Onderzoeksrapport over formuleringen en afhandeling van moties en toezeggingen Limburgs Parlement

De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) uit Provinciale Staten (PS) concludeert, op basis van onderzoek naar een aantal moties en toezeggingen, dat bij nagenoeg alle 11 onderzochte moties en toezeggingen een of meer aandachtspunten bestaan voor wat betreft de afhandeling ervan. Statenleden die bij het onderzoek zijn bevraagd vinden zelfs dat er bij elke onderzochte motie of toezegging een aandachtspunt voorkomt.

Aanleiding van het onderzoek
De toenmalige Controlecommissie nam op 12 juni 2014 het besluit om een onderzoek te laten verrichten naar de formulering en afhandeling van moties en toezeggingen. De onderzoeksopzet is door de Controlecommissie geaccordeerd op 4 september 2014. Het onderzoek werd verricht door de Statenonderzoeker.

Opzet van het onderzoek
Aan de hand van een drietal moties en een achttal toezeggingen is in het onderzoek nagegaan hoe GS uitvoering hebben gegeven aan de moties en toezeggingen en of dit klopt met de bedoeling van  PS (of Statencommissie).

Bij het onderzoek is de doorlooptijd in beeld gebracht en is gekeken naar de formulering van de moties en toezeggingen. Ook is onderzocht hoe de inhoudelijke afhandeling van de moties en toezeggingen is gebeurd. Verder zijn de financiële en procedurele afhandeling in beeld gebracht per motie en toezegging en is nagegaan of de vervolgactiviteit(en) van GS voldoet/voldoen aan de intentie van de toezegging of motie.

Aanbevelingen
In het rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen voor zowel PS, GS als de Statengriffie die PS ambtelijke ondersteuning biedt.
PS worden geadviseerd om een motie, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te formuleren. PS is ook geadviseerd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een beter zicht te krijgen op de status van moties en toezeggingen en het stemgedrag bij moties die aan de orde komen in de vergadering van PS.
GS worden vooral geadviseerd om de tekst waarmee een toezegging wordt afgedaan zo specifiek mogelijk te formuleren.

Klik hier (pdf, 1 MB) voor het verschenen onderzoeksrapport ‘Opvolging moties en toezeggingen door Gedeputeerde Staten‘.

Vervolgtraject
Naar verwachting wordt het rapport inclusief de aanbevelingen op 10 juli a.s. in de vergadering van Provinciale Staten geagendeerd.

Onderzoeksfunctie Provinciale Staten
Dit onderzoek is één van de onderzoeken die vanuit de in 2012 ingestelde en bij de Griffie ondergebrachte onderzoeksfunctie voor Provinciale Staten is verricht op initiatief van (een lid/leden van) Provinciale Staten.
Eerder uitgevoerde onderzoeken zijn: onderzoek naar de subsidieverstrekking van GS aan de Stichting VAK en onderzoek naar het WK Wielrennen 2012.
Ook zijn 2 onderzoeken uitgevoerd naar de Buitenring Parkstad in het kader van de Regeling Grote Projecten en is een onderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van de controlefunctie van PS.

Onlangs is ook het onderzoek naar de externe inhuur van de Provincie Limburg afgerond. Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht en onderzoeksrapport .

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken