Water

Thematische viewer die onder Water te vinden is:
- Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg
- Verdrogingsbestrijding

Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg

Verdrogingsgevoelige vegetatiekaart

Het tegengaan van verdroging in natte natuurgebieden is al sinds 1989 een beleidsthema van de provincie Limburg. Aanleiding was de achteruitgang van biodiversiteit en (grond)waterkwaliteit in een aantal gebieden. Ten behoeve van het anti-verdrogingsbeleid van de Provincie is het noodzakelijk om over actuele gegevens te beschikken over de toestand van natte natuur. Daarom heeft de Provincie in 1989 de eerste Ecohydrologische Atlas uitgegeven, met de toenmalige ligging en verdrogingstoestand van natte natuur. Die Ecohydrologische Atlas is sinds haar verschijnen in 1989 –deels- herzien in 1996, in 2003, en nu opnieuw in 2013.

De meest recente update van 2013 vindt u als kaartlaag op deze viewer. Die nieuwe kaart heet de VVL, een afkorting die staat voor Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart van Limburg. Ook vindt u op deze viewer andere informatie die relevant is voor verdrogingsbestrijding, zoals informatie over beekherstel, en natuurbeleid zoals de EHS en Natura2000. Op de viewer vindt u behalve de VVL uit 2013 ook de Ecohydrologische Atlas uit 1996. Het ligt daarbij voor de hand om de twee kaarten te willen vergelijken en conclusies te trekken over voor-, of achteruitgang. Dat is echter niet mogelijk omdat voor dit onderzoek geen aanvullend veldwerk is verricht. De VVL is uitsluitend een weergave van de huidige ligging van grondwaterafhankelijke vegetaties en heeft vooral een signaleringsfunctie.

(Natte) laagtes werden in het verleden, tot de jaren ’90, nogal eens gebruikt als stortplaats voor allerlei afvaI. Op deze viewer zijn (voormalige) stortplaatsen van afval of bouwpuin in een straal van 100 meter rondom een nat gebiedje als punten op de kaart opgenomen. Dat is vooral ter signalering. Bij stortplaatsen zijn drie aspecten van belang voor de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg: uitloging, bodemverstoring en schijngrondwaterspiegels als gevolg van een waterdichte afdeklaag.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Leo spoormakers 06-21836011.

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken