Open data

Open data biedt de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie waarvoor geen beperkingen gelden te hergebruiken, bv bij de ontwikkeling van eigen webtoepassingen als websites en applicaties. Daarmee stimuleert Open data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid. Hier biedt de Provincie Limburg een overzicht aan van open provinciale databronnen.

Wat is Open data?

Open data zijn bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De data zijn openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van overheidstaken;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (dit om hergebruik te vergemakkelijken);
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

De essentie van open data is dat gebruikers de data makkelijk kunnen vinden, dat deze herbruikbaar is en dat er geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de data gebruikt wordt. Elke gebruiker kan zonder enige beperkingen de data hergebruiken.

Op het open dataportaal van de Nederlandse overheid (http://data.overheid.nl/) kunt u veel achtergrondinformatie vinden over openbare overheidsdata en het landelijke Register Open Data met verwiijzingen naar open datasets van overheidsorganisaties.

Datasets

Algemene datasets

Informatie voor Derden (Iv3)

Hier treft u de begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten van de Provincie Limburg aan gerubriceerd naar de Iv3 categorieën zoals deze per kwartaal worden aangeleverd aan het CBS.

Informatie voor Derden (Iv3)

 

Kerngegevens

Deze website is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is  in informatie en kengetallen over Limburg. Het bevat data over wonen in Limburg, het leef- en vestigingsklimaat en beleidsinformatie over de Limburgse jeugd en jeugd(zorg)beleid.

Kerngegevens Limburg

Subsidieregister

Deze website bevat informatie over de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Limburg.

http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies

Regelingen

Deze website bevat informatie over regelementen en verordeningen van de Provincie Limburg.

http://vspl0111/limburg/webeditor/index?page=8&fileid=limburg:36367

Nieuws

Nieuws- en persberichten van de Provincie Limburg

http://www.limburg.nl/rss.jsp?objectid=38215

Bekendmakingen

Bekendmakingen van de Provincie Limburg

http://www.limburg.nl/rss.jsp?objectid=38216

Data.overheid.nl

Dit is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie.

https://data.overheid.nl/
 

Geografische data

Geo-data portaal Provincie Limburg
Het Geo-dataportaal van de Provincie Limburg biedt een grote collectie digitaal kaartmateriaal.

http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal

Provinciaal Georegister (PGR)
Het Provinciaal GeoRegister (PGR) is een digitaal register, waarin provincies hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar maken. Gebruikers kunnen geo-informatie zoeken en de gevonden informatie gebruiken in de vorm van services of deze downloaden.

http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/

Nationaal Georegister (NGR)
Dit is een catalogus van de online geo-informatie in Nederland.

http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search

Data.overheid.nl
Dit is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie.

https://data.overheid.nl/

Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK)
Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK) ontsluit digitale geodata van de overheid via webservices. Webservices met digitaal kaartmateriaal zijn al beschikbaar voor hergebruik. Dit zijn grotendeels services op basis van open data en door iedereen kosteloos te gebruiken.

https://www.pdok.nl/

 

Kaartviewers

Hier vindt u een overzicht van de interactieve kaarten op deze website. De kaartviewers geven informatie over de verschillende onderwerpen (of thema's) waarmee de Provincie Limburg zich bezighoudt. Zo is er een kaart met informatie over de ruimtelijke ordening (Provinciaal Omgevingsplan Limburg), over cultuurhistorische waarden en de milieukaart.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken