Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 5-2-2016

Als opvolgers van de afscheidnemende Statenleden Wernink (VVD) en Moonen (PVV) werden geïnstalleerd de heren Nijskens en Van der Loo.
Provinciale Staten namen onder meer besluiten over de N280 en een aanvalsplan asbest en energie. Mondelinge vragen werden gesteld door GroenLinks over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders en door het CDA over de N271 Gennep-Heijen.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het recente overlijden van oud-Statenlid Stijnen (CDA) en de heer Markensteijn, oud-voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer.

Mondelinge vragen over asielzoekers/statushouders en over de N271 Gennep-Heijen

Namens de fractie van GroenLinks stelde de heer Rossel – mede naar aanleiding van recente berichtgeving bij de NOS over opvangplekken per provincie, vragen aan CdK de heer Bovens over feitelijke gegevens omtrent de opvang van asielzoekers en vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken omtrent de huisvesting van statushouders.

Dhr. Bovens gaf in zijn beantwoording aan dat hij niet de indruk heeft dat Limburg achter loopt t.o.v. andere provincies. Reeds voor Kerst 2015 heeft Limburg een lijst aangereikt met 25 locaties, waarmee 3000 bedden mogelijk te realiseren zijn. Helder moet zijn dat er een verschil is tussen opvang van statushouders en noodopvang voor vluchtelingen, zijnde niet status-houders. Ook lijkt er verwarring te bestaan over definities en peildata. Toegezegd werd dat Provinciale Staten nog nadere informatie ontvangt.

Vervolgens gaf verantwoordelijk gedeputeerde Prevoo een toelichting op de taakstelling en de punten van aandacht daarbij voor wat betreft de huisvesting van statushouders én overige personen die op een wachtlijst staan voor sociale huur.

De mondelinge vragen van de heer Titulaer (CDA) over de recent aangekondigde maatregelen op de N271 bleken reeds beantwoord te zijn door verantwoordelijk gedeputeerde Geurts.

Beëdiging Statenleden Niek van der Loo (PVV) en Herman Nijskens (VVD) 

 

Benoeming en beëdiging van de heer Sietsma als bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

N280 West, wegvak Weert-Leudal en wegvak Roermond

 

Aanvalsplan asbest en energie

Provinciale Staten gingen akkoord met het aanvalsplan Asbest en Energie. Dit aanvalsplan vloeit mede voort uit het voorschrift van het Rijk dat in 2024 aan de atmosfeer blootgestelde asbest op daken verwijderd moet zijn.

Met dit aanvalsplan zijn flinke middelen gemoeid: Provinciale Staten gingen onder andere akkoord met het inzetten van € 13 mln aan intensiveringsmiddelen voor de hele Statenperiode en met het vrijmaken van  € 100 mln aan revolverende middelen voor de doelen asbest en energie. 

Verworpen werden de amendementen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren met als doel een strakkere verdeelsleutel (€ 50 mln voor energie en € 50 mln voor asbest) en daarnaast niet gerealiseerde investeringen in het huidige Limburgs Energie Fonds bij vrijval uitsluitend in te zetten voor energie. 

Wijziging eigendomsverhouding in N.V. LIOF

Het verzoek van Statenlid Van Rey bij het begin van de Statenvergadering om de behandeling van dit onderwerp uit te stellen werd bij meerderheid verworpen. 

Na een uitgebreid debat besloten Provinciale Staten middelen beschikbaar te stellen om een gelijkwaardige zeggenschaps- en eigendomsverhouding tussen MinEZ en Provincie Limburg in de N.V. Industriebank LIOF te kunnen realiseren.

Het betreft € 40 mln voor de overname van aandelen en het structureel beschikbaar stellen van € 800.000,-- als bijdrage in de jaarlijkse exploitatiesubsidie.

De motie Rossel c.s. met als doel een onderzoek te initiëren naar de effecten van de reorganisatie bij LIOF, de doelmatigheid van de door LIOF gedane investeringen en de bedrijfsvoering werd verworpen. 

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen moties ingediend worden, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

De motie Rossel c.s. inzake juridische stappen tegen Tihange werd verworpen. De motie Vaessen c.s. met als doel de - grensoverschrijdende - samenwerking inzake de veiligheid Tihange te verbeteren werd aangenomen. 

Verder:

  • Provinciale Staten namen de aanbevelingen over van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de ZRK naar verbonden partijen ‘governance verbonden partijen’.
  • Het op 13 januari 2016 aan Provinciale Staten aangeboden burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht is door Provinciale Staten geldig verklaard. Dit burgerinitiatief wordt behandeld in de Statencommissie RLN in april a.s. en vervolgens ter besluitvorming geagendeerd voor Provinciale Staten in mei a.s. als ook de Natuurvisie wordt behandeld.
  • Provinciale Staten kenden een subsidie toe van max. € 2.947.500,-- om tot een sluitende business case voor HEFI (Healthy Eating and Food Innovation) van de Universiteit Maastricht in Venlo te komen. Met deze business case wil de Universiteit Maastricht starten met de realisatie van het fundamentele onderzoeksdeel dat momenteel nog ontbreekt in Venlo.
  • De herziene basisrapportage Groot Project Brightlands Chemelotcampus werd vastgesteld waarbij Gedeputeerde Staten werd verzocht elk half jaar een voortgangsrapportage aan PS te overleggen.
  • De financiële verordening Provincie Limburg 2016, de controleverordening 2016 en de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2016 werden vastgesteld.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken