Provinciale Staten besluiten tot fusie van de 2 Limburgse waterschappen

Waterschap Limburg wordt met ingang van 1 januari 2017 ingesteld.
Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei worden met ingang van 31 december opgeheven.

In april 2013 is een evaluatierapport van de stuurgroep waterschapsbestel vastgesteld. In deze stuurgroep hadden zitting de provincie en de beide Limburgse waterschappen. Uit het rapport bleek dat een fusie van de 2 Limburgse waterschappen aan de orde is om kwetsbaarheden van het huidige waterschapsbestel af te bouwen én om in invulling te geven aan nieuwe ambities zoals robuustheid, slagvaardigheid en professionaliteit. Naar aanleiding van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten in mei 2013 de formele procedure tot herziening van het waterschapsbestel gestart hetgeen uiteindelijk in de Statenvergadering van 4 juli 2014 leidde tot het besluit van Provinciale Staten om met ingang van 31 december 2016 het Waterschap Roer en Overmaas  en het Waterschap Peel en Maasvallei op te heffen en met ingang van 1 januari 2017 het Waterschap Limburg in te stellen.

De motie Mackus c.s. met als doel om op termijn te bewerkstelligen dat er in Limburg sprake is van één integraal waterketenbedrijf en de mogelijke kostenvoordelen hiervan ten goede te laten komen van lage tarieven werd aangenomen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken