Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 11-12-2015

Als opvolger van het afscheidnemend Statenlid Frank Wassenberg werd mevrouw P. (Pascale) Plusquin geïnstalleerd. Provinciale Staten besloten tot een grenscorrectie. Vastgesteld werd het provinciaal waterplan 2016-2021. Mondelinge vragen werden gesteld over een vermeend verzoek aan de Provincie om bij te passen in een tekort in de grondexploitatie in het Heerlense project Maankwartier.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij de recente gebeurtenissen in Parijs. Met een moment van stilte werden de slachtoffers van IS-terreur herdacht.

Mondelinge vragen over tekort grondexploitatie bij het project Maankwartier Heerlen

Namens de fractie van de Volkspartij Limburg stelde Statenlid Van Rey vragen naar aanleiding van een vermeend verzoek van de gemeente Heerlen aan de Provincie Limburg i.v.m. een tekort van de gemeente in de grondexploitatie bij het Maankwartier. Naar verluidt zou de provincie gevraagd zijn om € 6,8 miljoen bij te passen in de grondexploitatie.

Statenlid Van Rey vroeg naar concrete proces- en inhoudelijke informatie hierover en naar het standpunt in dezen van GS, verwijzend naar het coalitieakkoord waarin staat dat Gedeputeerde Staten (GS) ‘geen rol zien om gemeentelijke grondbedrijven of problematieken te saneren’.

Verantwoordelijk Gedeputeerde Geurts gaf in zijn antwoord aan dat er naast Heerlen ook met andere Limburgse steden overleg wordt gevoerd over stedelijke versterking. In die gesprekken wordt de lijn gevolgd zoals die in het coalitieakkoord is vastgelegd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een voorstel op basis waarvan Provinciale Staten zich kunnen uitspreken over de gewenste kaders van stedelijke versterking in Limburg. 

Statenlid Van Rey sprak zijn verbazing erover uit dat er van dit soort overleggen - naar hem is gebleken - geen verslagen worden gemaakt en geen dossiervorming plaatsvindt en verzocht GS dit wel te doen.

Mw. Brugman (GroenLinks) vroeg de gedeputeerde bij de verdere overleggen over stedelijke versterking in Heerlen te betrekken de recente rapportage, de retailvisie, van het MKB Limburg.

Installatie Pascale Plusquin 

Mevrouw P.S.M.L. Plusquin werd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, geïnstalleerd als Statenlid. Zij is binnen de fractie van de Partij voor de Dieren de opvolger van Statenlid Frank Wassenberg.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement, werd mevrouw Plusquin door de heer Bovens beëdigd. Mevrouw Plusquin is woonachtig in Heerlen.

Afscheid werd genomen van de heer Wassenberg, die sinds 17 november 2015 in de Tweede Kamer mevrouw E. Ouwehand in verband met ziekte vervangt. Vanwege deze vervanging heeft de heer Wassenberg besloten zijn Statenzetel op te geven, maar dit is geen verplichting vanuit de wet. 

De mogelijkheid van tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers bij ziekte is bij wet geregeld en geldt voor een periode van maximaal 16 weken.

Herindelingswijziging grenscorrectie provincies Limburg en Gelderland

Naar aanleiding van het verzoek van een inwoner van de gemeente Mook en Middelaar om vanwege praktische problemen over te gaan tot grenscorrectie besloot het Limburgs Parlement tot een wijziging van het grensbeloop tussen de gemeenten Mook en Middelaar en Groesbeek. Dit betekent tevens een wijziging in het grensbeloop tussen de provincies Limburg en Gelderland, waardoor de provincie Limburg iets kleiner wordt. Voorzitter Bovens noemde dit een klein maar historisch besluit. Niet eerder sinds de invoering van het dualisme spraken Provinciale Staten zich uit over een grenswijziging.

Provinciaal waterplan Limburg 2016-2021

Provinciale Staten stelden het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 vast. De hoofdlijnen hiervan waren al vastgesteld middels het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL). 

Het provinciale waterplan moet voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water en aanvullende nationale kaders. Belangrijke onderwerpen uit het waterplan zijn bijvoorbeeld ‘een veilige en aantrekkelijke Maasvallei’, ‘een klimaatbestendig watersysteem’, ‘behoud en herstel natte natuur, verbetering waterkwaliteit’ en ‘duurzame drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer’.

De totale kosten voor de planperiode bedragen ongeveer € 580 miljoen en worden verdeeld over verschillende partijen: gemeenten, waterschappen, Rijk, Europa en de Provincie Limburg (€ 24 miljoen).

De motie Schaminée c.s. inzake knelpunten waterkwaliteit Limburg werd met algemene 

stemmen aangenomen. Met deze motie roepen Provinciale Staten het college van GS op om in samenwerking met de Limburgse waterschappen, WML en Rijkswaterstaat jaarlijks op basis van actuele metingen de grootste knelpunten op het gebied van waterkwaliteit te rapporteren aan PS, daarbij de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Limburg inzichtelijk te maken en deze knelpunten als opgaven mee te nemen in de uitvoering van het nieuwe waterbeleid en/of in het overleg met stakeholders en PS.

Ook de motie Geraats c.s. met de titel ‘code oranje’ werd aangenomen. Met deze motie dragen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten op om de ruimte voor natuurontwikkeling én de ontwikkeling van het watersysteem zoveel mogelijk samen te laten vallen en dit via een gebiedsgerichte aanpak te realiseren en waar mogelijk aan te vullen met relevant provinciaal beleid op het gebied van energie, asbest, recreatie, monumenten etc.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen moties ingediend worden, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Van Wageningen c.s. inzake nachtnet snelle busverbindingen werd met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie wordt het college van GS gevraagd na de start van de nieuwe OV-concessie in Limburg te onderzoeken of er behoefte is aan snelle interline-busverbindingen in de nacht tussen de Randstad, Brabantse en Limburgse steden en zo ja, onder welke voorwaarden dit haalbaar is. Daarnaast wordt gevraagd ook te onderzoeken of er behoefte is aan nachtelijke snelle busverbindingen vanuit Limburg naar buursteden in Duitsland en België.
  • De motie Brugman c.s. inzake duurzame toekomst voor agrariërs werd aangenomen. Het college van GS wordt hiermee opgedragen richting Tweede Kamer, EZ, het IPO-bestuur en overige provincies de mening uit te dragen dat agrarisch producenten meer invloed moeten krijgen op de prijsvorming van de eigen producten, dat EZ verzocht moet worden hiervoor voorstellen te ontwikkelen, zo nodig, veranderingen in Europese regelgeving te bewerkstelligen en het bestuur van IPO, HNP voor te stellen dit onderwerp uit te werken tot een prioritair lobby-dossier; 

Verder:

  • Stelden Provinciale Staten in het kader van hun verordende bevoegdheid de legesverordening 2016 en de Grondwaterheffingsverordening 2016 vast. Voor het jaar 2016 is bepaald dat de prijsindexatie voor de provinciale heffingen voor 2016 wordt vastgesteld op 1,5%. Hiermee komt er een einde aan de ‘tax-holiday ’voor wat betreft de bouwleges.
  • Vanuit diezelfde bevoegdheid stemden Provinciale Staten in met de tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) RUD Zuid-Limburg (RUD=Regionale Uitvoeringsdienst). Omdat de huidige GR RUD-Zuid-Limburg niet helemaal in overeenstemming is met de recent in werking getreden Wijzigingswet van de Wet gemeenschappelijke regeling, dient deze gewijzigd te worden. Ook betreft het een wijziging m.b.t. de bepalingen rondom de resultaatverdeling in de RUD Zuid-Limburg.
  • Op grond van hun budgetterende bevoegdheid stemden Provinciale Staten in met de Financiële Eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2015.
  • In het kader van de controlerende functie gingen Provinciale Staten tenslotte akkoord met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2015 en de evaluatie van de Regeling Grote Projecten (RGP). 

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken