Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 15 november 2013

Vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding van de concessie openbaar vervoer in Limburg stelde het Limburgs Parlement de Nota van uitgangspunten vast. Ingestemd werd met een financiering voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.

Nota van uitgangspunten aanbesteding Openbaar Vervoer (OV) Limburg

Openbaar Vervoer is voor de provincie Limburg een bijzonder majeur project waaraan de provincie jaarlijks structureel een bedrag van ca. € 48 miljoen bijdraagt en waarmee veel werkgelegenheid gemoeid is.
De thans lopende concessie voor OV in Limburg loopt per december 2016 af. Vooruitlopend op een nieuwe Europese aanbesteding voor 15 jaar stelde het Limburgs Parlement vandaag de nota van uitgangspunten vast en daarmee de belangrijkste ambities, doelen en keuzes voor de nieuwe concessie. Beleidsuitgangspunt is ‘de reiziger centraal’. De nota van uitgangspunten - mede tot stand gekomen na een uitgebreide maatschappelijke verkenning met alle betrokken partijen - werd door het Limburgs Parlement geamendeerd vastgesteld.
De volgende stap in het aanbestedingstraject is in januari 2014 het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding. Om ook burgers/reizigers de gelegenheid te geven om input te geven voor dit PvE komt er uiterlijk eind november een digitaal ‘meldpunt OV’.

Tijdens het debat over dit onderwerp werden de volgende moties ingediend/aanvaard:

  • motie Wijnands c.s. inzake Programma van Eisen aanbesteding Openbaar Vervoer met als doel het PvE niet uitsluitend in de Statencommissie te bespreken maar daarnaast ook in een vergadering van Provinciale Staten;
  • motie Titulaer c.s. inzake Decentralisatie Weert-Roermond met als doel GS in onderhandelingen met het Rijk te laten pleiten voor het doortrekken van de treinverbinding Maastricht-Roermond naar Weert voor maart 2014.

Financiering Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

Met het besluit van het Limburgs Parlement om de spoorweginfrastructuur, overwegen en opstallen van de ZLSM over te nemen en daarnaast de ZLSM te ontlasten met kosten van achterstallig en groot onderhoud, wordt het voorbestaan van de ZLSM mogelijk gemaakt.
Met deze financiering is voor de periode 2014-2018 een bedrag gemoeid van € 3,67 miljoen.
Als voorwaarde bij deze financiering eiste het Limburgs Parlement nadrukkelijk samenwerking met het bedrijfsleven en externe financiers.

Overige besluiten

Koersnotitie bestuurlijke organisatie
Het Limburgs Parlement stelde de ‘Koersnotitie bestuurlijke organisatie’ vast. Deze koersnotitie komt voort uit onder meer een van de kerntaken van een provincie, namelijk het waken voor de kwaliteit van het lokale en regionale openbaar bestuur mede i.v.m. de overdracht (decentralisatie) van taken van gemeenten in het kader van AWBZ en jeugdzorg.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over 3 onderwerpen die vandaag niet op de agenda stonden werden moties ingediend:

  • motie Van Rijnsbergen c.s. inzake Centralisatie 24-uurs verloskundige zorg binnen Atrium/Orbis.  Deze motie heeft als doel de voorgenomen concentratie van medische specialismen op een evenwichtige manier over de locaties te verdelen. Deze motie werd verworpen.
  • motie Van den Akker c.s. inzake aanleg L42n. Deze motie beoogt overleg van Gedeputeerde Staten met Nordrhein-Westfalen en betrokken gemeenten over de aanleg van de L42n (randweg Abdissenbosch, waardoor er vanuit Buitenring Parkstad hoogwaardige aansluiting volgt op het Duits hoofdwegennet). Deze motie werd aangenomen.
  • motie Van der Linden c.s. inzake Limburgs Landbouwverkeer ‘veilig de provinciale weg op’. Deze motie is gericht op het openstellen van de provinciale weg N570 Noordelijke Oosttangent voor landbouwverkeer uit oogpunt van verkeersveiligheid en verantwoordelijk weggebruik. Deze motie werd aangenomen.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken