Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 16 december 2016

Het Limburgs Parlement stelde onder meer vast de Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis en de Legesverordening 2017. Mondelinge vragen werden gesteld over de uitbreiding van het bedrijf De Heus Diervoeders Maasbracht.
Als opvolger van het vertrekkende GS-lid Van der Broeck werd door Provinciale Staten benoemd de heer H.J.H. (Hubert) Mackus.
Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 22 november jl. van de heer S. (Servaas) Huys. De heer Huys was voor de PvdA-fractie Statenlid in de periode 1978-1986.

Mondelinge vragen betreffende uitbreiding van De Heus Diervoeders Maasbracht

Door zowel de fractie CDA (de heer Frische) als de fractie GroenLinks (mevrouw Brugmann) werden mondelinge vragen gesteld n.a.v. de uitbreiding/vergunning van het bedrijf De Heus Diervoeders Maasbracht. Beide fracties gingen in op de vigerende vergunning van het bedrijf en de vele meldingen van stankoverlast van omwonenden. Het college van Gedeputeerde Staten werd onder meer gevraagd een second opinion te laten uitvoeren, de nieuwe vergunningprocedure op te schorten en daarnaast handhavend op te treden op de huidige vergunning. Ook werd gevraagd aandacht te geven aan de bestaande maatschappelijke onrust en ontevredenheid bij de omwonenden.
Uit de reactie van verantwoordelijk gedeputeerde Teunissen bleek onder meer dat er in januari 2017 een second opinion volgt. Toegezegd werd dat er in de Statencommissie FEB van 20 januari 2017 uitgebreider gesproken kan worden over deze casus in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente Maasgouw en De Heus Diervoeders.

Legesverordening 2017 en de Grondwaterheffingsverordening 2017

Jaarlijks worden de legestarieven en het tarief op grond van de Grondwaterheffing conform de uitgangspunten en de kaders van de provinciale begroting geïndexeerd. Voor 2017 is het prijsindexpercentage voor provinciale heffingen vastgesteld op 1,5%. De legesopbrengsten zijn voor de Provincie Limburg als dekkingsmiddel voor de begroting in absoluut opzicht van marginaal belang.

Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

De in Limburg bestaande Stimuleringslening Duurzaamheid en de Stimuleringslening Levensloopbestendige Woningen zijn samengevoegd tot één stimuleringsregeling. De regels voor deze nieuwe stimuleringslening zijn vastgelegd in de Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis die door het Limburgs Parlement werd vastgesteld.
Met deze stimuleringsregeling wordt beoogd onder bepaalde voorwaarden leningen te verstrekken aan eigenaren-bewoners en huurders om hen te stimuleren maatregelen te treffen in of aan hun woning die een bijdrage leveren aan de besparing van het energiegebruik, het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen van de woning, het vergroten van de levensbestendigheid van de woning en het realiseren van asbestsanering.
In het debat over deze verordening riepen meerdere fracties uit het Limburgs Parlement op om de in de verordening voorkomende leeftijdsgrens te schrappen en de regeling daardoor echt voor iedereen mogelijk te maken. Omdat niet de Provincie maar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) gaat over de financiële kaders van deze lening zegde verantwoordelijk gedeputeerde Prevoo toe om hierover met SVN in overleg te gaan en Provinciale Staten hierover uiterlijk 1 april 2017 te berichten. De motie Hermans c.s. ‘Verordening stimuleringslening ‘duurzaam thuis’’ met eenzelfde strekking als van de toezegging van de gedeputeerde werd door het Limburgs Parlement met algemene stemmen aangenomen.

Vervlechting van de grond- en vastgoedexploitaties Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN) Venlo, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren

In oktober 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met de in het ‘Plan van aanpak programma Greenport Venlo’ vervatte koers en actiepunten met betrekking tot het werklandschap én het kennislandschap in de regio Venlo. Met de uitvoering van dit plan wordt een versterking van de economische structuur in de regio beoogd. Doel van de programmalijn werklandschap is de realisatie van goed geoutilleerde bedrijventerreinen met concurrerende grondprijzen en één adequate organisatie met een realistische exploitatie. Provinciale Staten zijn in dit kader in mei van dit jaar akkoord gegaan met het principeakkoord inzake de Vervlechting Greenport Venlo. Het afgelopen half jaar is gewerkt aan de nadere uitwerking van dit principeakkoord en de voorbereiding van de formele besluitvorming.
Een aantal fracties vroeg om meer aandacht voor controle, controleerbaarheid, risico’s en risicobeheersing.
De gewijzigde motie Rossel c.s. inzake ‘risicobeheersing’ met als doel de onderzoeksfunctie van Provinciale Staten rondom de uitvoering van deze vervlechting periodieke analyses te laten uitvoeren in de zin van de regeling Grote Projecten, werd met algemene stemmen aanvaard.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag. De volgende moties vreemd aan de orde van de dag werden ingediend en aangenomen:

  • Motie Rossel c.s. inzake lobby ontwikkeling en productie (elektrische) motorvoertuigen. Met deze motie wordt het college van GS opgeroepen een business case op te stellen voor ontwikkeling en/of massaproductie van elektrische motorvoertuigen in Limburg en actief te lobbyen en inspanningen te verrichten om Limburg als vestigingslocatie bij producent Tesla onder de aandacht te brengen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.
  • Motie Brugman c.s. inzake verduurzaming provinciale gebouwen. Met deze motie wordt het college van GS verzocht per provinciaal gebouw te onderzoeken wat er qua verduurzaming nog kan gebeuren en dit voor het zomerreces 2017 in kaart te brengen.
  • Motie Van den Akker c.s. inzake voorgenomen gemeenschappelijk Europees tolsysteem. Met deze motie wordt GS gevraagd de Europese Commissie te bewegen bij de Duitse tolplannen het non-discriminatiebeginsel te doen handhaven, de Limburgse bezwaren tegen de invoering van een gemeenschappelijk Europees tolsysteem over te brengen aan de Minister van Infrastructuur & Milieu en verder in deze geest een actieve lobby te voeren via Rijk, Brussel en Düsseldorf.
  • Motie Plusquin c.s. inzake informeren omgeving bij vuurwerkevenementen. Hiermee wordt GS verzocht om te komen met een plan om communicatie naar omwonenden van vuurwerkevenementen te verbeteren en daarnaast te onderzoeken of de provincie als bevoegd gezag vanaf de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming de aanvragen op grond van het Vuurwerkbesluit gecoördineerd kan behandelen met de vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming. De motie werd met algemene stemmen aangenomen

Afscheid gedeputeerde drs.ing. P.F.C.W. (Patrick) Van der Broeck

Het Limburgs Parlement nam afscheid van gedeputeerde Van der Broeck. De heer Van der Broeck diende zijn ontslag in als gedeputeerde in verband met het aanvaarden van de functie van – vooralsnog – waarnemend dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg ingaande 1 januari 2017. Hij vervulde ruim 5 jaar het ambt van gedeputeerde. In de periode 1995 tot 2002 was hij actief als Statenlid.
Statenlid Titulaer sprak een dankwoord uit richting zijn CDA-fractiegenoot en roemde daarbij de constructieve aanpak van de heer Van der Broeck op veel beleidsterreinen en de resultaten die hij daarmee boekte zoals de enorme (grensoverschrijdende) verbetering van de spoorinfrastructuur in Limburg. Ook de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens, roemde en dankte scheidend gedeputeerde Van der Broeck voor de strakke koers die hij wist aan te houden in de complexe dossiers Maas-hoogwaterveiligheid, landbouw, natuur en openbaar vervoer en wat hij in deze dossiers wist te bereiken voor Limburg.

Benoeming en beëdiging gedeputeerde H.J.H. (Hubert) Mackus

Als opvolger van de afscheidnemende gedeputeerde Van der Broeck presenteerde de CDA-fractie de heer H.J.H. (Hubert) Mackus. Conclusie van de Commissie onderzoek geloofsbrieven was dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat.
De stemuitslag van de schriftelijke stemronde onder de Statenleden: 33 stemmen op naam van de heer Mackus, 7 stemmen op naam van Rossel, 1 stem op naam van Brugman en 1 stem op naam van Driessen.
De heer Mackus, 38 jaar en woonachtig in Nederweert, aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens. Zijn benoeming gaat in per 1 januari 2017.

Als gevolg van zijn benoeming eindigt na ruim 5 jaar het Statenlidmaatschap van de heer Mackus. Door de heer Bovens werd een dankwoord uitgesproken richting de heer Mackus voor zijn inzet als volksvertegenwoordiger voor Limburg en de Limburgers. Tenslotte volgde er voor het scheidende Statenlid een Koninklijke onderscheiding in de vorm van de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de Statenvergadering van 10 februari 2017 wordt voorzien in de opvolging van dhr. Mackus in Provinciale Staten. 

De heer Mackus wordt be?digd door Gouverneur Bovens

De heer Mackus wordt beëdigd door Gouverneur Bovens.

Tenslotte werd ingestemd met:

  • het controleprotocol voor de accountantscontrole 2016;
  • het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan, de voorziening grootonderhoud en het exploitatiebudget van de provinciale gebouwen;
  • de beleidsneutrale Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening;
  • de financiële eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2016;
  • de Verordening kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving omgevingsrecht provincie Limburg;
  • de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken