Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 11 en 12 oktober 2012

Debat over bankgarantie Stichting WK Wielrennen leidt tot voornemen Limburgs Parlement om nader onderzoek te doen naar financiële problemen. Dhr. Beurskens benoemd als lid Gedeputeerde Staten.

Beleidskader Cultuur, Cultuurplaninstellingen en LSO

Op 11 oktober boog zich het Limburgs Parlement over de culturele onderwerpen.

Het Limburgs Parlement stelde het beleidskader cultuur 2013-2016 vast en sprak zich uit over de erkenning van de Cultuurplaninstellingen voor de periode 2013-2016.
Erkend werden: het Laagland, Toneelgroep Maastricht, Functie talentontwikkeling/Het Huis, Cultura Nova, Festival Cement, Limburg Festival, Opera Zuid, Studium Chorale, Intro in Situ, WMC, Orlando Festival, Klassiek op Locatie, Musica Sacra, Zomerparkfeest, Fashion Clash, Jan van Eyk, Odapark, Marres, NaiM/Bureau Europa, Stichting BPLD/Joost, Nederlandse Dansdagen. Deze cultuurplaninstellingen krijgen jaarlijks verschillende subsidiebedragen, in totaal jaarlijks € 2.562.500.
2 Moties van PvdA/VVD werden aanvaard: een motie was erop gericht te bewaken dat de hoge kwaliteit van organisaties niet in het gedrang komt door de wijzigingen in c.q. eisen aan de cultuurplaninstellingen. De tweede motie was gericht op te verrichten onderzoek naar de rol die cultuurplaninstellingen wensen te spelen in de Limburg Promotie. Vervolgens in het eigen beleid op te nemen dat instellingen onderdeel worden van representatieve contacten binnen en buiten de provincie en daarnaast het ambassadeurschap van instellingen actief in te schakelen bij Limburg Promotie.
Ook een motie van GroenLinks werd aanvaard waarmee het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen wordt te stimuleren dat meer culturele instellingen in Noord en Midden-Limburg subsidie-aanvragen indienen met als doel erkenning als cultuurplaninstelling.
Tenslotte werd besloten tot een provinciale subsidie voor het LSO (Limburgs Symfonie Orkest) van € 1,75 miljoen per jaar gedurende 4 jaar (2013-2016).

Afscheid dhr. Verheijen en benoeming dhr. Beurskens

Na de heropening op vrijdagochtend 12 oktober stond de Statenvergadering in het teken van het afscheid en opvolging van dhr. M.L. Verheijen die als gevolg van zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer per 25 september 2012 zijn functie als gedeputeerde neergelegde. De afscheidnemer werd toegesproken en bedankt door Commissaris van de Koningin Bovens en Statenlid Van den Akker (VVD). Afscheidnemer Verheijen had het laatste woord.

Op basis van de aanbevelingen van de VVD benoemden Provinciale Staten de heer A.M.G. (Twan) Beurskens tot lid van het College van Gedeputeerde Staten (35 stemmen voor, 7 blanco).
De heer Beurskens aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door voorzitter Gouverneur Bovens.

Basisrapportage Buitenring Parkstad Limburg en kredietbesluit

Ter versterking van de controlerende taak van het Limburgs Parlement bij grootschalige projecten werkt het Limburgs Parlement al een tijd met een zogenaamde regeling Grote Projecten. De door Gedeputeerde Staten opgestelde Basisrapportage is een belangrijk onderdeel van deze regeling en dient als startdocument voor de controle door het Limburgs Parlement. Door de eigen onderzoeksfunctie van het Limburgs Parlement is de basisrapportage getoetst aan de regeling Grote Projecten waarbij is geconstateerd dat de basisrapportage als startdocument kan dienen mits een aantal aanbevelingen in acht wordt genomen. De aanbevelingen zijn divers en variëren van verdieping in informatievoorziening tot het vervolg geven aan adviezen en suggesties die in de door het Limburgs Parlement gevraagde second-opinion naar voren zijn gekomen. Het Limburgs Parlement heeft de aanbevelingen overgenomen en het is nu aan Gedeputeerde Staten om bij de komende voortgangsrapportages de aanbevelingen te vertalen naar inhoud.

Een motie van D66 werd door Gedeputeerde Staten overgenomen. Deze motie heeft als doel dat de 5% zogenaamde Social Retun-verplichting wordt uitgebouwd. Deze verplichting is gericht op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een motie van PvdA inzake asbestsanering bij sloop en leegstand in het kader van de Buitenring werd door Gedeputeerde Staten overgenomen. Deze motie is overigens niet alleen gericht op de regio Parkstad Limburg, maar ook op inventarisatie van asbesthoudende provinciale opstallen in de overige Limburgse regio’s.

Het Limburgs Parlement nam het besluit om het projectbudget voor de voorbereiding en de realisatie van de Buitenring vast te stellen op een bedrag van € 441,05 miljoen. De bijdrage van de Provincie daarin bedraagt € 267,09 miljoen.

Mondelinge vragen naar aanleiding van de ontstane situatie Licom

Door het CDA (dhr. Van Helvert) werden mondelinge vragen gesteld over de actualiteit rondom Licom. De vragen waren vooral gericht op de rol van de Provincie Limburg in de Licom-problematiek.
In het debat werd betrokken de motie van de SP, al ingediend tijdens het NedCar-debat op 5 oktober jl., met de oproep dat de Provincie dezelfde inzet pleegt bij Licom als bij NedCar met als doel de sociale werkvoorziening in Limburg overeind te houden.
Het College van Gedeputeerde Staten ging in op de gestelde vragen. Inhoudelijk werd er niet gedebatteerd over ontstane situatie bij Licom.
De SP-motie werd verworpen.

Wijziging commissie-indeling Statenperiode 2011-2015

Het Limburgs Parlement ging akkoord met het Initiatiefvoorstel van de coalitievormende partijen CDA, VVD en PvdA om naar aanleiding van de nieuwe coalitievorming van juni jl. te komen tot een wijziging in aantal en indeling van de Statencommissies.
Dit betekent dat met ingang van november a.s. het Limburgs Parlement nog 3 vakinhoudelijke commissies kent (was 4): de Statencommissie voor Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid, de Statencommissie voor Economie, Bestuur en Duurzaamheid en de Statencommissie voor Ruimte Infrastructuur en Financiën. De Controlecommissie blijft ongewijzigd bestaan.
Daarnaast is besloten dat elke fractie per drie zetels in Provinciale Staten recht heeft op een zetel in elke Statencommissie met een afronding naar boven. Naar de huidige samenstelling in de Staten bestaat elke Statencommissie hierdoor uit 19 leden, te weten: CDA 4, VVD en PVV 3, PvdA en SP 2 en tenslotte 1 lid van GroenLinks, D66, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Limburg en PvLD. Elke commissie wordt voorgezeten door een neutraal voorzitter, zijnde een Statenlid.

Bankgarantie ten behoeve van de Stichting WK Wielrennen

Het Limburgs Parlement was gevraagd wensen en/of bedenkingen te uiten naar aanleiding van een door Gedeputeerde Staten voorgenomen afgifte van een bankgarantie t.b.v. de Stichting WK Wielrennen voor een bedrag van € 1,33 miljoen. Al eerder verstrekte het College een garantstelling van € 0,87 miljoen. Dit verzoek leidde tot een intensief debat over de liquiditeitsproblemen van de Stichting WK Wielrennen, wat hiervan de oorzaken zijn maar vooral waarom Provinciale Staten hier niet eerder over geïnformeerd zijn, terwijl de informatie over de financiële problemen al eerder bij Gedeputeerde Staten bekend bleek te zijn.
Mede naar aanleiding van de strekking van een SP-motie daartoe nam het Limburgs Parlement uiteindelijk unaniem het besluit om een eigen onderzoek te verrichten (niet zijnde een parlementaire enquête).

Verder:

 • Nam het Limburgs Parlement het besluit de Kroon te verzoeken over te gaan tot onteigening van de gronden ten behoeve van de uitvoering van het inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg.
 • Werd Statenlid J.G.G. Bosch benoemd tot lid van de Euregioraad Maas-Rijn als opvolger van de inmiddels tot gedeputeerde benoemde hr. P.H. van Dijk. Als plaatsvervanger van dhr. Bosch in de Euregioraad Maas-Rijn werd Statenlid L.E.H. Kockelkoren benoemd.
 • In de Euregioraad Maas-Rijn benoemt het Limburgs Parlement 6 leden en 6 plaatsvervangers.
 • Werden reglementen en verordeningen voor Provinciale Staten en commissies geactualiseerd.
 • Werd besloten de looptijd van het Ruimte voor Ruimte-project te verlengen tot 2020-2023
 • Ging het Limburgs Parlement akkoord met de herziening en verhoging van de hypothecaire geldlening aan de provinciale deelneming Land Development Aviation Valley Maastricht (LDAVM) NV.
 • Maakte het Limburgs Parlement een aantal wensen/bedenkingen kenbaar naar aanleiding van het voorstel van GS inzake provinciale deelname en cofinanciering van de Maastricht Health Campus B.V.
 • Stelde het Limburgs Parlement de Verordening Duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds vast.
 • Werd ingestemd met de Statenvoorstellen inzake Verschillenanalyse Structuurvisie – Masterplan Klavertje 4 en Randweg N266 Nederweert (akkoord met startdocument en uitgangspunt 50% bijdrage Provincie in voorbereidings- en realisatiekosten).
 • Werd ingestemd met een CDA-motie met als doel de subsidie aan de Stichting Model European Parliament te continueren.
 • Werd ingestemd met een VVD-motie gericht op het met hoge prioriteit aan de slag gaan met de gewenste aanpassing van de Wet HOF (Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën) gericht op het behoud van investeringskracht in Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken