Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 12 december 2014

Het Limburgs Parlement stemde in met aanvullend onderzoek op het gebied van snel internet en nieuwe structuurversterkende projecten ter verdere ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus. Ook werd het Provinciaal Omgevingsplan 2014 met enkele wijzigingen vastgesteld.

Mondelinge vragen SP aan PVV over artikel ‘illegalen snel uitzetten’

Bij aanvang van de vergadering werden er door de SP (Prevoo) mondelinge vragen gesteld aan de PVV n.a.v. de door de PVV-fractievoorzitter Heemels gestelde schriftelijke vragen over de door de PVV ongewenste opvang (bad, bed en brood) van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Bij afwezigheid van dhr. Heemels werden de vragen beantwoord door PVV-fractielid dhr. Fijnje. Waar de PVV van mening is dat illegalen het land moeten verlaten stelde de SP dat de medemens niet uitgesloten mag worden van basale menselijke hulp. Uit de beantwoording bleek onder meer dat er geen Limburgse subsidiegelden gaan naar de recente initiatieven (bad, bed en brood) in Limburg voor hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Aanvullend onderzoek op het gebied van (snel) internet in Limburg

Op initiatief van het Limburgs Parlement werd het afgelopen jaar regelmatig gesproken over het onderwerp snel internet. Zo werden er een expertmeeting en een hoorzitting georganiseerd om inzicht te verkrijgen in de problematiek en de kansen van snel internet in Limburg. Mede naar aanleiding van deze bijeenkomsten constateerde de Hoorcommissie Snel Internet, bestaande uit de Statenleden mw. Brugman en de heren Bosman, Fijnje, Kuntzelaers, Mackus en van der Steen, dat er nog niet voldoende informatie beschikbaar is om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de vraag of en zo ja welke rol de Provincie Limburg heeft t.a.v. snel internet in de provincie. Het Limburgs Parlement besloot daarom Gedeputeerde Staten opdracht te geven tot aanvullend onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) vastgesteld

Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om het provinciaal omgevingsplan vast te stellen. Dit plan heeft de wettelijke functies van structuurvisie (Wro), regionaal waterplan (Waterwet), Milieubeleidsplan (Wet Milieubeheer) en het Provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVp). Een door Provinciale Staten vastgesteld POL is kaderstellend voor het omgevingsbeleid in Limburg.

In december 2011 gaven Provinciale Staten opdracht aan Gedeputeerde Staten tot een integrale herziening van het vigerende POL2006. Het ontwerp POL2014 is tot stand gekomen na een proces van co-creatie met vele burgers en diverse organisaties in het omgevingsbeleid. De ontwerpstukken hebben ter inzage gelegen, ca. 700 zienswijzen werden ingediend, hetgeen resulteerde in wijzigingsvoorstellen op het ontwerp.

Bij de behandeling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 door het Limburgs Parlement werden diverse amendementen en moties ingediend. Als gevolg van de aangenomen amendementen dient het POL2014 tekstueel aangepast te worden.
Het betreft wijzigingen m.b.t.:  

  • kantoorlocatie Centrum-Noord West gemeente Weert (amendement 4 Van Bilsen c.s.); 
  • verordening Wonen Zuid-Limburg als onderdeel van de omgevingsverordening (amendement 5 Verhoijsen c.s.); 
  •  recreatieve fiets- en wandelnetwerken (gewijzigd amendement 6 Verhoijsen c.s.); 
  • besluitvorming windturbines (gewijzigd amendement 7 Van der Steen c.s.).

Met de aangenomen motie Verhoijsen c.s. ‘Faunabeheer’ wordt GS verzocht het faunabeleid zodanig te actualiseren dat er sprake is van een duurzame ontwikkeling van verkeersveiligheid en landbouw enerzijds en natuurontwikkeling anderzijds.
De motie Wijnands c.s. ‘minimale afstand windturbines tot woningen’, werd aangehouden.

Met dit besluit stemt het Limburgs Parlement unaniem in met de bestuurlijke standpunten t.a.v. de ingediende zienswijzen, met het gewijzigde POL2014, met de Omgevingsverordening Limburg 2014, en het Provinciaal verkeers- en vervoersplan.

Belastingvoorstellen 2015

Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar, de provinciale belastingen vast te stellen. De voorgestelde wijzigingen voor 2015 betreft met name de reguliere indexeringen ter compensatie van de jaarlijkse prijsstijgingen.
De belastingvoorstellen 2015 werden geamendeerd vastgesteld. Als gevolg van het amendement Meerts c.s. werden de tarieven van de provinciale bouwleges, net als voor het jaar 2014, ook voor 2015 op nihil vastgesteld.

Brightlands Maastricht Health Campus

Het Limburgs Parlement ging akkoord met de koers voor de doorontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus (MHC), inclusief de onderdelen Mosae Vita en de gebiedsontwikkeling MHC. Mosae Vita is onder meer gericht op het gezond houden en maken van de Limburgse bevolking door op een integrale manier gezonde voeding, beweging en leefstijl aan te bieden. Dit concept is ook gericht op nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gebiedsontwikkeling heeft tot doel om het bestaande gebied een bij de ambities van de campus passende uitstraling te geven.

Benoeming mw. Verbugt tot bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant gingen vandaag met een gelijkluidend besluit akkoord met de benoeming van mw. drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt tot bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK), de gezamenlijke rekenkamer van Provinciale Staten van beide provincies.
De beëdiging van mw. Verbugt vond plaats tijdens de Brabantse Statenvergadering door commissaris van de Koning, dhr. Van de Donk.
Deze benoeming past binnen het rooster van benoeming en aftreden van de ZRK.

Motie vreemd aan de orde van de dag 
Motie Van Wageningen inzake ‘niet-gebruikte gelden duurzame energiecentrales voor ander duurzaam energiebeleid’

Over deze motie waarmee verzocht wordt de middelen die voor de duurzame energiecentrales gereserveerd zijn maar niet besteed worden, te reserveren voor nieuwe initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking, werd aangehouden.

Verder ging het Limburgs Parlement akkoord met: 

  • de onderzoeksbrief ‘duurzaam inkopen en aanbesteden’ van de Zuidelijke Rekenkamer. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het duurzaam inkoopbeleid van de Provincie Limburg en de resultaten daarvan; 
  • de verordening Stimuleringsregelingen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt en de verordening Systematische toezichtinformatie Limburg; 
  • het voorstel Aanwijzing coördinatie Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum; 
  • de accentennotitie cultuur ‘Bloeiend Limburg’. Deze notitie geeft mede de aanzet tot beleidsaccenten voor het uitvoeringsprogramma Cultuur t/m 2016; 
  • de Financiële Eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2014.

Tenslotte werd er door het Limburgs Parlement 1 wens geuit met betrekking tot de oprichting van en deelnemingen in entiteiten ten behoeve van fondsen voor financiering voor het MKB in Limburg, dit ter uitvoering van het initiatiefvoorstel van Statenlid Titulaer voor de financiering van (innovatieve) MKB-bedrijven in Limburg.


Link naar het videoverslag

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken