Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement 17 juni 2016

De vergadering stond in het teken van de behandeling van de 1e Afwijkingenrapportage begroting 2016 en de Voorjaarsnota 2016. Een verzoek van GroenLinks voor het houden van een interpellatiedebat over de beleidskaders Huis van de Zorg werd afgewezen.
Door insprekers namens het Platform Allochtonen Zorgvragers en de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg werd aandacht gevraagd voor de gevolgen van bezuinigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota voor het Limburgse Huis voor de Zorg.
Er werden 16 moties ingediend en 2 amendementen. De 1e Afwijkingenrapportage en de Voorjaarsnota 2016 werden uiteindelijk ongewijzigd vastgesteld.

1e Afwijkingenrapportage en Voorjaarsnota 2016 (VJN)

Via een Afwijkingenrapportage worden voorstellen door GS gedaan voor noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en inkomsten van de lopende begroting. PS stellen deze, al dan niet gewijzigd, vast. In de VJN zijn de hoofdlijnen van beleid voor de komende jaren opgenomen. Deze dient door PS, al dan niet gewijzigd, te worden vastgesteld en nader vertaald naar de Programmabegroting, die in het najaar wordt behandeld.

Onderstaand een impressie van reactie op de VJN van de 11 fracties uit het Limburgs Parlement.
Voorafgaand aan de behandeling van de VJN werd er ingesproken door vertegenwoordigers van het Platform Allochtonen Zorgvragers en de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg. Zij gingen in op de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen in de VJN voor (medewerkers van) het Huis voor de Zorg.

Fractievoorzitter Housmans (PVV) ging in op de vluchtelingenproblematiek en onderstreepte het PVV-standpunt: de provincie dient geen opvang faciliteren maar dient zich sterk te maken voor de belangen van de Limburgse inwoners. Om inwoners tijdig vóór vergunningverlening inspraak te geven in huisvesting van vluchtelingen diende hij de motie ‘Inspraak bevolking in’. Deze motie werd aangenomen. In het kader van de visie Chemelot 2025 vroeg de PVV een brug te slaan tussen duurzaamheid en groei. Een motie hiertoe ‘Power to Gas’ werd aangehouden. PVV sprak zich uit tegen de voorgestelde bezuinigingsplannen bij het Huis voor de Zorg. Een motie met als doel de behoefte te onderzoeken om de Limburgse politie uit te rusten met een taser werd verworpen. Een motie ‘Inspraak bevolking’ met als doel om de gemeenten Voerendaal, Simpelveld, Heerlen, Landgraaf, Meerssen en Valkenburg te verzoeken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een raadpleging te houden over samenwerking werd aangehouden. Een amendement met als doel de voorgestelde bezuiniging ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) terug te draaien werd verworpen.

CDA-fractievoorzitter Mackus sprak waardering uit voor de  inzet van en samenwerking binnen het college van GS en tussen de coalitiepartijen. Met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek wees het CDA op het belang van de maatschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Spreker riep op tot verbetering van het arbeidsmarktbeleid en de actualisering van de strategische Limburg Agenda, meer inzet op kansen voor Limburgers op de Duitse arbeidsmarkt en in het verlengde hiervan meer inzet op meertalig onderwijs. Gevraagd werd naar initiatieven voor een betere doorstroming op de Limburgse woningmarkt waardoor ook meer sociale huurwoningen kunnen vrijkomen.
Tenslotte vroeg CDA aandacht en inzet voor een veilige(re) samenleving en een snelle en degelijke internetontsluiting. De motie Werrij c.s. ‘Voortzetting regeling duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen gemeenschapshuizen’, werd aangenomen, waarmee gevraagd werd de vervallen regeling alsnog voor te zetten en te verbreden.

Fractievoorzitter Brugman (GroenLinks) vroeg in het kader van de transitie op de gebieden energie, mobiliteit, zorg en economie meer open te staan voor burgerinitiatieven. Meer aandacht werd gevraagd voor de economische problemen waar het MKB en zelfstandigen mee te kampen hebben. Het college werd gevraagd de optie van een Green Car Valley, toegespitst op onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven, serieus in overweging te nemen. GroenLinks sprak zich uit tegen de voorgestelde bezuinigingsplannen bij het Huis voor de Zorg en vroeg om een inhoudelijk debat hierover voordat er een besluit werd genomen. Om de bezuinigingen te schrappen uit de VJN werd het amendement ‘Bezuiniging Huis voor de Zorg’ ingediend. Dit amendement werd verworpen. Spreker vroeg om inzet op een ecologischere aanpak van landbouw en veeteelt, verbetering van luchtkwaliteit en snelle sluiting van Tihange. De motie ‘Voorbeeldfunctie (biologisch) inkoopbeleid’ werd aangenomen. De motie ‘Uitbreiding zonnepanelen op provinciale gebouwen’ werd aangehouden.

Fractievoorzitter Schaminée (SP) keek in zijn bijdrage terug op het eerste jaar van de SP in het provinciaal bestuur en toonde zich tevreden over samenwerking en bereikt resultaat. Om het belang te onderschrijven van de ambitie m.b.t. het omschakelen naar duurzame energie en het terugdringen van de CO2 uitstoot, werd de motie ‘Energie-intensieve industrie Limburg’ ingediend. Deze motie werd aangenomen. Doel van deze motie is met spoed in overleg te gaan met de Limburgse bedrijven over hun bijdragen om de afgesproken normen te kunnen behalen en te komen tot een Limburgs Energie Akkoord. De motie ‘Externe inhuur provincie’ met als doel de externe inhuur tot een minimum te beperken werd met algemene stemmen aangenomen.

Fractievoorzitter Van der Linden (50PLUS) vroeg naar de beloofde inzet van GS op het gebied van indexering voor gepensioneerden. Onderwerpen waarvoor 50PLUS aandacht vroeg waren de arbeidsmarkt voor 45-plussers, concrete cijfers over armoede in Limburg, de ontwikkeling van snel internet, opslag van duurzaam opgewekte energie en de mogelijkheden van goederenvervoer onder de grond. 50PLUS sprak zich uit tegen de voorgestelde bezuinigingsplannen bij het Huis voor de Zorg en het ROVL.

Fractievoorzitter Van den Akker (VVD) toonde zich positief over de wijze waarop de economie in Limburg zich ontwikkelt. Hij riep het college op om vaart te maken met een structuurvisie detailhandel per regio. Gevraagd werd hoe vorm wordt gegeven aan het verplicht solliciteren van Limburgse werkzoekenden over de grens. Vanwege de grensligging vroeg spreker om prioriteit voor grensoverschrijdende terreurbestrijding. In het kader van de ontwikkelingen rondom de Euregioraad en de problemen met de Belgische kerncentrales wees spreker op het belang van goede grensoverschrijdende verhoudingen en onderling begrip. 

De motie ‘Viering 150 jaar provincie Limburg’ werd aangenomen. Met deze motie wordt GS onder meer opgeroepen om voor de viering van 150 jaar provincie Limburg in 2017 passende festiviteiten te bevorderen, op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Mevrouw Plusquin, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, ging met name in op het onderwerp natuur. Zij vroeg aandacht voor dit onderwerp omdat mede als gevolg van decentralisatie veel natuurtaken zijn overgegaan van het Rijk naar de provincies. Ze wees op het belang van een goede en professionele start van de gedecentraliseerde taken en vroeg in dit kader om meer budget hiervoor. Hiertoe werd de motie ‘Nieuwe natuurtaken volwaardig oppakken’ ingediend. Deze motie werd aangehouden.

De heer Vaessen, fractievoorzitter D66, keek tevreden terug op het eerste jaar in deze Statenperiode en op de samenwerking in de coalitie. Aandacht vroeg hij voor het koppelen van MKB en MBO-instellingen aan de Brightlands Chemelot Campus, de verdere ontwikkeling van MAA en ondersteuning van ZZP-ers. Met de aangenomen motie Van de Ven c.s. ‘Limburgs Onderwijslab’ verzocht D66 om voorstellen m.b.t. het faciliteren van een Limburgs Onderwijslab waarin nieuwe initiatieven voor primair en voortgezet onderwijs gestimuleerd en begeleid kunnen worden. Met de aangenomen motie Van Wageningen c.s. ‘Provincie leidend bij realisatie snelfietsroutes’ werd het college van GS verzocht om een meer leidende rol richting samenwerkende partijen bij de verdere ontwikkelingen van snelfietsroutes.

De heer Van Rey, fractievoorzitter Volkspartij Limburg (VL), uitte zich kritisch over de VJN en pleitte voor een meer inhoudelijke nota met cijfers en targets. Hij wees op de problemen binnen het MKB mede ook in relatie met grenseffecten. Naar aanleiding van het beleid op het gebied van stedelijke ontwikkeling stelde spreker dat de middelgrote steden er in vergelijking met de 4 grote steden bekaaid van afkomen. Niet te spreken was de Volkspartij Limburg over de ontwikkelingen binnen de Limburgse media, hetgeen aldus VL leidt, tot het ontbreken in Limburg van een ‘watchdog’. Tenslotte pleitte VL voor een verlaging van de opcenten en een kritischere houding van de Provincie als aandeelhouder in Enexis over de hoogte van de Enexis-tarieven.

De heer Kuntzelaers, fractievoorzitter PvdA, vroeg in zijn betoog aandacht voor de technologische vooruitgang en de mogelijke consequenties daarvan voor infrastructuur en mobiliteit. Hij prees de ontwikkelingen in de Limburgse kennis-as en vroeg in het kader hiervan om meer aandacht voor opleidingen in de smart-industries en richting domotica in de zorg. Hij riep op om innovaties op het gebied van (jeugd)zorg en veiligheid te stimuleren en in Limburg te introduceren. Spreker wees op het belang van goed geïntegreerde vluchtelingen die bijdragen aan de samenleving en vroeg het college hiervoor voldoende aandacht te hebben. De motie ‘Anoniem solliciteren’ werd aangenomen. Met deze motie wordt beoogd het diversiteitsbeleid in de provinciale organisaties actief te bevorderen en een proef te starten met anoniem solliciteren. Tenslotte riep de PvdA op om de inwoners van Limburg meer te betrekken bij beleidsvorming.

De heer Franssen, fractievoorzitter LOKAAL-LIMBURG (LL), vroeg vooral aandacht voor  gezondheid en met name het belang van toegankelijkheid voor de Limburger op gebieden van een gezonde leefstijl, voeding, werk, sport en een duurzaam milieu. Hij riep op tot een debat over de bezuinigingsplannen bij het Huis voor de Zorg, die door LL werden afgewezen. Spreker gaf aan van het college ‘meer sociaal’ invoelingsvermogen te hebben verwacht. Meer aandacht werd gevraagd voor het MKB, buurtaalonderwijs, laaggeletterdheid, de ontwikkeling van de snelfietsroutes en alternatieve energie. Ook vroeg spreker serieus om te gaan met de zorgen van omwonenden m.b.t. de ontwikkelingen bij MAA. Tenslotte pleitte spreker voor meer wijkpolitie(posten) dicht bij de burger en een meer lange termijn gerichte aanpak van de vluchtelingenproblematiek.

Het college van Gedeputeerde Staten ging uitgebreid in op de bijdragen van de fracties waarbij diverse toezeggingen werden gedaan.

Uiteindelijk werd de Voorjaarsnota 2016 door Provinciale Staten ongewijzigd vastgesteld.
Ook stemden Provinciale Staten in met de 1e afwijkingenrapportage 2016 en stelden de 3e begrotingswijziging 2016 vast.

De Statenvergadering is hier digitaal (per spreker/per agendapunt) terug te zien. 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken