Rollen van PS

 • Volksvertegenwoordigen

  24 maart 2015

  Volksvertegenwoordiging is het vermogen om bij het nemen van besluiten de belangen van de burgers en bedrijven te kennen en te behartigen Het wegen van de belangen is bij uitstek politiek. Je kunt Provinciale Staten de ogen en oren van de provincie noemen en vanuit deze rol is het van belang dat Statenleden en Statenfracties communiceren met burgers en vertegenwoordigende groeperingen uit de provincie zoals bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties.

 • Kaderstellen

  24 maart 2015

  Provinciale Staten bepalen randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dient uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren.

 • Controleren

  Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor de controle op het provinciebestuur. De vragen die bij controle beantwoord moeten worden zijn: werkt het bestuur aan de goede dingen (doeltreffendheid), met minimale inzet van middelen (doelmatigheid) en op basis van de bestaande wet- en (provinciale) regelgeving (rechtmatigheid). Voor de controle beschikken (leden van) Provinciale Staten over verschillende instrumenten.

 • Rechten van en instrumenten voor PS

  21 april 2017

  Provinciale Staten beschikken over diverse rechten en instrumenten voor informatie, kaderstelling, onderzoek en controle.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken