Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 7 en 8 juli 2016

Vanwege de vele voorstellen die ter besluitvorming waren voorgelegd aan het Limburgs Parlement, werd er over 2 dagen vergaderd. Besluiten werden onder meer genomen over het kennis-as project LIME (Limburg Meet), het investeringsplan MECC (Maastrichts Expositie en Congres Centrum), de grenscorrectie tussen Nederland en België en de transitie van de Limburgse woningmarkt. Er werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht door de heer Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeenschap Limburg over het kader maatschappelijke organisaties.

Aanbevelingen uit onderzoek Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek uit PS inzake informatievoorziening door GS richting PS

Naar aanleiding van het onderzoek dat eind 2015 door de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) uit Provinciale Staten is gestart over de informatievoorziening van GS richting PS m.b.t. het dossier aanbesteding openbaar vervoer Limburg lag er een voorstel van de CvO met als doel de aanbevelingen van de CvO over te nemen en hierdoor een aantal acties in gang te zetten, zoals het actualiseren van het handvest Actieve Informatieplicht. Over dit onderzoek en de aanbevelingen ontstond een discussie waarbij een aantal fracties aangaf geen voorstander te zijn geweest van het onderzoek en ook de aanbevelingen niet kon ondersteunen. In zijn reactie gaf verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans in de vorm van een toezegging aan, dat Gedeputeerde Staten (GS) Provinciale Staten juist, tijdig, volledig, helder en gestructureerd informeren. Er bleek geen meerderheid te zijn voor het voorstel van de CvO; Provinciale Staten namen de aanbevelingen niet over.

Kader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 ‘Sociale bindingskracht anno nu’

Ingesproken werd door de heer Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeenschap Limburg.

De heer Wesly sprak zijn zorgen uit over de vereenzaming van moslims en joden in Limburg en hij betoogde dat ‘waar dialoog ontbreekt, radicalisering op de loer ligt’. Spreker wenst zich in te zetten om de dialoog te bevorderen tussen mensen met verschillende afkomst en zodoende bij te dragen aan vermindering van onvrede en onrust. Vanuit deze achtergrond vroeg hij naar de mogelijkheden om de Joodse Gemeenschap Limburg  aan te merken als Limburgse Maatschappelijke Organisatie dan wel gebruik te kunnen maken van de (financiële) mogelijkheden van de Sociale Agenda. Het Limburgs Parlement betrok de bijdrage van de heer Wesly bij de behandeling van het kader maatschappelijke organisaties.

Het Limburgs Parlement ging na een uitgebreid debat akkoord met het kader waarmee beoogd wordt dat Maatschappelijke Organisaties (MO’s) nog meer aansluiten bij de provinciale ambities en doelstellingen en dat er een brede samenwerking wordt gezocht met andere organisaties, kennisinstellingen, (zorg)ondernemers en gemeenten. Op basis van de toelichting van verantwoordelijk gedeputeerde Van Rijnsbergen werd de motie Rossel c.s. ‘doelmatigheid MO’s’ aangehouden. De motie beoogde te komen tot een monitoringssystematiek van de Sociale Agenda waarbij ook de doelmatigheid van MO’s helder wordt en daarmee toetsbaar voor Provinciale Staten.

Beleids- en uitvoeringsprogramma Limburgs immaterieel erfgoed 2016-2019 ‘Toekomst voor erfgoed’

Dit beleidskader vormt samen met de eerder door het Limburgs Parlement vastgestelde kaders over monumenten en archeologie het Limburgs erfgoed-drieluik. Doel van deze kaders is het realiseren van een groter publieksbereik, het vergroten van de zichtbaarheid, meer samenhang en daarmee grotere maatschappelijke impact. 

De motie Kirkels ‘vitaliteit van het Limburgs als schrijftaal’ met als doel te bevorderen dat het geschreven Limburgs bruikbaar wordt en het geschreven Limburgs als speerpunt wordt toegevoegd aan het streektaalbeleid werd aangehouden gezien de toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans om de bedoelingen van de motie mee te nemen bij de verdere aanpak van het uitvoeringsprogramma.

Zuidelijke Rekenkamer

Het Limburgs Parlement ging akkoord met de benoeming van de heer prof.dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen tot voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer, onder het voorbehoud van gelijke besluitvorming door PS Noord-Brabant.

Naar aanleiding van het onderzoek van de ZRK naar de begroting van de Provincie Limburg over 2016 nam het Limburgs Parlement de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de ZRK over. Voor 2017 moet dit leiden tot een begroting met een zichtbare vertaling van de politieke ambities, en een verbetering op het gebied van leesbaarheid, transparantie en samenhang. 

Op basis van een evaluatie over het functioneren van de ZRK in de periode 2011-2016 zijn aanbevelingen gedaan die door het Limburgs Parlement zijn overgenomen. Voor de komende periode moet dit onder meer leiden tot een betere binding van Statenleden met (het werk van) de ZRK, meer invloed door Statenleden op ZRK-onderzoeksonderwerpen én een verbetering van de monitoring van de aanbevelingen van de ZRK.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Geraats c.s. ‘Herinrichting N271 tussen Gennep en Heijen’ werd aangehouden na de toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Geurts om vaart te maken met de aanpak van de herinrichting van dit weggedeelte.
  • De motie Tegels c.s. ‘Stadsnatuur in Limburg’ werd aangenomen. Hiermee roept het Limburgs Parlement het college van GS op om met andere partijen een uitvoeringsplan op te stellen met als doel stadsnatuur en vergroening van de stedelijke omgeving te stimuleren.

Verder gingen Provinciale Staten akkoord met:

  • het ter beschikking stellen van middelen, onder meer in de vorm van een subsidie, voor de realisatie van een veilige wieleromgeving in Sittard-Geleen;
  • het kader Archeologie inclusief actielijnen voor de periode 2016-2019;
  • het kennis-as project LIME (Limburg meet), dat inzet op structuurversterking van de Limburgse economie in het domein ‘meten in de gezondheidszorg’;
  • het investeringsplan Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC);
  • de grenscorrectie gemeenten Eijsden-Margraten-Maastricht-provincie Limburg, waardoor tussen Wezet (B) en Maastricht ca. 35 ha. (land en water) van België naar Nederland gaan en ca. 16 ha. (land en water) van Nederland overgaat naar België;
  • de ‘Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Limburg 2016’;
  • de Agenda transitie Limburgse woningmarkt;
  • het voorstel van GS m.b.t. een agiostorting aandeelhouders in Land Development Aviation Valley Maastricht (LDAVM). Een voorstel van GroenLinks, gesteund door PVV om over dit onderwerp in beslotenheid te vergaderen om zo ook in het besloten debat de vertrouwelijke informatie over dit onderwerp te kunnen betrekken, werd door PS afgewezen. Ook een verzoek van de Volkspartij Limburg om besluitvorming over dit punt uit te stellen totdat aanvullende informatie is ontvangen, werd afgewezen.

Het Limburgs Parlement stelde geen wensen en/of bedenkingen vast met betrekking tot de door GS voorgenomen verstrekking van een hybride lening aan de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 50 miljoen) en aan de Nederlandse Waterschapsbank (€ 50 miljoen).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken