Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 6 november 2015

Het Limburgs Parlement ging na een uitgebreid debat akkoord met de Programmabegroting voor 2016 waarmee een bedrag gemoeid is van € 536 miljoen. Op verzoek van de fracties van de PVV en Volkspartij Limburg vond er aansluitend aan de begrotingsbehandeling een debat plaats over ‘wenselijkheid van opvang van vluchtelingen in Limburg en in welke vorm’. Verder ging het Limburgs Parlement met betrekking tot het project Tram Vlaanderen-Maastricht akkoord met het voorstel tot scopeaanpassing met een tijdelijke eindhalte ter plaatse van het Mosae Forum Maastricht.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 9 oktober jl. van de heer P. Boudewijn, oud-Statenlid voor PNL (Partij Nieuw Limburg).

Ingesproken werd door wethouder Busser van de gemeente Venray en voorzitter van het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg.  In het kader van de begrotingsbehandeling vroeg hij aandacht voor het belang van de bijdrage van de Provincie aan de uitvoering van regionaal en lokaal verkeers- en vervoersbeleid. Inspreker de heer Raedts, sprak in namens Veilig Verkeer Nederland district Limburg en namens de Fietserbond in Limburg en ANWB regio Zuid over de middelen in de begroting ten behoeve van de bevordering van de verkeersveiligheid in Limburg en het belang van het behoud van projecten voor verkeerseducatie- en voorlichting.

Tenslotte werd ingesproken door de heer Maathuis namens het comité Op het Goede Spoor naar aanleiding van het Statenvoorstel Tram Vlaanderen-Maastricht. Het comité pleit voor een tramverbinding via het bestaande (deels te revitaliseren) goederenspoor.

De inbreng van de insprekers werd meegenomen bij de behandeling van de respectievelijke bespreekpunten. 

Begrotingsbehandeling 2016

Het betreft de eerste begroting van de Statenperiode 2015-2019.

PVV (Heemels) miste in de begroting veel zaken waar Limburgers dagdagelijks mee worden geconfronteerd. Als voorbeeld noemde de heer Heemels onder meer problematieken in Limburg met asielzoekers, jongeren en ouderen, de armoedeproblematiek, criminaliteit en islamisatie. Hij riep op tot wilskracht en moed in het provinciehuis en in Provinciale Staten om deze zaken aan te pakken. In zijn verdere betoog werden Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om in het kader van het Limburgse leefbaarheid- en ondernemersklimaat in te zetten op minder belemmerende regeldruk en bemoeizucht door de Provincie Limburg.

Op basis van een toezegging van GS werd een motie om te komen tot een rapportage van de actuele stand van zaken over jeugdzorg ingetrokken.

CDA (Mackus) noemde als belangrijkste leidmotief dat economische structuurversterking niet kan zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd. In dit kader noemde spreker het belang van grensoverschrijdend werken, het ‘Limburg Werkt Akkoord’ en mobiliteit en openbaar vervoer. Ook toerisme en monumenten vormen kansen die nader onderzocht moeten worden. Belangrijk punt voor het CDA is en blijft de plattelandsontwikkeling en in dit kader ook de digitale bereikbaarheid. Tenslotte uitte het CDA zorgen over de bereikbaarheid van rampenzender L1.

GroenLinks (Brugman) constateerde dat de begroting ‘nieuwe stijl’ nog te weinig SMART is voor wat betreft doelstellingen. Met een motie werd opgeroepen de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voor de organisatie inzichtelijk te maken. Deze werd verworpen. Spreker vroeg blijvende aandacht voor de stand van zaken m.b.t. de drie decentralisaties. 

De motie Brugman c.s.  inzake normering lozing Pyrazool werd met algemene stemmen aanvaard. Er werd opgeroepen om alle zeilen bij te zetten op het gebied van de energieopgave voor 2030. GroenLinks uitte tevens zorgen over de gebiedsontwikkeling Ooyen Wanssum. 

Opgeroepen werd om meer gelden te verstrekken aan de RMO’s voor educatie, verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid. Met een motie werd opgeroepen tot versnelde aanleg van de Avantislijn, maar deze werd verworpen. 

Voor het eerst in de geschiedenis van Limburg stemde GroenLinks tegen de begroting.

SP (Schaminée) benoemde daarop aanhakend dat het voor het eerst in de historie van Limburg is, dat er een begroting ligt waaraan ook de SP een bijdrage heeft geleverd. Met de diverse onderdelen van de sociale agenda worden er volop kansen gecreëerd en worden leefbaarheid en sociale samenhang versterkt. SP zet in op meer banen en dat vooral in het MKB, de logistiek en de maakindustrie. Meer inzet vraagt SP voor vergroting van kansen voor MBO- en LBO-ers. Natuurbeleid dient hoog op de agenda te blijven staan waarbij bestuurders, bedrijfsleven en bevolking nauw betrokken dienen te worden. Aandacht werd gevraagd voor (vergroten van) bereik en toegankelijkheid van kunst en cultuur en om aanvullende mogelijkheden om het mijnverleden blijvend zichtbaar te verankeren.

50PLUS (Van der Linden) memoreerde dat 50% van de 1,2 miljoen Limburgers ouder is dan 50 jaar en 30% daarvan is gepensioneerd. Gewezen werd op de voor Limburg rampzalige gevolgen voor de provinciale economie van het niet indexeren van pensioenen in de komende jaren. Opgeroepen werd tot protest hierover in Den Haag. Aandacht werd gevraagd voor werkgelegenheid voor 45plussers m.n. in de zorgsector en de zorgproblematiek in Limburg. Een motie over het Huis van de Zorg werd aangehouden.

Gevraagd werd naar goede monitoring van vervoer van gevaarlijke stoffen. Gewezen werd op de gevaarlijke situaties op de A2 en A67. Opgeroepen werd tot een opgaan van de waterschappen in de Provincie. 

VVD (Van den Akker) ziet in 2016 veel kansen voor Limburg en in dit kader pleitte spreker voor meer markt en meer vrijhandel, ook over de grenzen maar wel op rechtvaardige wijze. Limburg dient daarom aan te haken bij initiatieven voor een Europees platform tegen zwart werk en herziening van de detacheringsrichtlijn. Zo kan gesjoemel met buitenlandse werknemers, sociale dumping en ontduiking van regels worden voorkomen. De VVD ziet een gezamenlijke taak voor overheden en ondernemers waar het gaat om beveiliging van grote bedrijventerreinen. Aandacht en inzet vroeg de VVD voor een goede ontsluiting over de grens en voor het binnenhalen van gelden uit Europese fondsen. Tenslotte pleitte de VVD voor minder bureaucratie.

De motie Kirkels c.a. inzake regionaal mobiliteit overleg en verkeersveiligheid werd met algemene stemmen aangenomen waardoor de Provincie Limburg blijft participeren in de RMO-structuur met inzet van middelen voor gezamenlijk gedragen projecten.

PvdD (Wassenberg) wees in het kader van de begrotingsbehandeling op het belang van gezondheid van mensen en het recht op gezondheid en riepen GS op om actief in te zetten op - de uitvoering van - nieuwe regelgeving op het gebied van gezondheid. In dit kader noemde spreker fijnstof, intensieve veehouderij en Q-koorts. Hij wees op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisaties en de Gezondheidsraad. Gezondheid van burgers en omwonenden dient altijd belangrijker te zijn dan de economische belangen van een sector. Spreker riep op tot beperking van de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen. Een motie hiertoe werd verworpen.

D66 (Vaessen) ziet in de begroting een ambitieuze provincie die samen met ondernemers, overheden, onderwijs-, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag wil gaan. Opgeroepen werd om de verdere doorontwikkeling van de campussen beter te koppelen met het regionale MKB en de MBO-opleidingen.

De motie Vaessen c.s. inzake verankering buurtaalonderwijs en euregionalisering met als doel meer inzet op buurtaalonderwijs werd met algemene stemmen aangenomen.

Gevraagd werd om blijvende aandacht voor duurzaamheid. In dit kader werden genoemd de verbetering van de OV-verbinding met Duitsland en België, snelfietsroutes en meer kleinschalige duurzame energie-opwekking.

Volkspartij Limburg (van Rey) riep GS, maar ook de voorzitter van Provinciale Staten en de coalitiefracties op tot meer transparantie en vroeg naar de toekomst toe terughoudendheid te betrachten bij het opleggen van geheimhouding. De motie Van Rey c.s. inzake geheimhouding hiertoe werd met algemene stemmen aangenomen. Spreker vroeg aan GS een daadkrachtiger optreden m.b.t. het dossier mijnwaterschade. Teleurgesteld is de Volkspartij Limburg in de aandacht voor de regio Midden-Limburg. Spreker gaf aan dat hij zich vooral zal inzetten op de versterking van de controlerende taak van Provinciale Staten.

PvdA (Kuntzelaers) gaf aan zich sterk te maken voor een samenleving waarbij iedereen meedoet en er naar elkaar wordt omgezien. De motie Kuntzelaers c.s. met als doel te komen tot een aanpak van arbeidsmarktverdringing per regio werd daartoe met algemene stemmen aangenomen. Met betrekking tot onderwijs vroeg PvdA om afdoende mogelijkheden voor studenten om binnen opleidingen vakken Duits en/of Frans te volgen. De motie Kuntzelaers c.s. om te komen tot een mobiliteitsfonds en op termijn tot een gemeenschappelijke regeling voor studenten die stage willen lopen in grensregio’s werd met algemene stemmen aangenomen. 

Aandacht werd gevraagd voor de sociale en fysieke verkeersveiligheid en het beleid voor grotere steden in Limburg. De motie Kuntzelaers c.s. inzake cradle tot cradle/circulaire economie (C2C) met als doel C2C  op te nemen in het duurzaamheidsbeleid en de koploperspositie van de Provincie Limburg hierin actief uit te dragen werd aangenomen.

LOKAAL-LIMBURG (Franssen) ging in zijn betoog in op het belang van de MKB-sector in Limburg en riep op om meer plannen en meer geld ter ondersteuning en stimulering van het Limburgse MKB.  Een motie hiertoe werd verworpen.

In de Railagenda en het OV in het algemeen miste spreker verbindingen met het omringende buitenland in het gebied tussen Roermond en Beek, tussen Maasmechelen en de Westelijke Mijnstreek en tussen Roermond en Heinsberg. Ook miste spreker de aanpak van het goederenvervoer in de Westelijke Mijnstreek.

GS werden opgeroepen om meer te doen aan een duurzaam energiebeleid en stringentere regels te stellen m.b.t. het overschrijden van lozingen in het oppervlaktewater.

Tenslotte vroeg spreker met moties aandacht voor de problematiek in de zorg en die van arbeidsverdringing en zorg. Op basis van toezeggingen van GS op deze onderwerpen werden deze ingetrokken c.q. aangehouden.

Definitieve vaststelling Programmabegroting 2016

De coalitiepartijen CDA, SP, VVD, PvdA en D66 stemden voor, de oppositiepartijen PVV, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, Volkspartij Limburg en LOKAAL-LIMBURG stemden tegen, waarmee de Programmabegroting 2016 ongewijzigd werd vastgesteld inclusief het Meerjaren Infrastructuur Programma 2016-2019 en de begroting 2016 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg.

Het Limburgs Parlement stemde in met de 2e afwijkingenrapportage 2015.

Eveneens werd vastgesteld de deelbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer. 

(Interpellatie)debat Wenselijkheid opvang voor vluchtelingen in Limburg en in welke vorm

Dit debat vond plaats naar aanleiding van een verzoek van de fracties van de PVV en de Volkspartij Limburg. Het onderwerp van het debat was afgebakend tot de vraag of het al dan niet wenselijk is of er grootschalige opvang van vluchtelingen in Limburg moet komen en het geven van suggesties voor mogelijke vormen van crisisopvang, noodopvang en opvang van statushouders. 

PVV (Heemels) PVV wenst geen grootschalige opvang, daarin steunt deze de CdK, dhr. Bovens en is ook tegen kleinschalige opvang. De PVV is van mening dat vluchtelingen geholpen dienen te worden, maar niet hier, wel in de eigen regio. Tenslotte riep de PVV op om de voorkeurspositie van statushouders bij de toewijzing van woningen zo spoedig mogelijk te beëindigen.  De PVV diende hiertoe 3 moties in. Deze werden alle verworpen.

D66 (Van de Ven) sprak waardering uit voor het optreden in dit dossier door CdK en over het huisvestingsplan Maatwerk Limburg en riep op om daarnaast in het kader van een succesvolle integratie snel de focus te richten op onderwijs en arbeidsmarkt. en om bij het Rijk de dilemma’s aan te kaarten omtrent belemmerende wet- en regelgeving in het onderwijs. De motie hiertoe werd aangenomen.

CDA (Mackus) steunt het standpunt van de CdK in dezen, namelijk kleinschalige opvang. Spreker complimenteerde gedeputeerde Prevoo met Maatwerk Limburg en de voortvarendheid waarmee dit plan tot stand is gekomen.

GroenLinks (Rossel) wees erop dat de discussies over wel of niet opvangen geen effect heeft op het feit dat vluchtelingen komen en blijven. Voor GroenLinks zijn vluchtelingen welkom. Volgens spreker moeten  vluchtelingen gefaciliteerd worden bij het leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal en bij het leren en naleven van Nederlandse wetten en regels.

50PLUS (Van der Linden) sprak zich uit voor kleinschalige opvang. Het kan niet zo zijn - aldus spreker -  dat het grote aantal vluchtelingen dat instroomt betekent dat er geen grip meer is op de vraag hoe ermee om te gaan. Hij riep op tot pragmatisch werken en grip op procedures.

SP (Schaminée) heeft in deze problematiek zowel aandacht voor de zorgen van de Limburgers als voor de nood van de vluchtelingen. Er is behoefte aan oplossingen en in dit kader prees spreker het pan Maatwerk Limburg. Nu dienen volgens SP stappen gezet te worden m.b.t. de sociale aspecten, zoals die verwoord zijn in de motie Van de Ven. 

VVD (Van den Akker) is van mening dat snel handelen nodig is om een onhoudbare situatie te voorkomen. Spreker complimenteerde de CdK voor zijn optreden en handelen. De VVD pleit voor opvang in de eigen regio en het voor economische vluchtelingen onaantrekkelijk maken om naar Nederland te komen. Voor noodzakelijke opvang in Nederland kiest de VVD voor lokaal, op juiste schaal mét draagvlak.

PvdA (Kuntzelaers) constateerde dat het college van GS en de CdK volop aan de slag zijn gegaan. Zorgen heeft de PvdA onder andere over de instroom van economische vluchtelingen. Om de druk op de Nederlandse samenleving wat dit aspect betreft af te laten nemen vroeg spreker om vroege selectie en het met voorrang faciliteren van het terugsturen van deze vluchtelingen.

PvdD (Wassenberg) gaf aan dat ook bij de PvdD zorgen bestaan over de groei van vluchtelingen. PvdD is voorstander van opvang in de eigen regio. Voor Limburg ziet de PvdD als belangrijkste taak om planmatig gemeenten te faciliteren in opvang zonder dat het draagvlak hiervoor afkalft. Kleine groepen met inzet op integratie. PvdD ziet ook een oplossing in meer sociale huurwoningen.

Volkspartij Limburg (Van Rey) Spreker gaf aan tegen grootschalige opvang te zijn. Hij complimenteerde gedeputeerde Prevoo met  Maatwerk Limburg. In het kader van huisvestingsmogelijkheden wees spreker op leegstaande woningen van woningcorporaties, bestemd voor de verkoop. 

In zijn beantwoording  schetste de CdK de acties die hij sinds begin oktober heeft ondernomen. Op dit moment heeft Limburg in totaal 3.500 in opvang (crisis-, noodopvang, opvang na 1e screening en opvangstatushouders).Teleurgesteld toonde hij zich over het uitblijven van een reactie op de Limburgse plannen voor kleinschalige opvang van minister en Centrale Opvang Asielzoekers (COA). De CdK zal blijven inzetten op kleinschalige opvang. Verantwoordelijk gedeputeerde Prevoo ging aanvullend nog in op de actuele cijfers op de nog te huisvesten statushouders tot zomer 2016.  Er is geen sprake van voorrang/urgentie van statushouders boven personen die op wachtlijsten staan. 

Verder gingen Provinciale Staten akkoord met:

  • het voorstel tot scopeaanpassing in het project tram Vlaanderen  met een tijdelijke eindhalte ter plaatse van Mosae Forum Maastricht. Eenzelfde voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad van Maastricht. Hiermee is dit voorstel niet definitief. De scope-aanpassing wordt conform de Kaderovereenstemming ter besluitvorming voorgelegd aan de partners in het project Tram Vlaanderen-Maastricht. Ook vindt hierover nog een hoorzitting plaats op 12 november 2015;
  • de wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via webcast

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken