Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 10 juni 2016

De vergadering stond geheel in het teken van de Jaarstukken 2015.

De jaarstukken 2015 leidde bij de fracties uit de oppositie – mede naar aanleiding van de bevindingen van de Zuidelijke Rekenkamer en de Griffie, vooral tot vragen en opmerkingen over meetbaarheid en de controleerbaarheid van de financiële stukken, van de doelmatigheid en van de doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Ook bleken de oppositiepartijen kritisch over de vraag of Provinciale Staten hun (bij)sturende rol in voldoende mate kunnen vervullen.

Het amendement Rossel c.s. werd ingediend met als doel de bevindingen van de Zuidelijke Rekenkamer en de Griffie te onderstrepen en deze in samenwerking met GS mee te nemen bij de verdere optimalisatie van de kaderstellende en controlerende rol van PS inzake de P&C cyclus van begroting tot en met de jaarrekening.

De coalitiepartijen constateerden ten opzichte van verleden jaar een verbetering in de jaarstukken en riepen het college van Gedeputeerde Staten om deze kwaliteitsverbetering voort te zetten.

Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans ging in op de reacties en een aantal technische vragen van Provinciale Staten. Hij gaf daarbij ook aan dat hij het doel van het amendement steunde en dit in samenhang ziet met de ingezette weg.

Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Uiteindelijk stelden Provinciale Staten – met inachtneming van het amendement - de Jaarstukken over 2015 vast en bepaalden Provinciale Staten hoe het voordelige resultaat over 2015 ad € 30,4 miljoen werd bestemd.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken