Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 20/21 juni 2013

In de laatste reguliere bijeenkomst van het Limburgs Parlement voor het zomerreces 2013 ging Provinciale Staten akkoord met het Initiatiefvoorstel van Statenlid Pennings, gericht op een omscholingsprogramma voor 40-plussers van alfa- naar betawerk. Verder werden er besluiten genomen over onder meer de toekomst voor Maastricht Aachen Airport, het toekomstig natuurbeleid in Limburg en arbeidsmigratie.

Bij aanvang van de vergadering werden mondelinge vragen gesteld door Statenlid de Beer inzake de actualiteit in de kwestie over de geurnormen van ijzergieterij Componenta. Verantwoordelijk gedeputeerde van Dijk ging in op de vragen naar aanleiding van de recente rechterlijke uitspraak over de aangescherpte geurnomen en de eventuele financiële gevolgen hiervan voor het bedrijf.

Initiatiefvoorstel Pennings ‘Een stapje terug om twee vooruit te zetten: werk van alfa naar bèta’

Het initiatiefvoorstel van Statenlid Pennings (PvdA) is gericht op het realiseren van een omscholingsprogramma voor 40-plussers van alfa- naar bètawerk en hiervoor € 1 miljoen uit te trekken. Er is sprake van enerzijds een tekort aan bèta-opgeleide (technische) werknemers en anderzijds grote werkeloosheid onder meer onder alfa-opgeleide werknemers. Het doel van het initiatief is meerledig: het opleiden en daarmee realiseren van meer beta-opgeleide werknemers en daarmee structureel inspelen om het arbeidsmarktbeleid voor de technische topsector in Limburg en het bijdragen aan het terugdringen van de werkeloosheid.
Provinciale Staten stemde in met het Initiatiefvoorstel Pennings. Het college van Gedeputeerde Staten is opgedragen om voor 1 oktober a.s. met een uitgewerkt plan terug te komen naar Provinciale Staten.
 Tijdens de bespreking werd de Motie De Beer c.s. ingediend, met als doel te komen tot een goede afstemming met het bedrijfsleven als het gaat om het bepalen van de doelgroep voor het omscholingsprogramma met nadruk op 40+ en de wenselijkheid te onderzoeken om aansluiting te zoeken bij andere initiatieven. Deze motie werd aangenomen.

Duurzaam perspectief voor Maastricht Aachen Airport (MAA)

Op 17 mei jl. was de actuele financiële situatie bij MAA al aanleiding voor een interpellatiedebat in Provinciale Staten. Provinciale en Gedeputeerde Staten hebben tijdens dat debat het belang van de luchthaven voor Limburg onderschreven. Het College zegde tijdens het debat toe spoedig aan Provinciale Staten een goede analyse voor te leggen én een duurzaam plan van aanpak.
Uit de analyse komt naar voren dat er mogelijkheden zijn voor een rendabele business case, waarschijnlijk wel met een financiële bijdrage vanuit de overheid. Nadere concretisering en verdere uitwerking is echter nog nodig. De tijd daarvoor ontbreekt nu echter vanwege de actuele financiële nood bij MAA. Vandaar het voorstel van het College aan Provinciale Staten om onder voorwaarden een subsidie van maximaal € 4,5 miljoen te leveren in de kosten van brandweer, veiligheid, douane, (niet-economische diensten van algemeen belang) en op die manier een transitieperiode tot juli 2014 te realiseren waarbinnen tot nadere uitwerking van een aantal scenario's kan worden gekomen.
Provinciale Staten gingen akkoord met dit voorstel.

Natuur- en landschapsbeleid 2013-2020

Naar aanleiding van enerzijds decentralisatie van bevoegdheden naar de provincie en anderzijds vanwege stagnering in de uitvoering van het huidige complexe natuur- en landschapsbeleid ging Provinciale Staten unaniem akkoord met een vereenvoudiging van het natuurbeleid voor de periode 2013/2020.

Aangenomen werd de Motie Brugman c.s. ‘Ecologische Hoofdstructuur (EHS)’, met als doel in september voor betrokken partijen een conferentie te organiseren om meer duidelijkheid te scheppen over het nieuwe natuurbeleid en zodoende op termijn een goede afweging te kunnen maken tijdens het aanstaande besluitvormingstraject over het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014).
Een suggestie van Statenlid Roefs ter uitvoering van het natuurbeleid leidde tot de toezegging van het College van Gedeputeerde Staten om bij het Gouvernement een bijenhotel te realiseren en daarmee bij te dragen aan het tegengaan van de achteruitgang van de bijenstand.

Arbeidsmigratie

Het Limburgs Parlement ging akkoord met de strategische kadernotitie arbeidsmigratie. In deze nota wordt beschreven vanuit welke visie de Provincie het onderwerp arbeidsmigratie beziet en hoe zij arbeidsmigratie wil benutten en ondersteunen om de koers en ambities van Limburg te versterken. Achterliggende gedachte daarbij is dat arbeidsmigratie een blijvend fenomeen is omdat de Limburgse economie nu en zeker in de toekomst behoefte heeft aan buitenlandse arbeidskrachten, terwijl het draagvlak in de samenleving en de noodzakelijke voorzieningen daar (nog) niet op zijn afgestemd.
Omdat de Provincie geen directe wettelijke of integrale verantwoordelijkheid heeft op het gebied van arbeidsmigratie is gekozen voor een selectieve en ondersteunende rol.

Motie Laagfrequent geluid

Er werd ook een motie ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda stond, namelijk de Motie Brugman ‘Laagfrequent geluid’. Doel van de motie is komen tot een landelijke norm, wetgeving en integrale aanpak. De motie werd aangenomen.

Overige besluiten

Verder ging Provinciale Staten akkoord met de Samenwerkingsovereenkomst IBA-Parkstad (IBA= Internationale Bau Ausstellung), het nieuwe kader sturing in samenwerking, de gewijzigde Omgevingsverordening, de tijdelijke Verordening Wonen Zuid-Limburg om te voorkomen dat tussen nu en de vaststelling van het POL in 2014 de mismatch in de woningmarkt tussen vraag en aanbod kwalitatief en kwantatief verder toeneemt.
De Motie Van den Beuken c.s. inzake de oprichting van een sloopfonds waarmee de gewenste woningmarkttransitie wordt ondersteund en gestimuleerd en de uitwerking daarvan werd overgenomen.

Ook ging het Limburgs Parlement akkoord met het uitvoeringskader ‘Sturing in samenwerking’, een beschrijving van financiële instrumenten en verbonden partijen. Tenslotte werd akkoord gegaan met de toetreding door de portefeuillehouder Economische Zaken tot het Bestuur van de stichting LED (Limburg Economic Development) en het Bestuur van de stichting Keyport 2020.


 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken