Onderzoeksrapport Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur

De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) uit Provinciale Staten concludeert dat onvoldoende inzicht bestaat in de door Gedeputeerde Staten getroffen maatregelen om externe inhuur terug te dringen, zoals destijds afgesproken in het coalitieakkoord 2011-2015.
De belangrijkste reden hiervoor is dat GS de afgelopen jaren op verschillende manieren invulling hebben gegeven aan het begrip ‘externe inhuur’.
GS zijn aldus de conclusie van de CvO niet consistent omgegaan met het al dan niet toerekenen van de categorieën ‘adviseurs’ en ‘uitbesteding’ aan de externe inhuur, waardoor de verstrekte informatie op jaarbasis niet onderling vergelijkbaar is. Het duiden van een ontwikkeling in de kosten van externe inhuur in relatie tot de totale personele kosten, is hierdoor niet mogelijk.

Aanleiding van het onderzoek
De toenmalige Controlecommissie nam op 12 juni 2014 het besluit om een onderzoek te laten verrichten naar de effectiviteit van maatregelen voor het terugdringen van de externe inhuur door GS. De onderzoeksopzet is door de Controlecommissie geaccordeerd op 4 september 2014, het onderzoek werd verricht onder regie van de Statenonderzoeker. De Controlecommissie stelde op 26 februari 2015 het concept-onderzoeksrapport vast.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van door GS ter beschikking gestelde informatie en gesprekken met ambtelijke contactpersonen. Ook is informatie opgevraagd bij andere provincies.
Aan de hand van deze informatie  zijn gehanteerde definities en de (cijfermatige) ontwikkelingen in de externe inhuur bij de Provincie Limburg onderzocht. 

Aanbevelingen
In het rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen voor zowel PS als GS.
GS worden vooral geadviseerd om ten aanzien van een 5-tal aandachtsgebieden actie te ondernemen. Deze aandachtsgebieden zijn: 

  1. definitie begrip externe inhuur;
  2. monitoring kostenreductie;
  3. projectkosten;
  4. ontwikkeling personele kosten;
  5. maatregelen beperking inhuur en personele kosten.

PS worden geadviseerd om bij langlopende organisatorische ontwikkeltrajecten als het terugdringen van inhuur, vooraf aan te geven aan GS waarop PS willen sturen en op welke wijze ze hier tussentijds door GS over geïnformeerd willen worden.

Klik hier (pdf, 1 MB) voor het verschenen onderzoeksrapport ‘Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur’.
 

Vervolgtraject
Naar verwachting wordt het rapport inclusief de aanbevelingen op 10 juli a.s. in de vergadering van Provinciale Staten geagendeerd.

Onderzoeksfunctie Provinciale Staten
Dit onderzoek is één van de onderzoeken die vanuit de in 2012 ingestelde en bij de Griffie ondergebrachte onderzoeksfunctie voor Provinciale Staten is verricht op initiatief van (een lid/leden van) Provinciale Staten.
Eerder uitgevoerde onderzoeken zijn: onderzoek naar de subsidieverstrekking van GS aan de Stichting VAK en onderzoek naar het WK Wielrennen 2012.
Ook zijn 2 onderzoeken uitgevoerd naar de Buitenring Parkstad in het kader van de Regeling Grote Projecten en is een onderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van de controlefunctie van PS.

Onlangs is het onderzoek naar de opvolging van moties en toezeggingen door Gedeputeerde Staten afgerond. Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht en het onderzoeksrapport.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken