Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 31 maart 2017

Het Limburgs Parlement besprak het in opdracht van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek uitgevoerde onderzoek naar de transitie van de jeugdzorg in Limburg. Het kader ‘Passend wonen in de buurt’ werd door het Limburgs Parlement vastgesteld.

Onderzoek ‘Transitie van de jeugdzorg in Limburg’

Provinciale Staten bespraken het onderzoek ‘Transitie van de jeugdzorg in Limburg’ dat in opdracht van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek uit Provinciale Staten werd verricht naar de transitie van de jeugdzorg in Limburg. 
Tijdens het debat riepen een aantal fracties (PVV, GroenLinks, PvdA) uit het Limburgs Parlement het college van Gedeputeerde Staten op om meer werk te maken van monitoring en het inzichtelijk maken van de huidige problematiek in de Limburgse jeugdzorg.
Verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van Rijnsbergen memoreerde in haar toelichting de afspraken met Provinciale Staten uit het verleden rondom de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten (transitieproces). Het onderzoeksrapport concludeert dat op de centrale onderzoeksvraag naar de kwalitatieve stand van zaken van het transitieproces van de jeugdzorg geen objectief, eenduidig en actueel beeld is verkregen. Verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van Rijnsbergen gaf aan zich totaal niet te herkennen in deze conclusie. Ze onderstreepte in haar betoog dat ze mede in het kader van de uitvoering van de Sociale Agenda Limburg 2025 in overleg is met gemeenten over knelpunten op het gebied van jeugdzorg. Een aantal fracties riep gemeenten op om  problemen bij de jeugdzorgtaken vooral te melden. De SP riep – vooruitlopend op de behandeling van de voorjaarsnota in juni a.s. – de andere fracties op om vooral met voorbeelden van knelpunten/projecten te komen.

Het Limburgs Parlement nam de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over
te weten:

  • zorgdragen voor een eenduidig beeld van de provinciale rol, doelstellingen en indicatoren, en deze consequent hanteren in zowel (ambtelijke) processen als in de planning & control cyclus;
  • het college van Gedeputeerde Staten vragen om bij het opstellen van de geplande handleiding op basis van de Sociale agenda 2025, de ijkpunten die door Provinciale Staten zijn geformuleerd te betrekken, zodat eenduidig kan worden vastgesteld of er nog ‘open eindjes’ van het transitieproces zijn waar via de handleiding gepaste actie op kan worden ingezet.

Wijziging hoofdstuk 3 ‘Natuur’ van de omgevingsverordening Limburg 2014

Provinciale Staten stelden de wijziging vast van hoofdstuk 3 ‘Natuur’ van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Deze wijziging is het gevolg van de implementatie van nieuwe provinciale bevoegdheden vanuit de Wet natuurbescherming die per 1-1-2017 in werking is getreden. De verordening geeft invulling aan de veranderende taken en verantwoordelijkheden van het provinciaal bestuur ten aanzien van het onderwerp natuur.
Er werden door mevrouw Plusquin c.s. 3 amendementen ingediend (tekstwijzigingen op het voorliggende Statenvoorstel). Op basis van de behandeling werd het amendement van de PvdD-fractie inzake Jaarlijks verslag faunabeheereenheid op basis van een toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Mackus ingetrokken. 1 Amendement van diezelfde fractie met als doel nadere afspraken te maken over afstemming, toetsing en preventie in faunabeheer werd omgezet in een motie Plusquin c.s. Deze motie werd aangehouden. Een derde gewijzigd amendement van de PvdD-fractie c.s. inzake Onafhankelijk voorzitter faunabeheereenheid van Plusquin werd verworpen. De intentie van dit amendement (onafhankelijkheid voorzitter) werd wel overgenomen door gedeputeerde Mackus.

Kader ‘Passend wonen in de buurt’

Het Limburgs Parlement stemde in met dit kader waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de versnelling van de ontwikkeling van passend wonen voor de meest kwetsbare Limburgers.
Met het kader wordt beoogd:

  • basisinformatie te ontsluiten over wonen met zorg, welzijn en participatie voor heel Limburg;
  • de regio’s Parkstad, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek te ondersteunen bij de integrale aanpak voor wonen, welzijn en zorg, met name daar waar het gaat om het realiseren van passend wonen voor kwetsbare groepen;
  • een business casus te ontwikkelen voor passend wonen in de buurt voor kwetsbare doelgroepen die duurzaam toepasbaar zijn op verschillende locaties in Limburg.

Via een stemverklaring vroeg de PVV-fractie om in de Statencommissie Cultuur en Samenleving te kunnen debatteren over de subsidieverordeningen behorend bij dit kader.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De 2e gewijzigde motie Rossel c.s. inzake Financiële bijdrage structuurversterkende investeringen in kernen, met als doel te bezien of maatschappelijke projecten in het kader van structuurversterking binnen kernen toch door de provincie mede gefinancierd kunnen worden werd met algemene stemmen aangenomen.
  • De motie Rossel c.s. inzake Provinciale armoederegisseur(s), met als doel met gemeenten te bezien of armoederegisseurs aangesteld kunnen worden en te bezien welke rol de provincie hierin kan/moet hebben werd ingetrokken naar aanleiding van de toezegging van de verantwoordelijk gedeputeerde Van Rijnsbergen om aan Provinciale Staten een overzicht te doen toekomen met informatie over acties op het gebied van armoedebestrijding in Limburg.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken