Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 16 mei 2014

Het Limburgs Parlement nam afscheid van Statenlid dhr. Rewinkel. Zijn opvolgster, mw. Eijssen, werd geïnstalleerd als Statenlid. Mondelinge vragen werden gesteld over de voorgestelde fusiedatum van 01-01-2017 van de Limburgse waterschappen.
Belangrijke besluiten werden genomen in het kader van de toekomst van Maastricht Aachen Airport.

Installatie mevrouw L. (Leny) Eijssen

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven werd mw. Eijssen door dhr. Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, geïnstalleerd tot Statenlid. Leny Eijssen, woonachtig in Maastricht, is de opvolger van dhr. Rewinkel die in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Landgraaf zijn zetel in het Limburgs Parlement opgeeft. Dhr. Rewinkel was Statenlid sinds de Statenverkiezingen van 2011.
Mw. Eijssen was in de Statenperiodes 2003/2007 en 2007/2011 reeds lid van Provinciale Staten voor de SP-fractie.

2014-05-16 Installatie mw

Installatie mw. Eijssen door dhr. Bovens

Mondelinge vragen n.a.v. fusiedatum Limburgse waterschappen

D66 (dhr. Van Wageningen) stelde vragen over de door GS voorgestelde fusiedatum 01-01-2017 van de Limburgse waterschappen. D66 acht het ongewenst dat een fusie pas wordt gerealiseerd na de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2015. Vanwege de afwezigheid van de verantwoordelijk gedeputeerde, dhr. Kersten, werd afgesproken de vragen van D66 schriftelijk te beantwoorden voor 6 juni a.s. wanneer het onderwerp fusie waterschappen aan de orde komt in de betreffende Statencommissie.

Toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA)

In juni 2013 besloot PS een subsidie te verstrekken aan MAA van maximaal € 4,5 miljoen voor de periode t/m juni 2014 als bijdrage in de kosten voor de zogenaamde niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB). Het Limburgs Parlement gaf daarnaast een opdracht aan Gedeputeerde Staten om in die periode te zoeken naar een duurzame toekomst voor MAA. Op basis van het voorstel van Gedeputeerde Staten nam het Limburgs Parlement na een uitvoerig debat de volgende besluiten:

  • overname van het aandelenpakket per 1-07-2014 van de NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM) voor een bedrag van € 1,--;
  • voor de komende 10 jaar wordt een bestemmingsreserve gevormd ad € 30 miljoen voor de NEDAB-kosten én  er wordt een bijdrage van ruim € 15 miljoen aan MAA verstrekt voor achterstallig onderhoud;
  • daarnaast nam het Limburgs Parlement het principebesluit om voor overige verwachte investeringen een bedrag van € 15 miljoen te oormerken.

Moties vreemd aan de orde van de dag inzake spreiding vliegverkeer zuidelijk Zuid-Limburg en versnelling verkeersveiligheid provinciale wegen

Over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan kunnen Statenleden zogenaamde Moties vreemd aan de orde van de dag indienen.

De intentie van de motie Wijnands c.s. inzake spreiding vliegverkeer over zuidelijk Zuid-Limburg om te komen tot overleg met alle instanties over de belasting van de Euregionale luchtruimen werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen. De motie werd door het Limburgs Parlement aangenomen.

De motie Meerts c.s. Versnelling verkeersveiligheid provinciale wegen om te komen tot herbestemming van de veiligheidsgelden met  als uiteindelijke doel het sneller veiliger maken van de Limburgse provinciale wegen werd niet in stemming gebracht. Afgesproken werd dit onderwerp eerst te bepreken in de betreffende Statencommissie opdat alle consequenties van de intentie van deze motie door Gedeputeerde Staten in beeld kunnen worden gebracht. Tot dat moment zal de subsidieverstrekking door Gedeputeerde Staten op het gebied van veiligheid bevroren worden.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken