Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 23 juni 2017

Provinciale Staten gingen onder meer akkoord met het Initiatiefvoorstel van Statenlid mevrouw Berghorst over een te organiseren provinciale burgertop.

Initiatiefvoorstel over provinciale burgertop

Het Initiatiefvoorstel van Statenlid mevrouw Berghorst (PvdA) voor een pilot voor een provinciale burgertop met als doel te realiseren dat (individuele) Limburgers op laagdrempelige wijze direct betrokken worden bij provinciaal beleid en provinciale besluitvorming, werd met veel waardering en steun door Provinciale Staten ontvangen. Het voorstel werd met unanieme steun door Provinciale Staten aangenomen. Voor de uitvoering van dit voorstel wordt een bedrag gereserveerd van € 100.000,--.

Dit Initiatiefvoorstel is het tweede door Provinciale Staten aangenomen Initiatiefvoorstel in deze Statenperiode 2015-2019. Op 18-3-2016 werd het Initiatiefvoorstel ‘Maasplassen: 2.0’ van de Statenleden Van den Akker en Kirkels (VVD) besproken en vastgesteld.

Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) ‘Sturen met risico’s, opzet en uitvoering van interbestuurlijke toezicht door de Provincie Limburg’

Met dit rapport heeft de ZRK in kaart gebracht hoe de Provincie Limburg haar interbestuurlijk toezicht (= toezicht op gemeenten) op dit moment heeft ingericht en op welke onderdelen er ruimte voor verbetering is. Daarbij heeft de ZRK vooral gekeken naar de mate van risicogerichtheid en naar hoe de provincie dit toezicht heeft ingevuld. Ook is gekeken haar hoe Provinciale Staten betrokken zijn bij de opzet en invulling van interbestuurlijk toezicht. De ZRK constateerde o.a. dat de Provincie tot op heden een sober en terughoudend beleid heeft gevoerd.
Naar aanleiding van dit rapport nam het Limburgs Parlement onder meer het besluit om werk te maken van risicoanalyses en op basis daarvan een op de Limburgse situatie toegesneden visie voor interbestuurlijk toezicht op te stellen.
Een motie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van dit onderwerp met aangehouden. Doel van de motie was de formatie in verband met de wet Wro (wet ruimtelijke ordening) en omgevingsrecht (Wabo) te verhogen. Een amendement van GroenLinks met als doel te komen tot herijking van het provinciaal beleidskader met betrekking tot deze materie werd op basis van een toezegging van gedeputeerde Teunissen ingetrokken.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Tegels c.s. ‘Een duurzaam beheerplan als basis voor het uitzetten van dieren’ werd aangenomen. Met deze motie spreekt het Limburgs Parlement uit geen diersoorten in Limburg meer uit te willen zetten zonder dat hiervoor een duurzaam beheerplan is opgesteld, dat is gesondeerd in de betreffende Statencommissie.
  • De motie Plusquin c.s. ‘Grenseffecten intensieve veehouderij’ werd ingetrokken op basis van toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Mackus om in het najaar een beleidsplan aan Provinciale Staten voor te leggen gericht op het vermijden van ongewenste grenseffecten gezien de ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de aangescherpte milieu-, natuur en ruimtelijke ordeningseisen voor bedrijven in de intensieve veehouderij.

Verder:

  • besloten Provinciale Staten het Commissariaat van de Media te adviseren dat de Stichtingsraad, het Programmabeleid Bepalend Orgaan van Stichting Omroep Limburg, representatief is voor de belangrijkste in de provincie Limburg levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Dit besluit komt voort uit een wettelijke taak die vastgesteld is in de Mediawet 2008;
  • stelden Provinciale Staten de Focusnotitie Monumenten 2017-2019 vast, gericht op het behoud van Limburgse monumenten.


De Statenvergadering is (per spreker, per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken