Natuur en Landschap

Thematische viewers die onder Natuur en Landschap te vinden zijn:
- Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg
- Viewer Landschap
- PAS maatregelen
- Provinciaal Natuurbeheerplan
- Natuurgidsen
- Natura 2000
- Broedvogels en Planten

Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-LimburgHet Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) onderstreept het unieke karakter van het typische heuvellandschap en de relatie tussen stad en land: een landschap waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het unieke karakter van dit landschap met plateaus, hellingen en dalen is samen te vatten in vier landschappelijke kernkwaliteiten: reliëf, groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed en het contrast tussen open en besloten. Deze vier kernkwaliteiten bepalen samen het landschappelijk beeld van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.In het landelijk gebied van het NLZL, het ‘beschermingsgebied’, werken provincie en gemeenten samen met andere actoren om de vier kernkwaliteiten te behouden, te beheren en te ontwikkelen. Ter ondersteuning van dit omgevingsbeleid is in de Omgevingsverordening Limburg 2014 een motiveringsplicht opgenomen die gemeenten binnen het beschermingsgebied vraagt om in de toelichting op nieuwe bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen aan te geven hoe er wordt omgegaan met de bescherming en versterking van de vier kernkwaliteiten. Het Handvat vormt hierbij een praktisch hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten in het NLZL te versterken. Het Handvat functioneert ook in het gebied van het Rivierpark Maasvallei en in delen van Parkstad.

Landschap

Landschap

In deze viewer staan onder andere de kaarten van Landschapskader Noord- en Midden-Limburg als ook enkele kaarten van de Landschapsvisie Zuid-Limburg.

 

 

 

 

PAS maatregelen

PAS maatregelen

De Programmatische Aanpak Stikstof maakt onderdeel uit van Natura 2000. Het betreft een landelijk programma om tot ecologisch herstel van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden te komen, in samenhang met economische ontwikkelingen. Het maatregelenpakket bevat de herstelmaatregelen voor de eerste 6 jaar (2015-2021).

 

Provinciaal Natuurbeheerplan

provinciaal natuurbeheerplan

De viewer van het Provinciaal Natuurbeheerplan maakt het mogelijk de status van percelen binnen het Provinciaal Natuurbeheerplan te bepalen. Het Provinciaal Natuurbeheerplan geeft de gebieden weer die in aanmerking komen voor subsidiering vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer. De viewer bevat een digitale versie van de kaart die is opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg. Daarnaast bevat de viewer de kaarten van het Informatiemodel Natuurbeheer (IMNA), waaronder ook de beheertypenkaart (beheergebied) die weergeeft welke beheersubsidie op een perceel kan worden aangevraagd. 

Natuurgidsen

Natuurgidsen

Kom kijken en gidsen in de nieuwe natuurgebieden. Ieder jaar komt er “nieuwe natuur” bij in Limburg. Voormalige rechte beken mogen weer kronkelen, saaie akkers worden weer levendige natuur. Zulke plekjes nieuwe natuur zijn echter vaak nog onbekend bij het publiek en de mensen die in de buurt wonen. Vaak weten ze niet wat er allemaal voor moois te zien is en hoe ze er kunnen komen. Deze Natuurgidsen-viewer wil daarbij helpen. IVN-gidsen en andere natuurgidsen kunnen hier de informatie vinden om een excursie te organiseren. Kijk op de kaart wat er in jouw buurt te zien is; kijk wie de terreinbeheerder is; en bel die voor een afspraak, zijn telefoonnummer staat er in de viewer bij. Terreinbeheerders op hun beurt kunnen met deze viewer ook de dichtstbijzijnde IVN gidsen vinden om afspraken te maken. Dus waar wacht je nog op? Open de viewer en ontdek de nieuwe natuur in je buurt! Kom je er niet uit, bel dan met Tineke de Jong van het IVN Limburg, 043-3521109 of email tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Natura 2000

Natuurgidsen

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn in nationale wetgeving verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit, duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. De Europese Unie heeft zich daarom als doel gesteld om bedreigde soorten en habitats te beschermen. Een lijst van de meest kwetsbare soorten waarvoor Europa een belangrijke rol speelt is in dit kader opgesteld. Aan de hand van deze lijst zijn opgaven opgelegd aan de landen binnen de Europese Unie. Nederland heeft deze opgaven voor de Natura 2000-gebieden geformuleerd als ‘instandhoudingsdoelstellingen’ voor bedreigde soorten dieren, planten en habitats. Deze zijn aan de EU gemeld. De toewijzing van de landelijke opgaven naar gebieden vindt plaats in aanwijzingsbesluiten. Het bevoegd gezag stelt aan de hand van het aanwijzingsbesluit een beheerplan op, waarin de gebiedsdoelen in ruimte en tijd voor het aangewezen gebied worden uitgewerkt. Ook het huidige gebruik (bestaand gebruik) van het Natura 2000-gebied wordt in het beheerplan behandeld. Het beheerplan vormt voor bestaand gebruik een handreiking om op een passende manier om te gaan met de beschermde natuurwaarden. 

Broedvogels en Planten

broedvogels

Door de komst van de Flora- en Faunawet en de Europese regelgeving op het vlak van soortenbescherming bestaat momenteel de plicht om meer dan ooit te voren rekening te houden met de natuur. Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

 

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken