een investering in Wellnesscentrum Thermae 2000 in Valkenburg aan de Geul.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken