Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 4 oktober 2013

De voorgenomen bomenkap in Amstenrade voor de Buitenring Parkstad en het recent gepresenteerde alternatief voor de Fyra leidden tot mondelinge vragen. Het rapport van het onderzoek naar de Stichting WK Wielrennen Limburg leidde tot een uitvoerig debat met daaraan voorafgaand ook nog enkele mondelinge vragen. De Verordening veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg werd vastgesteld.

Mondelinge vraag over bomenkap Amstenrade

Naar aanleiding van de door dhr. Pennings (PvdA) gestelde vragen over de voorgenomen bomenkap aan weerszijden van de Allee in Amstenrade als gevolg van activiteiten in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg zegde verantwoordelijk gedeputeerde Koppe toe dat niet eerder begonnen wordt met bomenkap dan nadat daarover met bewoners/belanghebbenden overleg heeft plaatsgevonden en de vergunning is gepubliceerd.

Mondelinge vraag over voortgang treinagenda Limburg

Dhr. Titulaer (CDA) sprak zijn zorgen uit over de eventuele gevolgen voor de voortgang van de treinagenda Limburg als gevolg van de financiële consequenties van het recent gepresenteerde alternatief voor de Fyra. Verantwoordelijk gedeputeerde van der Broeck gaf in zijn beantwoording aan dat op dit moment nog niet helder is wat de eventuele gevolgen van het Fyra-alternatief zijn voor de uitvoering van de Limburgse treinambitie, maar dat dit in de komende 2 maanden helder wordt. 

Verordening veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg

Provincies hebben de verplichting om bij activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken en die mogelijk negatieve effecten hebben op de doelstellingen van de Natura 2000 gebieden, maatregelen te treffen. In Limburg is de stikstofdepositie (neerslag) op de Limburgse natuurgebieden momenteel hoog.  
Met de vaststelling van de Verordening veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg worden strenge emissie-eisen gesteld bij nieuw- en herbouw van stallen in de Limburgse veehouderij met als doel stikstofemissie en –depositie te verminderen. Een aantal fracties uit het Limburgs Parlement vroeg extra aandacht voor het monitorings- en handhavingsaspect naar aanleiding van deze verordening.

Onderzoeksrapport Stichting WK Wielrennen Limburg 2012

Voorafgaand aan het debat over de resultaten van het onderzoek naar de Stichting WK Wielrennen 2012 in Limburg volgden een aantal mondelinge vragen van dhr. Prevoo (SP) die ingingen op actuele informatie over nog openstaande vorderingen, inkomsten en de verlenging van de borgstelling.
Het debat werd gevoerd aan de hand van het onderzoeksrapport, uitgevoerd door de Statenonderzoekers onder verantwoordelijkheid van de Controlecommissie, in het kader van het onderzoeksrecht van Provinciale Staten.
Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van de door het Limburgs Parlement aangenomen motie Prevoo c.s. in oktober 2012 om te komen tot een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van de ontstane financiële situatie bij de Stichting WK Wielrennen en de wijze waarop hiermee is omgegaan.
Een verzoek van de SP om de behandeling van het rapport uit te stellen in verband met het ontbreken van de rechterlijke uitspraak over het toe te kennen subsidiebedrag van het ministerie van VWS en nieuwe informatie over de borgstelling werd door een meerderheid van fracties in het Limburgs Parlement afgewezen.

Uiteindelijk nam het Limburgs Parlement de onderzoeksconclusies over, onder meer:

  • dat pas na het sluiten van de boeken opgemaakt kan worden in hoeverre de Stichting heeft voldaan aan de door het College van Gedeputeerde Staten gestelde subsidiedoelstellingen en voorwaarden;
  • dat GS gedurende de onderzochte periode het Limburgs Parlement geen informatie hebben onthouden aangaande het WK.

Daarnaast werden er 10 aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten en 6 aanbevelingen aan Provinciale Staten gedaan.

Een motie van dhr. Prevoo (SP) in het kader van actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten en gericht op aanscherping van (financiële) sturing werd verworpen.

Motie (proef)boringen naar schaliegas

De door dhr. Rewinkel c.s. ingediende motie was gericht op het niet toestaan van (proef)boringen naar schaliegas zolang dit niet veilig en zonder milieuschade kan gebeuren en op het moment dit wel zo is toekomstige meeropbrengsten zoveel mogelijk te investeren voor Limburg.
Deze motie, ondertekend door 9 fracties, werd aangenomen. Gedeputeerde Staten zal deze motie onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en hierover in overleg treden met het Kabinet.

Motie Limburg schaliegas-vrij

De motie van mw. Brugman (GroenLinks) was gericht op het aanpassen van de provinciale milieuverordening in die zin dat Limburg wordt aangewezen als boringsvrije zone voor de (proef)winning van schaliegas. Deze motie kreeg geen steun van de andere fracties en werd daarom verworpen
 
Verder stelde het Limburgs Parlement vast het Provinciaal inpassingsplan Peelvenen-Mariapeel en de Luchthavenregeling helihaven Eric Richter Heliservice BV te Roermond. 

Terugkijken naar de Statenvergdering van 4 oktober 2013

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken