Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden in de rechterkolom.
Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Doelgroep

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen: rechtspersonen (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk), zijnde georganiseerde burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of kennisinstellingen of een combinatie van voorgenoemde organisaties.

Doelstelling

De doelstelling van deze regeling is om een vliegwieleffect te creëren dat tevens een versnelling teweeg brengt in de ontwikkeling van passend wonen voor Limburgers in de meest kwetsbare posities.

Beschrijving

In 2017 en 2018 worden initiatieven ondersteund die werk willen maken van passend wonen in de buurt voor Limburgers die onvoldoende regie hebben over hun eigen leven om geheel zelfstandig te kunnen wonen in een reguliere woning. Daarbij kan worden gedacht aan:

 • verwarde personen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd wonen;
 • jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen;
 • mensen met een verstandelijke beperking;
 • alleenstaande ouders met kinderen in de crisisopvang;
 • kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum.

De te ondersteunen initiatieven dienen een duidelijke meerwaarde te hebben voor de wijk waarin zij een functie gaan vervullen in het versterken van participatie en ontmoeting voor buurtbewoners, inclusief buurtbewoners uit de genoemde kwetsbare doelgroepen.

Beoordelingscriteria

 1. Voor subsidie kunnen binnen deze regeling in aanmerking komen:
  a. initiatieven die nog in de planvormingsfase verkeren, dat wil zeggen dat daar wel plannen voor zijn, maar nog geen uitgewerkte business case;
  b. initiatieven met een uitgewerkte, realistische business case die zich in de realisatiefase bevinden.
 2. De subsidieaanvrager  heeft met het initiatief, waarvoor subsidie gevraagd wordt, geen winstoogmerk, maar een sociale doelstelling
 3. De subsidieaanvrager kan onderbouwen dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van participatie en ontmoeting tussen buurtbewoners

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief in de realisatiefase afgestemd te zijn met de gemeente waarin het initiatief gerealiseerd wordt.

Indieningstermijn

Vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad tot 1 januari 2019.

Looptijd regeling

Vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad tot 1 januari 2019.

Subsidieplafond 

U kunt het meest actuele overzicht van de subsidieplafonds raadplegen.

Contactpersonen

Subsidieverlener: Nisserine Mourabit
T: +31(0)43 389 71 34
E: n.mourabit@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Wendy Eikenboom
T: +31(0)6 54 35 42 71 
E: wej.eikenboom@prvlimburg.nl

Het cluster Wonen en Leefomgeving is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling (inhoud), het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (procedure).

Beleidsdocumenten

U kunt onder aan de pagina het beleidsdocument 'Beleidskader passend wonen in de buurt' downloaden.

Integrale tekst regeling

De volledige tekst van de Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt kunt u downloaden in de rechterkolom.

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken