Wet openbaarheid van bestuur

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.
De overheid verschaft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via het Internet, door het uitgeven van persberichten, het verspreiden van folders of brochures.

Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Overheidsinformatie is immers openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob.

Voorwaarden
Het opvragen van informatie in de zin van de Wob is mogelijk als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De gevraagde informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid;
  • De informatie moet zich bevinden in een document.

De overheid kan de gevraagde informatie weigeren op basis van wettelijke uitzonderingsgronden of beperkingen (genoemd in artikelen 10 en 11 van de Wob).

 

Indienen Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk (via een brief gericht aan: Provincie Limburg, t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht) als mondeling (bij de behandelend ambtenaar) indienen. Het schriftelijk Wob-verzoek kunt u per post toesturen of persoonlijk komen afgeven bij de balie van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht. Een Wob-verzoek dat via de fax of per email binnenkomt kan niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Juridische Zaken, tel. (043) 389 7503.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken