Bijzonderheden verantwoordingsdebat 14 november 2014

Voor het eerst werd er in het Limburgs Parlement een verantwoordingsdebat gehouden. Dit gebeurde tijdens een extra Statenvergadering waarin het gevoerde provinciale beleid in de huidige Statenperiode 2011-2015 werd geëvalueerd.

Verantwoordingsdebat

Op 30 juni 2011 werd de motie Van der Steen inzake ‘Verantwoordingsdebat in december 2014’ door het Limburgs Parlement aangenomen. Het is voor de eerste keer dat er binnen het Limburgs Parlement een dergelijk debat gevoerd wordt. Bijzonder is dat de Statenperiode 2011-2015 twee verschillende coalitieperiodes kent.
Bij het verantwoordingsdebat werden betrokken het door Gedeputeerde Staten opgestelde document ‘Resultaten voor Limburg’ en het door IPO (Interprovinciaal Overleg) ontwikkelde zogenaamde KOMPAS2020 waarin de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen van provincies centraal staan.

Inbreng fracties

Elke fractie koos een eigen wijze om terug te kijken op de afgelopen Statenperiode.

 • PVV (Heemels) wenste niemand de maat te nemen en niet te veroordelen en ging vooral in op de wijze waarop de PVV gefunctioneerd heeft en wat deze met onder meer twee Initiatiefvoorstellen, moties en debat wel (deelname aan de 1e coalitieperiode, vaststelling referendumverordening) en niet heeft bereikt..
 • CDA (Titulaer) beoordeelde de afgelopen Statenperiode als een voor het Limburgs Parlement zeer effectieve periode. PS heeft daarbij vooral gestuurd op hoofdlijnen GS heeft de uitvoering ter hand genomen en de samenwerking binnen Provinciale Staten. Hij stelt voor een gele kaart procedure in te voeren voor provincies ten opzicht van het Rijk. In het kader van de controlerende taak van Provinciale Staten ziet het CDA het als een uitdaging om de jaarrekening nog inzichtelijker te maken en inzichtelijker te rapporteren.
 • SP (Prevoo) vroeg zich af of er in de afgelopen Statenperiode voldoende is gedaan om mensen aan het werk te krijgen, de economie vooruit te helpen en de kloof met kansarmen te verkleinen. De SP riep op om meer op resultaten te sturen.
  Twee door de SP ingediende moties over arbeidsverdringing en social return werden aangehouden. Aangenomen werd de gewijzigde motie Ondersteuning Limburgse Gemeenten waarmee GS wordt opgedragen om samen met gemeenten te inventariseren wat de knelpunten en eventuele oplossingen zijn rondom de nieuwe gemeentelijke taken in het kader van de 3 decentralisaties.
 • VVD (Van den Akker) ziet dat er voor Limburg een belangrijke economische structuurversterking is ingezet. Hij verwijst naar een proefschrift, waarin het besef van ieders eigen kracht wordt benadrukt en dat lands- en gemeentegrenzen vervagen.
 • GroenLinks (mw. Brugman) noemde het aanspreken van de Essentgelden een historische stap in deze Statenperiode. Zij miste in de besteding van deze gelden echter aandacht voor duurzaamheid en natuur. Een punt van aandacht noemde GroenLinks het hoge ‘coalitiegehalte’ in de verantwoordingsrapportage van Gedeputeerde Staten.
 • PvdA (mw. Medendorp) wenste vooral verantwoording af te leggen naar de Limburgse samenleving. Naar de mening van PvdA is er in deze Statenperiode met kracht geïnvesteerd in Limburg. PvdA is trots op de koers die is ingezet om te investeren ten tijde van crisis en daarmee is naar mening van de PvdA de provincie Limburg sterker en socialer gemaakt.
 • D66 (Van Wageningen) steunde de ambities uit de huidige Statenperiode en de daarmee gepaard gaande lange termijn focus inclusief het daaraan gekoppelde investeringsbeleid gericht op werkgelegenheid voor jonge mensen en duurzaamheid. Hij gaf als uitdaging voor de volgende periode mee om meer te sturen op uitvoering, een transparante overheid en daarmee op zichtbare resultaten.
 • SK (Krebber) sloot aan bij de inbreng van het CDA. Hij vroeg aandacht voor de kwaliteit van het lokale bestuur bij de 3 decentralisaties in het sociale domein en met name de jeugdzorg.
 • OSL (Uringa) keek terug op een voortvarende ambitieuze bestuurstermijn. Hij noemde daarbij de grote investeringen in het economische domein, maar ook de Buitenring Parkstad, de inrichting van het openbaar vervoer en de woningmarkt. Kijkend naar de rol van Provinciale Staten gaf hij aan dat er naar zijn mening nog teveel geacteerd werd vanuit de positie van coalitie en oppositie en dat PS nog te volgend is.

De fracties 50PLUS, PvLD en USP waren niet vertegenwoordigd tijdens het verantwoordingsdebat.

De ervaringen en leerpunten uit dit debat worden meegenomen voor het overdrachtsdocument dat door de huidige leden van Provinciale Staten wordt aangeboden aan de nieuwe leden van Provinciale Staten die vanaf 26 maart 2015 aan de slag gaan.


Link naar videoverslag.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken