Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 7 november 2014

Het Limburgs Parlement debatteerde over de Programmabegroting voor 2015 waarmee een bedrag gemoeid is van € 543.3 miljoen. Het betreft de laatste begroting van de huidige Statenperiode 2011-2015. 16 Moties werden ingediend waarvan er uiteindelijk 8 in stemming werden gebracht. De Programmabegroting 2015 werd door het Limburgs Parlement ongewijzigd vastgesteld.

Begrotingsbehandeling

PVV

PVV (Heemels) wees de begroting 2015 af met als argument dat met deze begroting en de daaruit voortvloeiende uitvoering de belangen van de Limburger niet worden gediend. De PVV wenst een Provincie die zich meer richt op de werkelijke problemen die spelen.
PVV pleitte voor een sluitende begroting en in die zin beoordeelde de PVV de voorliggende begroting 2015, die door 33% gedekt wordt door aanwending van reserves, als onvoldoende. 

Zij vroeg verder aandacht voor de groep midden- en laagopgeleiden van de 42.000 werklozen in Limburg en voor de problemen in de ouderenzorg en de veiligheid in Limburg.
De volgende door de PVV ingediende moties werden aanvaard:

  • motie Heemels inzake Reshoring Limburgse arbeidsmarkt met als doel te komen tot een Limburgse lobby om verloren productiewerkgelegenheid terug te halen naar Limburg en verplaatsingen naar het buitenland tegen te houden;
  • gewijzigde motie Heemels inzake Informatiepunt ouderenzorg Limburg met als doel via het Huis van de Zorg te komen tot deze informatiepunten en over de resultaten ervan te rapporteren aan Provinciale Staten.

De motie Heemels inzake Veiligheidsinventarisatie Limburgse gemeenten werd aangehouden.

CDA

CDA (Van Helvert) steunde de voorliggende begroting en ging in zijn betoog in op het belang van continuering van de versterking op onderwerpen die er volgens het CDA in Limburg toe doen: economie, kwaliteit van leven en infrastructuur. De partij vroeg daarbij om zorgvuldig te kijken naar de termijn en de zekerheid van terugverdienmomenten. Fractievoorzitter van Helvert riep op om een actieve rol op te eisen in het programma van de nieuwe Europese Commissie, omdat dit onder meer een impuls kan bieden voor banen, groei, investeringen, maar ook op het gebied van energie en klimaat.
Verder vroeg het CDA aandacht voor de versterking van de positie van dorpen en meer voortvarendheid rondom de realisatie van het MKB-fonds.

  • De motie Van der Linden c.s. inzake Aanpak landbouwverkeer verkeersonveilige trajecten werd met algemene stemmen aanvaard. De motie heeft als doel voor het einde van 2014 te komen met een oplossingsvoorstel voor alle knelpunten in het landbouwverkeer.

SP 

SP (Prevoo) miste in de begroting investeringen op sociaal-economisch gebied. De fractie vroeg om aandacht voor duurzame werkgelegenheid, betaalbare en duurzame woningen, goed en betaalbaar openbaar vervoer attentie voor natuur en milieu en zorg voor oud en jong. Gevraagd werd om meer budget voor onderwijs en arbeidsmarkt en het behoud van de subsidieregeling tegemoetkoming reiskosten minderjarige MBO-scholieren

VVD

VVD (Van den Akker) noemde de voorliggende begroting beleidsarm en deed daarom suggesties en voorstellen vooral op het gebied van de internationale positie van Limburg, economie en gebiedsontwikkeling, toerisme en cultuur en infrastructuur en verkeersveiligheid.
Zo gaf zij aan zich te blijven verzetten tegen de tolplannen van de Duitse regering.
Aandacht werd gevraagd voor de actuele problemen in de Limburgse land- en tuinbouwsector alsmede de energieproblematiek en de problematieken van arbeidsmigranten en stikstof.
De volgende door VVD ingediende moties werden aangenomen:

  • motie Kirkels c.s. inzake Herbestemming Van Hornekazerne (KMS) met als doel te komen tot een plan van aanpak tot herbestemming van deze kazerne in samenhang met het omliggende gebied;
  • motie Van den Akker c.s. inzake Verbreding A2 Het Vonderen-Leenderheide met als doel samen met alle betrokkenen te komen tot capaciteitsverruiming;
  • motie Meerts c.s. inzake Verkeersveiligheid met als doel een aantal Limburgse blackspots verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers met prioriteit op te pakken. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.

GroenLinks

GroenLinks (mw. Brugman) vroeg meer te investeren in groene banen, schone industrie en energie en in kennis op het gebied van duurzaamheid. Gevraagd werd om blijvende aandacht voor de onderwerpen schone Maas en fijn stof/luchtkwaliteit. Tenslotte onderstreepte GroenLinks het belang voor de fiets en fietsen en in dit kader voor een fietsbeleidsplan voor Limburg waarin onder meer aandacht is voor veiligheid en kwaliteit van fietspaden.
De motie Brugman inzake Schone Maas met als doel een beleidsveld Schone Maas te ontwikkelen werd aangehouden, evenals de motie Moison inzake Inzetten Essentgelden voor energie-efficiëntere woningen en de motie Winteraeken Stichting Leergeld Limburg met het verzoek de subsidie 2015 incidenteel te verhogen.

PvdA

PvdA (mw. Medendorp) gebruikte de voorliggende begroting als moment om terug- en vooruit te kijken. Terugkijkend op de structuurversterkende projecten waartoe in de afgelopen Statenperiode met inzet van de Essentgelden werd besloten, stelde zij dat er gezien de stijgende risico’s een pas op de plaats gemaakt moet worden voor die projecten waar onvoldoende of geen financieel rendement behaald kan worden.
PvdA stelde vraagtekens bij nut en noodzaak van de inzet van € 3,6 miljoen voor verdere visievorming t.a.v. instrumentontwikkeling in de volkshuisvesting en pleitte voor herverdeling van deze gelden en mede in dit kader ook voor herziening van subsidieregelingen die niet opleveren wat ervan verwacht werd. Aandacht werd gevraagd voor de consequenties van de nieuwe participatiewet en de mogelijke rol hiervan voor de Provincie. Zij vroeg tenslotte om investeringen op het gebied van de decentralisatieopgave voor gemeenten en ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen.

  • De motie Bosch c.s. inzake Inzet ouderen bij decentralisatie werd aangenomen.

D66

D66 (Van Wageningen) deed in zijn betoog een pleidooi voor financiële discipline, respect voor de planning- en controlcyclus, het opereren binnen de met elkaar afgesproken kaders, een sterkere inzet op werkgelegenheid en duurzaamheid en tenslotte voor een open en eerlijk bestuur.

  • De motie Van Wageningen c.s. inzake Op peil houden van immunisatiereserve expliciet opnemen in de begroting werd met algemene stemmen aanvaard.

De motie Van Wageningen c.s. inzake Prioriteit voor snelfietsroutes werd aangehouden.

50PLUS

50PLUS (dhr. Wijnands) stelde vast dat het huidige college van Gedeputeerde Staten in de strijd tegen de crisis kiest voor investeringen. Of en in welke mate dit de succesvolle weg is, is moeilijk vast te stellen. De partij gelooft in de kennisindustrie als motor voor de Limburgse economie en werkgelegenheid en vanuit dit perspectief beoordeelde 50PLUS de voorliggende begroting als prima. Aanvullend vroeg 50PLUS om meer aandacht en investeringen voor de maakindustrie. Tot slot wees de partij erop dat met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 een van de weinige direct mensgebonden verantwoordelijkheden van de Provincie wegvalt. Hij riep het Limburgs Parlement en het college van Gedeputeerde Staten op om blijvend in te zetten op de mensgerichte activiteiten en daarmee voeling te houden met en te luisteren naar wat er in de Limburgse maatschappij leeft

SK

SK (Krebber) ging in het betoog uitsluitend in op de jeugdzorg vanuit de verwachting dat er na 1 januari 2015 veel mis kan gaan in de zorg en de jeugdzorg. Het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd of en in welke vorm zij bereid is om na 1 januari 2015 haar taken als toezichthouder aan te vullen met die van toezichthouder bij de kwaliteit van het lokale bestuur inzake zorg en jeugdzorg.

De eenmansfracties Onafhankelijke Statenfractie Limburg, PvLD en USP waren niet aanwezig tijdens de begrotingsbehandeling.

Definitieve vaststelling Programmabegroting 2015

De Programmabegroting 2015 werd vastgesteld. PVV en SP stemden tegen.
Met dit besluit werden ook vastgesteld de verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, de begroting 2015 Fonds nazorg stortplaatsen Provincie Limburg en het Meerjaren Infrastructuur Programma 2015-2018.
Met de deelbegroting 2015 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer 2015 werd unaniem ingestemd. Tenslotte werd de 2e afwijkingenrapportage inclusief begrotingswijzingen voor 2014 en 2015 en kredietbesluit vastgesteld.

Klik hier voor het videoverslag.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken